Wednesday, March 4, 2015

คิบบุทซ์สดอต แยม (Sdot Yam) ตัวอย่างชุมชนเกษตรกรรมยุคใหม่

คิบบุทซ์สดอต แยม (Sdot Yam) ตัวอย่างชุมชนเกษตรกรรมยุคใหม่

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: คิบบุทซ์ (Kibbutz), Sdot-Yam, อิสราเอล, Israel, อุตสาหกรรม, industry, กสิกรรม, agriculture,

คิบบุทซ์ (Kibbutz) ไม่ใช้เป็นชุมชนการเกษตรอย่างเดียว ในปัจจุบันคิบบุทซ์หลายแห่งในประเทศอิสราเอลมีรายได้นอกสายการเกษตรที่ใหญ่และมากกว่าการเกษตรแล้ว ดังเช่น คิบบุทซ์สดอต-แยม (Sdot Yam)


ภาพ หินแผ่นประดับห้องน้ำ/ห้องครัว ผลิตภัณฑ์ของ คิบบุทซ์สดอต-แยม (Sdot Yam


ภาพ หินแผ่นสีขาว


ภาพ เครื่อหมายการค้าของบริษัท Caesarstone


ภาพ การเปิดตัวสินค้า Caesarstone ต้องใช้คนหนุม่คนสาว และคนรุ่นใหม่


ภาพ การเปิดตัวสินค้า Caesarstone ต้องใช้คนหนุม่คนสาว และคนรุ่นใหม่


ภาพ หินหน้าเคาน์เตอร์ทั้งหมดมีได้หลายสีตามธรรมชาติ


คิบบุทซ์สดอต-แยม (Sdot Yam, Hebrew: שְׂדוֹת יָם, lit. Sea Fields) หรือคิบบุทซ์ทุ่งทะเล ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1936 แล้วจึงย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันทางตอนใต้ของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีชื่อ ซีซาเรีย (Caesarea) ในปี ค.ศ. 1940 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของเขตฮอฟ ฮาคาร์เมล คิบบุทซ์สดอต-แยมมีประชากรอยู่ 711 คน


คิบบุทซ์สดอต-แยม แต่เดิมมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจจากการประมง แต่ในปัจจุบันทำการเกษตรบนพื้นดิน ปลูกกล้วย อโวคาโด  เลี้ยงสัตว์ดังเช่นทำฟาร์มวัวนม แต่แหล่งรายได้หลักของชุมชนนี้มาจากบริษัท Caesarstone Sdot-Yam Ltd. ซึ่งทำหินประดับที่มีชื่อว่า Caesarstone ซึ่งใช้เป็นผิวหน้าเคาน์เตอร์ในห้องครัวและห้องน้ำ ในปี ค.ศ. 2013 คิบบุทซ์สดอต-แยมถือหุ้นร้อยละ 58 ของบริษัท Caesarstone ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผลิตหินปูเคาน์เตอร์ (Counter top) ในลักษณะดังกล่าว

Tuesday, March 3, 2015

เที่ยวนครวัด จากกรุงเทพฯ ผ่านทางอ.อรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต)

เที่ยวนครวัด จากกรุงเทพฯ ผ่านทางอ.อรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต)

Updated: 4 มีนาคม 2558

กรุงเทพฯ - อ.อรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต)

เสียมราฐตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ  

3 วัน 2 คืนนครวัด จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา


นครวัด จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา

แผนที่ ตนเลสาป (Tonle Sap)


ตนเลสาป (Tonla Sap)


สำหรับกลุ่มเทพศิรินทร์ 04-06, ภรรยา, ครอบครัว, เพื่อนสนิท

โดยรถ 23  Seat / หรือ รถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดวันเดินทาง  วันศุกร์ที่ 28- จันทร์ที่ 30 มินาคม 2558 // คณะ 8-10-16  ท่าน 

วันแรก             กรุงเทพฯ - จ.สระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) - ปอยเปต ศรีโสภณ โตนเลสาป
                      องค์เจก องค์จอม – พนมบาเค็ง
05.00 น.         พร้อมกันบริเวณ ณ……………………………………… ( BKK-BORDER NO TRANSPORT SERVICE ) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารว่างรับประทานได้ที่ปั้ม
06.00 น.         ออกเดินทาง สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่านชายแดน ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต 
08.00 น.         เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งไทยและกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อย  พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้การต้อนรับท่านที่ฝั่งกัมพูชา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
เที่ยง              ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  TONLE SAP  (เมืองเสียมราฐ)
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบ ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดเอเชีย เมื่อเดินทางถึงท่าเรือ โตนเลสาบ ล่องเรือชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์สัตว์ โดยฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม , กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบองและเสียมราฐ
นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความ เคารพ นับถือ กันมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงจนลับสายตา
ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารสวัสดี (เมืองเสียมราฐ)
                    พักที่   ANGKOR HOTEL - Stary Angkor hotel  หรือระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง          ปราสาทบันทายศรี -  ปราสาทตาพรหม นครธม นครวัด  - ชมโชว์รำอัปสรา
06.30 น.         ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น.         เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก   สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า รัตนชาติแห่งศิลปะขอม  ให้ท่านได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน ชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้
เที่ยง              ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโตนเลสาบ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)      
บ่าย               ชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่ ประตูเมืองทิศใต้  ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น บาปวน ลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศ   ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน7ของโลก ปราสาทนครวัด   ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย
19.00 น.         ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 
พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม
                    พักที่  ANGKOR HOTEL + Stary Angkor hotel  หรือระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
              
วันที่สาม          วัดใหม่ -ตลาดเมืองเสียมราฐ- เสียมราฐ ศรีโสภณ ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ  
07.00 น.         ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.         จากนั้นนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ที่ 
วัดใหม่ นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน , ไม้แกะสลัก ต่าง ๆ พร้อมทั้ง จำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที่ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆ
                    ออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต
เที่ยง              ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ CAFÉ  LAOD  (SIEM REAP  )
14.00 น.         นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด จนได้เวลาพอสมควร
17.00 น.         ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
20.00 น.         เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ ณ จุดนัดพบ โดยสวัสดิภาพ..... (สิ้นสุดการบริการ ขอขอบพระคุณทุกท่าน)

J สนุก สุขใจ ในทุกทริป J


อัตราค่าบริการต่อท่าน :                                          
 ผู้ใหญ่ ท่านละ
6000 บาท

หมายเหตุ: รวมค่าเดินทางจากจุดนัดหมายในกรุงเทพฯ และกลับถึงจุดนัดหมายในกรุงเทพฯ คณะเดินทางผู้ใหญ่ 16 ท่านขึ้นไป 
(กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ  ใช้รถตู้  หารถมาเอง )   / ที่เสียมเรียบใช้รถบัส 25 ที่นั่ง)

อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
*       ค่ายานพาหนะทัวร์ ประเทศกัมพูชา
*       โรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่)
*       ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตามรายการ
*       ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
*        ค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
*       ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ตามรายการ
*       บริการน้ำ และผ้าเย็น ตลอดรายการ
*       ค่า Visa สำหรับชาวต่างชาติ (ยกเว้นคนไทย)
*       ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
*       ค่าประกันภัยและอุบัติเหตุ
*        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ
*       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                         


, เอกสารประกอบการเดินทาง ,
หนังสือเดือนที่ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
*      ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระค่ามัดจำ  1,000 บาท
*      ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 5  วัน

การยกเลิก
*      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
*      อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ
*      การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
*      ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

ANGKOR KAMPU TOURS CO.LTD  
-      ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ CO /1978 KH /2010
-      Website www.angkorkampu.com
-      Email : angkorkampu@hotmail.com
-      Chat : Skype : angkorgroup1
-      Line:kampu2014      /   FB:chea  Suwann
-      Office 1 :Cambodia +855 97 602 9990
-      Mobile :  มือถือ Cambodia:  +855 12 32 67 42

Country  Manager :  Chea  Suwann Mr
-      1 :Cambodia +855 97 602 9990
-      Mobile :  มือถือ Cambodia:  +855 12 32 67 42


Monday, February 2, 2015

การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำนา - ดร. วสัญชัย กากแก้ว

การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำนา - ดร. วสัญชัย กากแก้ว

Keywords: การเกษตร, agriculture, การทำนา, rice farming, อีสานใต้, Lower Northeastern region, Thailand, เศรษฐศาสตร์, economics, เศรษฐกิจการเกษตร, agro-economics

สัมภาษณ์และบันทึกผ่านระบบออนไลน์ กับ ดร. วสัญชัย กากแก้ว (Facebook: Vasan Kakkeaw) โดยใช้การสื่อสารผ่าน Facebook โดย ประกอบ คุปรัตน์ (Pracob Cooparat)

Pracob Cooparat คำถามเบื้องต้นที่จะขอข้อมูล คือ 
- โดยเฉลี่ยเกษตรกรไทยมีที่นาของตนเองประมาณกี่ไร่?
- สำหรับชาวนาข้าว ผลผลิตต่อไร่ของไทยคือประมาณเท่าใด และในอีสานมีผลผลิตต่อไร่เท่าใด?...See More
Description: https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfp1/v/t1.0-1/c0.0.40.40/p40x40/1011378_512404735543469_2045280924_n.jpg?oh=e332945faff5c75b8adca52f2c3d5b00&oe=5561D784&__gda__=1431952414_f385fea477383f9c63c86ecc0f8f844c
Pracob Cooparat - การปลูกมันสำปะหลัง ได้กิโลกรัมละ 2.20-2.50 บาท แต่ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการปลูกข้าว และทุนที่จะใช้ก็ต่ำกว่า ผมตั้งคำถาม เพราะเห็นว่าชาวนาจริงๆไม่ได้ปลูกข้าวอย่างเดียว เขาปลูกมันสำปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส ข้าวโพด ยางพารา ฯลฯ ดังในกรณีที่ดินในอีสานส่วนที่เป็นเชิงเขา มีความชื้นตลอดปี

การปลูกข้าว จึงไม่ใช่รายได้อย่างเดียวของเกษตรกร
Description: Pracob Cooparat's photo.

Description: https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfa1/v/t1.0-1/p40x40/10455108_750903114995746_8840136344572796415_n.jpg?oh=3e2b30aa955130ca50dda9c55d30c2f6&oe=5522B87F&__gda__=1433346351_27a41df5a1a684b4701a2346cfcd0216
Kong Yaso · Friends with Vasan Kakkeaw
เยี่ยมๆๆๆเพื่อนเรา..สุดยอด
Description: https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpf1/v/t1.0-1/c0.0.40.40/p40x40/1381191_557819624266603_1267399491_n.jpg?oh=dd7137b943c03464f391e0259661dfb2&oe=555BEFBE&__gda__=1431402193_c44c818816179fee6879ee8514b96859

ขนาดของที่ดินของชาวนา

Vasan Kakkeaw ชาวนาส่วนที่เป็นเจ้าของที่นา จะมีที่นาเฉลี่ยครัวเรือนละ ประมาณ 10-15 ไร่ ชาวนาที่จะสามารถทำนาเป็นอาชีพได้ น่าจะต้องมีที่ดิน 30-40 ไร่ขึ้นไป เพราะผลประโยชน์ รายได้มักจะต้องผูกกับขนาดของพื้นที่

ผลิตผลต่อไร่

เฉลี่ยในภาคอีสาน ทำนาได้ 300-350 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันชาวนาขายข้าวแบบคนมาเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร เขารับหน้าที่นำข้าวที่แม้ยังมีความชื้นสูงไปขายยังโรงสี และคิดเหมาหักค่าขนส่งไปด้วย เมื่อขายข้าวได้ อีกส่วนที่จะถูกหัก คือความชื้น (Humidity) ซึ่งอาจถูกหักไปสูงถึงร้อยละ 30 แต่อีกส่วนหนึ่ง ชาวนามียุ้งฉางที่จะเก็บข้าวไว้บริโภคเอง ซึ่งข้าวในส่วนนี้ใช้ระบบสีข้าวขนาดเล็ก การตากข้าวที่มีความชื้นสูงให้มีความชื้นลดลงในระดับที่เก็บไว้ได้นานโดยไม่เสียคุณภาพ

การทำนาปัจจุบัน นิยมใช้แบบหว่าน รอน้ำฝน ปริมาณความอุดมสมบรูณ์ ของแต่ละปีมาจากการเสี่ยงทาย โดยดูจากคางไก่ ตอนเซ่นศาลปู่ต่า หากคางไก่อ้วน ตรง และสมบูรณ์ก็มั่นใจว่า ปีนี้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ 

ทำนาไปเพื่ออะไร?

คนอีสานทำนาเพื่อการยังชีพ โดยไม่ได้ยึดหลักทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ไม่มีขาดทุน มีแต่กำไร เพราะ เป็นความสุข คือ ได้ผลผลิต ได้นำข้าวให้บุตรหลานได้กิน ดังจะเห็นได้จากช่วงที่มีการเก็บเกี่ยว มีลูกหลานมาเยี่ยมบ้าน ขากลับไปทำงานในกรุงเทพฯ หรือเขตอุตสาหกรรม ก็จะแบกถุงปุ๋ยที่เป็นข้าวสารสีแล้วจากที่บ้านกลับไป ดังที่สุรินทร์ ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งถือเป็นข้าวเกรดหนึ่งของประเทศ

การทำนาไม่มีขาดทุน เพราะในแต่ละขั้นตอนที่จะทำนา พ่อแก่แม่แก่หรือชาวนาสูงอายุที่เป็นคนทำนา อาศัยเงินที่ลูกหลานที่ทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ หรือระบบอุตสาหกรรมส่งมาให้ การไถนาที่ทำทุกปี ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เพราะแม้เป็นรถไถเดินตาม หรือ “ความเหล็ก” แบบเดิมแม้จะยังมีเครื่องจักรอยู่ แต่เมื่อผู้ทำนาอายุมากขึ้น ก็ไม่มีแรงจะไปไถเองแล้ว ได้แต่จ้างคนอื่นมาไถ แล้วจ่ายค่าจ้างตามคิดเป็นต่อไร่

วิธีการทำนา

ในปัจจุบัน ชาวนาทำการปลูกข้าวด้วยการหว่าน แทนที่จะเป็นการปักดำดังในสมัยก่อน เพราะต้องประหยัดแรงงาน แต่ถ้าหว่านแล้วในบางที่ไม่มีข้าวงอกเป็นต้น ก็ต้องไปปักดำเสริม หากมีแรงสามารถกระทำได้ ซึ่งจะได้ผลที่ดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพิ่มขึ้น

ทัศนะของ ดร. วสัญชัย กากแก้ว - ระหว่างที่ทำนา มีเวลาว่างมาก จริงๆแล้วมีเวลาที่จะใช้ทำอย่างอื่นๆได้อีกมาก

ทัศนะของ ประกอบ คุปรัตน์ - หากมีการสร้างงานที่คนสูงวัยพอทำได้ เช่น อาหารแปลงรูป การทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ หรืองานอื่นๆที่สามารถสร้างสรรค์ได้

ระหว่างที่ข้าวเติบโต ก็ต้องมีการใส่ปุ๋ย ซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่คนทำนาที่มีลูกหลานสนับสนุนอยู่ ก็มักจะอาศัยเงินสนับสนุนจากบรรดาลูกหลาย ซึ่งอาจหว่านปุ๋ยเอง หรือใช้แรงงานจ้าง ก็แล้วแต่อายุขัยของชาวนา และเงินที่จะมาสนับสนุน

รายได้จากการทำนาจริงๆ เคยมีการทดลองทำนาแบบร่วมกันลงทุนไปเช่าที่นาขนาด 35-60 ไร่ แล้วทำแบบใช้การจ้าง และการลงทุนทุกอย่างมีการบันทึกค่าใช้จ่ายไว้ ซึ่งรวมถึงค่าเช่าที่นาไร่ละ 1000 บาท/ปี ค่าไถนา ค่าพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ค่าเก็บเกี่ยว ค่าขนส่ง ผลปรากฏว่าเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว มีรายได้เหลือไร่ละ 75 บาท/ไร่

นาคือชีวิต เพราะนอกจากข้าว คือ ปลา ปู หอย กุ้ง ผัก ผลพลอยได้จากนาที่จริงแล้ว

นา - สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้อีกมาก เช่น การเลี้ยงปลา หรือหาปลาตามธรรมชาติ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ พวกเป็ด ไก่ หรือแม้กระทั่งหมู ซึ่งสามารถทำเป็นอาหารเสริม และรายได้เสริม หรือการรวมตัวทำอุตสาหกรรมย่อย สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก


Saturday, January 31, 2015

ดูแลโรคเบาหวาน (Diabetes) - ให้เดินสายกลาง

ดูแลโรคเบาหวาน (Diabetes) - ให้เดินสายกลาง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุขภาพ อนามัย, health, healthcare, เบาหวาน, diabetes, อาหารการกิน, nutrition, diet, การออกกำลังกาย, exercise, แพทย์, physician, doctor,

คุณ Joe Darun เล่าประวัติการป่วยเป็นเบาหวาน (Type II Diabetes) เหมือนผม ขอบคุณมาก และขอชื่นชมที่ให้การเจ็บป่วยของเราเป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตแก่คนอีกเป็นจำนวนมาก

การดูแลโรคเบาหวานที่ดีต้องทำอย่างมีทีมงาน (Team) และเดินสายกลาง


ภาพ แม้เด็กๆ หากเป็นเบาหวาน ก็ต้องให้การศึกษา เพื่อให้เขาดูแลตัวเองได้


ภาพ การติดระบบดูแลระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่อง ทำให้การใหเยา อาหาร และออกกำลังกายมีความพอเหมาะ คุมน้ำตาลไม่ให้สูง หรือต่ำเกินไป


ภาพ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หาซื้อได้ในราคาชุดละ 2000-2500 บาท สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยเปลี่ยนเข็มเจาะ เพื่อป้องกันโรคที่จะติดต่อผ่านเลือดได้


ภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน ต้องได้รับการศึกษา เพื่อการดูแลตนเอง

คนที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาโรคอย่างเบาหวานมี 3 ลักษณะ คือ (1) แพทย์ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งในช่วงแรกๆ แพทย์เป็นอันมากไม่รู้เรื่องอาหารการกิน อาจเน้นไปที่ใช้ยาอย่างเดียว ซึ่งช่วยไม่ได้ (2) นักโภชนาการ ที่จะต้องแนะนำเรื่องอาหารการกิน ซึ่งส่วนใหญ่คือลดน้ำตาล พวกแป้ง Gluten กินเนื้อได้ไม่จำกัด แต่เป็น Lean meat กินผักได้ไม่จำกัด และผลไม้ไม่หวานได้ (3) ครูฝึกสอนด้านการออกกำลังกายและสันทนาการ เพราะการออกกำลังกายทำให้เกิดความสมดุลในระดับน้ำตาลได้ดีที่สุด

แต่ที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้คือ "ตัวเอง" คุณ Joe Darun ใช้เวลา 1 ปีในการควบคุมนิสัยในการดำรงชีวิต เพื่อนผมระดับพลเอก ป่วยเกือบตาย ต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลในช่วง 2 ปี ปัจจุบันเขาควบคุมตัวเองได้แล้ว เลิกนิสัยตามใจตัวเอง และรวมถึงเลิกเหล้า ผมเองใช้การควบคุมตัวเองกับไปหาแพทย์เป็นระยะๆ ในช่วง 12 ปี

การดูแลโรคเบาหวาน ต้องอย่าดำเนินชีวิตสุดโต่ง ด้านหนึ่งคือไม่ดูแลตนเองเลย กินไม่เลือกแล้วไม่ออกกำลังกาย ไม่พักผ่อนให้เพียงพอ อีกด้านคือเกือบจะหยุดกิน หรือกินน้อยอย่างเข้มงวดจนเกินไป พวกหลังนี้ต้องระวังโรคน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycaemia) ซึ่งมีอันตรายรุนแรงได้เช่นกัน

Wednesday, January 28, 2015

อนาคตอุดมศึกษา – ปัญหาบ้านเมืองคือโอกาสของสาขาวิชา

อนาคตอุดมศึกษา – ปัญหาบ้านเมืองคือโอกาสของสาขาวิชา

Keywords: การศึกษา, education, การอุดมศึกษา, higher education, การพัฒนาคณาจารย์, faculty development, staff development, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ความเป็นผู้นำ, leadership


รศ.ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร อดีตหัวหน้าภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนนั่งถัดไป คือ ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานสาขาอุดมศึกษา คนปัจจุบัน
---------------

วันที่ 28 มกราคม 2558 การพูดคุยเนื่องในการสังสรรค์และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องอาหาหรญี่ปุ่น โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ระหว่างอาจารย์อาวุโสที่เกษียณราชการไปแล้วจากภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับอาจารย์ปัจจุบันของสาขาวิชาอุดมศึกษา

หลังจากอาจารย์อาวุโสได้กล่าวอวยพรต่ออาจารย์รุ่นน้องๆ รศ.ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร อาจารย์เก่าอาวุโสที่สุด อดีตหัวหน้าภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, ผู้อำนวยการ SEAMEO RIHED, รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้เริ่มถามถึงสถานภาพของภาควิชาอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากฟังผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ได้เล่าสถานภาพของสาขาวิชาให้ฟังโดยคร่าวๆ ก็พอสรุปได้ว่า สาขาวิชายังมีศักยภาพที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์กับคณะวิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก แต่ประเด็นคือไม่ใช่รอให้เบื้องบน คือคณะวิชา มหาวิทยาลัยเป็นคนมอบหมายให้ทำ แต่ทางสาขาวิชาจะต้องเป็นฝ่ายเสนอความคิดริเริ่มว่า “เราเห็นปัญหาอย่างไร และจะมีแผนงานที่จะทำในอนาคตอย่างไร” และการจะกระทำได้นี้ ก็ต้องทำอย่างประสานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัย และส่วนงานอื่นๆของประเทศได้

ในทัศนะของผม สาขาวิชาควรเป็นต้นเรื่องนำเสนอแนวคิดอะไรที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมไทย ส่วนที่ผมพอคิดได้และมีประสบการณ์ คือเรื่อง “การพัฒนาคณาจารย์” (Faculty Development) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน่าจะมีอาจารย์และนักวิจัยระดับสูงไม่น้อยกว่า 3000-3500 คน (ช่วยตรวจสอบข้อมูลด้วย) เขาเหล่านี้ถูกคาดหวังจากสังคมให้พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไม่ใช่เพียงมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับชาติ แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่แข่งขันได้ระดับภูมิภาค และนานาชาติ (Regional & International University)

ในระดับประเทศ เรามีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ทั่วประเทศนับเป็นพันแห่ง เราก็มีปัญหาด้านบุคลากรทางวิชาการ อาจารย์และนักวิจัย ที่จะต้องมีการพัฒนายกระดับให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถทำงานแลกเปลี่ยนความรู้และสรรค์สร้างสิ่งใหม่ได้ในระดับสากล ประกอบกับเราไม่มีโครงการส่งครูอาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโทและเอกต่อเนื่องมานานแล้ว ซึ่งแม้มีประโยชน์ แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงนับเป็น 10 ล้านบาท/คน สิ่งที่ควรทำคือใช้สภาพแวดล้อมและโอกาสที่มีอยู่ แล้วเสริมสร้างกิจกรรมใหม่ๆที่จะพัฒนาคุณภาพ เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน การแข่งขัน และกิจกรรมความร่วมมือในสากล

คิดอย่างจุฬาฯ เรามีทรัพย์สินและรายได้มากมายอย่างที่มหาวิทยาลัยอื่นๆเขาไม่มี เราควรจะใช้เงินรายได้เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในยามวิกฤตินี้ให้ได้มากๆ จุดสำคัญสำหรับภาควิชาฯ คือ การเสนอตัวเองเพื่อทำงานใหญ่ แล้วเราก็จะได้เรียนรู้กับงานนี้ไปด้วย


สุดท้ายจึงได้เสนอให้มีการนัดพบพูดคุยกัน เรื่องแผนพัฒนาสาขาวิชา ก่อนที่จะมีการพูดคุยกับระดับสูงของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป