Saturday, May 23, 2015

มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) มหาบุรุษของโลก

มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) มหาบุรุษของโลก

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: ประเทศอินเดีย, ประเทศปากีสถาน, การเมือง, การปกครอง, ความเป็นผู้นำ, มหาตมะ คานธี, Mahatma Gandhi, ความเป็นผู้นำ, Leadership, การเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของอินเดีย, Indian independence movement, ปรัชญา, philosophy of Satyagraha, อหิงสา, Ahimsa, nonviolence, pacifism

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. - Mahatma Gandhi
ความสุขคือเมื่อใดที่ท่านคิดอะไร พูดอะไร และทำอะไรสอดคล้องไปด้วยกัน - มหาตมะ คานธี

มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi)


ภาพ มหาตมะ คานธี

เกิด
Born
Mohandas Karamchand Gandhi
2 October 1869
PorbandarKathiawar Agency,British India[1]
ตาย
Died
30 January 1948 (aged 78)
New Delhi, Delhi, India
สาเหตุการตาย
Cause of death
สุสาน
Resting place
ชื่ออื่นๆ
Other names
Mahatma Gandhi, Bapu, Gandhiji
ชนเผ่า
Ethnicity
การศึกษา
Education
ศิษย์เก่า
Alma mater
มีชื่อเสียงด้าน
Known for
Leadership of Indian independence movement,
philosophy of Satyagraha,Ahimsa or nonviolence,
pacifism
การเคลื่อนไหว
Movement
ศาสนา
Religion
Hinduism, with Jain influences
คู่ครอง
Spouse(s)
บุตร/ธิดา
Children
พ่อแม่
Parent(s)
Putlibai Gandhi (Mother)
Karamchand Gandhi (Father)
ลายเซ็นSignature
Description: Mohandas K. Gandhi signature.svg

โมฮันดาซ คารัมจัน คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1869 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1948 ท่านเป็นผู้นำประเทศอินเดียในการเคลื่อนไหวเพื่อประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ คานธีใช้การต่อสู้อย่างอหิงสา ไม่ใช้ความรุนแรง (Nonviolent) และใช้หลักอารยะขัดขืน (Civil disobedience) คานธีนำอินเดียสู่อิสรภาพและดลใจการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน (Civil rights) และการต่อสู้เพื่อเสรีภาพให้แก่คนทั้งโลก

คำว่า “มหาตมะ” (Mahatma) เป็นคำในภาษาสันสกฤต แปลว่าจิตฝ่ายสูง (High-souled) ได้มีคนเรียกคานธีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 เมื่อท่านเคลื่อนไหวในอัฟริกาใต้ และในปัจจุบันมีการใช้ขยายไปทั่วโลก มีอีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกคานธี คือ “บาปู” (Bapu) เป็นคำในภาษาท้องถิ่นของกุจารัชต์ (Gujarati) แปลว่า “ผู้เป็นที่รัก” บิดา หรือปาปาในประเทศอินเดีย


ภาพ มหาตมะ คานธี ในวัยหนุ่ม เมื่อใช้ชีวิตศึกษาเล่าเรียนในประเทศอังกฤษ และเมื่อทำงานด้านกฏหมายในอัฟริกาใต้

คานธีเกิดและเติบโตมา เป็นชาวฮินดูในชนชั้นพ่อค้า (Merchant caste) ในบริเวณชายฝั่งของรัฐกุจารัต ทางอินเดียตะวันตกของอินเดีย (Gujarat, western India) และได้รับการฝึกอบรมทางด้านกฎหมายที่ Inner Temple ในกรุงลอนดอน คานธีเริ่มใช้วิธีการต่อสู้แบบอหิงสา คือไม่ใช้ความรุนแรง และใช้อารยะขัดขืน (Civil disobedience) ต่อกฏหมายที่ไม่ชอบธรรม เริ่มตั้งแต่เมื่อเขาทำงานเป็นฝ่ายกฎหมายที่เป็นชาวต่างด้าวในอัฟริกาใต้ เมื่อเขากลับมายังประเทศอินเดียในปี ค.ศ. 1915 เขาเคลื่อนไหวในหมู่ชาวนายากจน เกษตรกร และคนงานในเมือง โดยเป็นผู้นำในสภาแห่งชาติอินเดีย (Indian National Congress) ในปี ค.ศ. 1921 คานธีนำชาวอินเดียทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ลดความยากจน ประท้วงการเก็บภาษีที่เกินความจำเป็น และการขยายสิทธิของสตรี สร้างความสมานฉันท์ด้านศาสนาและชนเผ่าที่หลากหลาย ขจัดการดูถูกเดียดฉันท์คนชั้นล่าง (Untouchability) แต่ที่สำคัญที่สุดคือการต่อสู้เพื่อการปกครองตนเองของชาวอินเดีย (Swaraj)


ภาพ คานธีนำเดินขบวนต่อต้านการเก็บภาษีเกลือของอังกฤษ

ในปี ค.ศ. 1930 การรณรงค์โดยการนำของคานธีที่มีชื่อเสียง คือการท้าทายการเก็บภาษีเกลือ (Salt tax) ของอังกฤษ โดยเป็นการเดินทางไกลระยะทาง 400 กิโลเมตร เรียกว่า Dandi Salt March และในปี ค.ศ. 1942 เขารณรงค์ให้อังกฤษถอนออกจากอินเดีย คานธีถูกจำคุกหลายครั้งและหลายปีทั้งในอัฟริกาใต้และในอินเดีย


ภาพ คานธกับการปั่นฝ้ายและทอผ้าใช้เองในอินเดีย แทนที่จะเห่อเหิมใช้สินค้าผ้านำเข้าจากต่างประเทศ จุดประสงค์ของคานธีคือ "การพึ่งตนเอง" ของประเทศอินเดีย

คานธีพยายามใช้การต่อสู้ด้วยวิธีการอหิงสา ไม่ใช้ความรุนแรง และใช้หลักความเป็นจริงในทุกสถานการณ์ และเขายืนหยัดให้ทุกคนทำตามในลักษณะดังกล่าว คานธีดำรงชีวิตอย่างสมถะ พักอาศัยอยู่ในบ้านในชุมชนกินอยู่อย่างพอเพียง เขากินอาหารมังสะวิรัติ และบ่อยครั้งที่ใช้การอดอาหาร (Long fasts) ทั้งเพื่อการฝึกทำตนเองให้บริสุทธิและเป็นการประท้วงทางสังคม

วิสัยทัศน์ของคานธี คือต้องการให้อินเดียเป็นประเทศเสรี มีความเท่าเทียมกันทางศาสนา ในต้นทศวรรษที่ 1940s เขาถูกท้าทายโดยกลุ่มมุสลิมรักชาติ (Muslim nationalism) ที่ต้องการแบ่งแยกมุสลิมออกจากประเทศอินเดีย ในที่สุดเมื่ออังกฤษให้อิสรภาพแก่อินเดีย ก็มีการแบ่งอินเดียเป็นสองส่วน คือส่วนที่มีคนส่วนใหญ่เป็นฮินดูคือประเทศอินเดีย และส่วนที่มีคนมุสลิมเป็นส่วนมากคือปากีสถาน แต่ในการประกาศแบ่งแยกประเทศนี้ ทำให้เกิดปัญหาชนกลุ่มน้อยทั้งฮินดู มุสลิม และซิกส์ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาและชนชาติ เกิดการประทะกันด้วยความรุนแรงในรัฐปันจาบ (Punjab) และรัฐเบงกัล (Bengal) และตามมาด้วยการย้ายถิ่น อันเต็มไปด้วยความยากลำบาก


ภาพ อินเดียในวิสัยทัศน์ของคานธี คือประเทศใหญ่ที่คนมีความอดทนในความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม การไปเยี่ยมและปราศรับที่ Peshawar ปัจจุบันอยู่ในเขตของปากีสถาน

ในระหว่างความขัดแย้งนี้บดบังความยินดีที่ได้ประกาศให้ประเทศเป็นอิสรภาพ คานธีเองได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพื้นที่ๆได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ได้ให้การปลอบใจ และหลายครั้งที่ได้อดอาหารจนกว่าจะเสียชีวิต (Fasts unto death) เพื่อผลักดันให้คนในชาติหันมาสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้งทางเชื้อชาติและทางศาสนาลง

การอดอาหารครั้งสุดท้ายนี้กระทำในวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1948 เมื่ออายุได้ 78 ปี โดยกดดันอย่างอ้อมๆให้อินเดียยอมจ่ายเงินทดแทนแก่ปากีสถาน ชาวอินเดียบางส่วนมองเห็นว่าคานธีเกื้อหนุนให้ปากีสถานมากไป ในวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1948 นาธูรัม กอดซี (Nathuram Godse) จากกลุ่มฮินดูรักชาติ ได้ลอบสังหารคานธี โดยยิง 3 นัดไปที่บริเวณหน้าอกของคานธี


ชาวอินเดียเคารพคานธีในฐานะบิดาของชาติ (The father of the nation) วันเกิดของคานธีในวันที่ 2 ตุลาคม ได้กลายเป็นวันชาติ เพื่อแสดงความคารวะต่อคานธี และเป็นวันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงสากล (The International Day of Nonviolence)

Tuesday, May 19, 2015

ทิศทางการอุดมศึกษาในยุคปฏิรูป (Reform in Higher Education)

ทิศทางการอุดมศึกษาในยุคปฏิรูป
(
Reform in Higher Education)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การศึกษา, การปฏิรูปการศึกษา, education reform, การอุดมศึกษา, higher education, tertiary education, การศึกษาสภาพแวดล้อมระบบ, PESTEL, อนาคตศึกษา, Futurology, Pareto Principle, Iceberg Theory, การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง, planned change, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, Human Resources Management, HRD, การพัฒนาคณาจารย์, staff development

ความนำ

บทความเรื่อง “ทิศทางการอุดมศึกษาในยุคปฏิรูป” เพื่อเป็นเอกสารประกอบการบรรยาย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:00-12:00 น. สำหรับภาควิชาศึกษาศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เอกสารยังไม่มีความสมบูรณ์ แต่จะปรับปรุงอีกครั้งหลังการบรรยาย หากท่านผู้อ่านพบข้อความใดที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่กระจ่างพอ  ช่วยเขียนแนะนำ หรือตั้งคำถามทิ้งไว้ด้วยจะขอยคุณอย่างสูง

ประกอบ คุปรัตน์
---------------

ปัญหาของระบบการศึกษาที่จะทำให้ไม่สอดคล้องและล้าหลังสำหรับอนาคตของสังคมโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ การไม่ตอบสนองต่อกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย ตอบสนองเพียงเฉพาะบางกลุ่มเหล่า หรือตอบสนองมากไป จนไม่สามารถทำอะไรได้ หรือติดขัดด้วยประเพณี มีข้อจำกัดมากมายที่ทำให้ขาดความยืดหยุ่น หรือเพราะขาดความมุ่งมั่นทางการเมือง หรือขาดยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการ มองไม่ออกว่าจะเริ่มต้นที่ไหน อย่างไร และจะไปจบลงอย่างไร และในเงื่อนไขเวลา สถานที่ และอื่นๆอย่างไร

ในประเทศไทย ระบบการศึกษาของไทยไม่เหมือนเขาอื่น ระบบการอุดมศึกษาของไทยก็ต่างจากระบบของประเทศเพื่อนบ้าน ดังเช่น มาเลเซีย สิงค์โปร์ เวียตนาม ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบอุดมศึกษาที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Context) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้มากเท่าใด ก็ทำให้การศึกษาและการอุดมศึกษาเดินไปในเส้นทางปฏิรูปแล้วในตัว

หลัก PESTLE Analysis


การสำรวจ 360 องศา ว่าในช่วง 10 ข้างหน้า จะมีอะไรบ้างในสภาพแวดล้อมที่จะมากระทบถึงการอุดมศึกษาของไทย โดยใช้หลักที่จะวิเคราะห์ 6 ด้าน คือ PESTLE

·       Politicsการเมือง, การปกครอง ของประเทศไทย ภูมิภาค โลก แนวโน้มจะเป็นเช่นไร? – และผลกระทบต่อการจัดการศึกษา, การบริหารสถาบันอุดมศึกษา ใครเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย (Governance of Education, Governance of Higher Education)?

·      Economicsเศรษฐกิจ, การครองชีพ, การงาน, ความสามารถในการแช่งขันของไทยในเวทีภูมิภาค และเวทีโลก

·       Societyสภาพทางสังคม ลักษณะประชากร (Demographic) อัตราการเกิด, อายุเฉลี่ยของประชากร, การเพิ่มประชากร, สัดส่วนผู้สูงวัย, การเคลื่อนย้ายประชากร เหล่านี้มีผลกระทบอย่างไรต่อการศึกษา?

·       Technologiesเทคโนโลยี – ชีวภาพ – การแพทย์ – สาธารณสุข, พลังงาน- ลม, แสงอาทิตย์, น้ำ, ชีวมวล (Biomass), สารสนเทศและการสื่อสาร, หุ่นยนต์, วัสดุศาสตร์, การขนส่งและการเดินทาง, การจัดการน้ำ ฯลฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นตัวอย่าง
o   ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกในปัจจุบัน 3,125 ล้านคน; ร้อยละ 48.4 อยู่ในเอเชีย
o   ประเทศที่ใช้อินเตอร์เน็ตเกินกว่าร้อยละ 90 ของประชากรเรียงลำดับ ได้แก่ Falkland Islands, Iceland, Norway, Sweden, Netherlands, Denmark, Luxembourg, South Korea, Bermuda, และ Finland; ส่วนสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 85.75
o   ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 17.78 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของประชากร จัดเป็นอันดับที่ 132 ของโลก; ประเทศมาเลเซียมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 19.20 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 65.8 ของประชากร จัดเป็นอันดับที่ 51 ของโลก

·       Laws/Legalกฎหมายที่เป็นกรอบของสังคมและการศึกษา ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และการเปลี่ยนแปลง, กฎหมายที่กำกับการศึกษาในปัจจุบัน มีอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนแปลง?

·       Ecologyสภาพแวดล้อม, โลกร้อน, พลังงานที่ไม่ยั่งยืน, ป่าและแหล่งต้นนำถูกทำลาย, การเกิดและขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) น้ำทะเลขึ้นสูง, น้ำท่วมในฤดูฝน, น้ำแล้งจัดยาวนาน ฯลฯ

การจะปฏิรูประบบอุดมศึกษา ต้องมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมของระบบในทุกด้าน เพราะไม่มีสูตรสำเร็จในการดำเนินการ

ขอบเขตของการอุดมศึกษา

เรามีความเข้าใจระบบอุดมศึกษาของไทยอย่างไร สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง แต่ละประเภทมีสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มอย่างไร?

การจัดอย่างคร่าวๆ ของ Carnegie Classification of Institutions of Higher Education เริ่มจากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจำแนกตามประเด็นต่อไปนี้

·       กิจกรรมวิจัย - Research activity: multiple measures – มหาวิทยาลัยวิจัย
·       สถาบันเปิดสอนระดับปริญญาโท - Master’s level institutions: differentiate มีความหลากหลาย
·       สถาบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี - Undergraduate colleges: better language
·       สถาบันเปิดสอน 2 ปี - Two-year colleges: unpack ดังวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัย 2 ปีที่เรียกว่า Junior colleges
·       สถาบันเน้นวิชาชีพ/วิชาการเฉพาะ - Specialized institutions: identification

การจัดอย่างคร่าวๆในประเทศไทย

·       มหาวิทยาลัยของรัฐ - วิจัย/ มหาวิทยาลัยหลัก มหาวิทยาลัยไทยที่ก่อตั้งในยุคแรกๆ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม. ธรรมศาสตร์, ม. มหิดล, ม, เกษตรศาสตร์, ม. ศิลปากร ฯลฯ; มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (รวม ม. รามคำแห่ง, ม. สุโขทัยธรรมาธิราช; มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล 14 แห่ง)
·       สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private higher education) มหาวิทยาลัย 43 แห่ง; สถาบัน 10 แห่ง; วิทยาลัย 20 แห่ง
·       สถาบันอุดมศึกษาเน้นสอนเฉพาะทาง (Specialized institutions of higher learning) ดังเช่น โรงเรียนทางการทหาร การสำรวจที่ดิน ป่าไม้ รถไฟ ฯลฯ
·       มหาวิทยาลัยสำหรับคนหมู่มาก (Institutions of mass higher education) อันได้แก่ – มหาวิทยาลัยราชภัฏ (40 แห่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แห่ง), สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (17-18 กลุ่ม 420 สถาบัน), มหาวิทยาลัยเปิด (2 แห่ง)

ผลกระทบหลักๆที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย (Diversity) ไม่สามารถกำหนดแนวทางปฏิรูปเป็นแบบเดียวสำหรับทั้งหมด แต่หากมีการศึกษาลึกๆอย่างกว้างขวาง พอจะบอกได้ถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง แต่ละประเภท

แนวโน้มทางการศึกษา

ปัญหา ข้อจำกัด และโอกาส ที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบอุดมศึกษาบางประการที่จะกล่าวถึง

·       ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (Cost and cost effectiveness) – อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา
o   ความไม่ยืดหยุ่นในการใช้กำลังคน และทรัพยากรเงิน เช่นกำหนดอัตราเงินเดือนครูที่เป็น Uniform ทั่วประเทศ จบป.ตรี เริ่มต้นที่ 15,000 บาท/เดือน ผลกระทบที่ได้จะออกมาเป็นลบ ไม่เกิดผลดีต่อการศึกษาทั้งในระยะสั้นและยาว
o   แนวโน้มคือการมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณค่า (Value-Added Universities) และมีค่าใช้จ่ายต่อรัฐ ผู้ปกครอง และผู้เรียนต่ำ

·       การศึกษาเชิงพาณิชย์ (Commercialization of Education) การพาณิชย์ในวงการศึกษา การมองอย่างรอบคอบ
o   การทำให้ต้นทุนทางการศึกษาสูงเกิน แต่คุณภาพการศึกษาต่ำ
o   การเกิดโปรแกรมการศึกษาแบบ Diploma Mills Colleges เหมือนโรงงานผลิตปริญญาทั้งในภาครัฐและเอกชน
o   แนวโน้ม คือการขจัดการศึกษาที่ไม่เกิดคุณค่าแก่สังคม และเน้นการเพิ่มคุณค่าของการศึกษา ลดค่าใช้จ่าย

·       ปริมาณ vs. คุณภาพทางการศึกษา (Quantity vs. Quality)
o   ปัจจุบันใกล้จะเลยยุคของการมีโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่เพียงพอ แต่ไปอยู่ที่ประเด็น “คุณภาพการศึกษา”
o   การศึกษาที่ไม่ตอบสนองต่อสังคม ปริญญามากไป แต่บัณฑิตไม่สามารถทำงานได้อย่างที่สังคมคาดหวัง

·       การศึกษาด้านการอาชีพ (Vocational education) vs. การศึกษาด้านวิชาการ (Academic education) การให้ความสำคัญต่อปริญญามากกว่าคุณค่าของการศึกษาแท้จริง แนวโน้มได้แก่
o   Result-Based Education การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ ใช้เวลาน้อย ใช้ทุนน้อย ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า – Business and university partnership – Honda University, Toyota Initiative, CP All กับปัญญาภิวัฒน์

·       Globalization และผลกระทบต่อการศึกษา – การอุดมศึกษา การศึกษานานาชาติ, ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
o   การจะมีหลักสูตรนานาชาติเปิดมากขึ้น – ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตัวอย่าง Twinning programs ในมาเลเซีย, การเปิดวิทยาเขตของต่างประเทศในประเทศไทยมากขึ้น – การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
o   การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษา – อเมริกาเหนือ ยุโรป จีน อินเดีย ASEAN

·       ประเด็น “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management – HRM, Human Resource Development – HRD) ความต่างจากการศึกษาและการฝึกอบรม (Education, training)

·       การศึกษาตลอดชีพ (Lifelong learning) คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่แนวคิดการเกษียณอายุ และการมีสวัสดิการสังคมยังไม่สามารถจัดการได้อย่างสอดคล้อง

จะเริ่มอย่างไร

ผมอยากให้มองหาทฤษฎี หรือแนวคิดที่จะช่วยให้ความเข้าใจสภาพความเป็นไป และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง - The Iceberg Theory

การเข้าใจสภาพปัจจุบันและปัญหาของสรรพสิ่งอย่างครบถ้วนแล้วหรือยัง หรือเห็นเป็นเพียงบางส่วน?
Ernest Hemingway ในฐานะผู้สื่อข่าวและนักเขียนเรื่องสั้น เขามุ่งเขียนรายงานเฉพาะส่วนที่เห็น (Immediate events) โดยไม่มีส่วนของสภาพแวดล้อมและการตีความ เหมือนกับภูเขาน้ำแข็ง ส่วนที่คนเห็นเป็นเพียงร้อยละ 10 ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ และเป็นอันตราย คืออีกร้อยละ 90

·       ปัญหาการศึกษาที่เราพบเห็น คือส่วนที่เป็นร้อยละ 10 แต่มีอีกมากมาย หรือร้อยละ 90 ที่เราต้องไปทำความเข้าใจส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อม และส่วนที่เป็นสาเหตุ (Causes vs. symptoms) ไม่ใช่เห็นแต่เพียงอาการ แล้วแก้ตามอาการ

สถิติการศึกษา

เราเข้าใจสภาพประชากร สังคม และการศึกษาของไทยอย่างครบถ้วน รอบด้านหรือยัง?

ประชากรไทย 61.7 ล้านคน อันดับที่ 20 ของโลก รายได้ต่อหัว/ต่อปีเฉลี่ยที่ US$5,771 มีการสะดุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใน ASEAN
สถานศึกษา 38,010 แห่ง; ครูอาจารย์ 692,843 คน, ร้อยละ 92 อยู่ในระบบราชการ
จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา 13.6 ล้านคน; อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษา 12.4 ล้านคน, อุดมศึกษา 2,015,124 คน

ประเทศไทยใหญ่เกินกว่าที่จะบริหารแบบรวมศูนย์อำนาจ แต่อะไรที่ทำให้ติดยึด ไม่มีการกระจายอำนาจ และให้อำนาจแก่ท้องถิ่นดำเนินการ?

กฎ 80 - 20

กฎของพารีโต (Pareto’s Principle) Vilfredo Pareto นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี ในปี ค.ศ. 1896 เขียน Cours d'économie politique.

·       แผ่นดินร้อยละ 80 ในอิตาลี ถือครองโดยคนเพียงร้อยละ 20 ของประชากร
·       จากกระถางปลูกถั่วทั้งหมด ร้อยละ 80 มาจากกระถางส่วนที่มีประสิทธิผลเพียงร้อยละ 20
·       การแก้ปัญหาทางการศึกษา ต้องไปแก้ส่วนที่เป็น Vital fews ส่วนสำคัญที่จะมีผลอย่างมากต่อการศึกษา – อะไรคือ Vital fews ในทางการศึกษา?

ตัวอย่าง - การศาสนา

·       วัดรวมทั่วประเทศ 39,473 วัด; เป็นพระอารามหลวง 310 วัดวัดราษฎร์ 39,163 วัด; วิสุงคามสีมา 23,014 วัด, ไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 16,149 วัดวัดร้าง 5,924 วัด
·       พระภิกษุ 289,131 รูป; มหานิกาย 256,590 รูป, ธรรมยุต 32,541 รูป,
·       สามเณร 60,528 รูป; มหานิกาย 53,627 รูป, ธรรมยุต 6,901 รูป
·       มัสยิดและโบสถ์ 5,361 แห่ง; มัสยิด 3,722 แห่ง, โบสถ์คริสต์ 1,615 แห่ง, คาทอลิก 472 แห่ง, โปรแตสแตนท์ 1,143 แห่ง, โบสถ์พราหมณ์-ฮินดู (ไม่มีข้อมูล) แห่ง, โบสถ์ซิกข์ 24 แห่ง
·       อิสลาม; บุคลากรด้านศาสนา 14,610 คน; อิหม่าม/ คอเต็บ/ บิหลั่น 11,166 คน
·       คริสต์ 3,444 คน, พราหมณ์-ฮินดู (ไม่มีข้อมูล) คน,
·       การศาสนศึกษา - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 405 โรง, ครู 4,513 รูป/คน นักเรียน 51,173 คน; โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 10,572 - นักเรียน
·       ครู 5,000 รูป/คน, นักเรียน 2,071,719 คน
·       ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 4,059 แห่งครู 27,562 รูป/คน นักเรียน 1,118,680 คน
·       ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 801 แห่ง; ครู 2,174 คน นักเรียน 86,912 คน

กฏเรื่องขี้ปะติ๋ว

“กฎเรื่องขี่ปะติ๋ว” ของพาร์คินสัน (Parkinson's law of triviality) หรือ Bike-shed effect C. โดย Northcote Parkinson ในปี ค.ศ. 1957 ให้ข้อสังเกตว่า องค์การมักให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่สำคัญ ดังเช่น การอภิปรายกันมากมายในเรื่องเล็กน้อย ดังเช่น การจัดทำร่มหลังคาสำหรับที่จอดรถจักรยาน แทนที่จะสนใจเรื่องใหญ่ คือ การสร้างระบบโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ที่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและสำคัญมาก แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐาน

อะไรที่สำคัญ และควรทำก่อน

ข้อสังเกตเพื่อการศึกษาและวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาไทยในบางเรื่อง มีดังนี้

1.    Pareto Principle - การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง อะไรเป็นส่วนน้อย (Vital fews) ที่มีผลกระทบต่อส่วนใหญ่ เลือกทำในส่วนที่สำคัญร้อยละ 20 แต่มีผลกระทบต่อ 80

2.    การปฏิรูปที่ต้องลงถึงฐานราก (Grass-rooted changes) การปรับเปลี่ยนการศึกษา และระบบจัดการศึกษา – กระบวนการทำให้การศึกษาเป็นของประชาชน และท้องถิ่น จากเบื้องล่างสู่เบื้องบน และการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว
a.    คิดแบบเจ๊ก คิดจากเล็กไปหาใหญ่ – คิดแบบไทย คิดจากใหญ่ไปหาเล็ก – ศ.นพ. ประเวศ วะสี
b.    การปล่อยให้เกิดโครงการเล็กๆ (Pilot projects) หรือโครงการต้นแบบ ที่คนจะได้มีอิสระในการคิดและดำเนินการ โดยไม่ปล่อยให้กฎเกณฑ์ของส่วนใหญ่ไปขัดโอกาสการเปลี่ยนแปลง

3.    จากเน้นการสอน สู่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Teaching focus to Learning focus)
a.    เน้นเสริมความสามารถและแรงจูงใจ (Motivation) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนบทบาทผู้สอนเปลี่ยนเป็น Facilitators – ความรู้ผู้เรียนสามารถแสวงหาได้ง่ายและมีมากมาย
b.    เทคโนโลยีการประเมิน – การริเริ่ม เรื่อง Testing Technologies, Internet-Based Testing – IBT, การใช้กรอบการประเมินทักษะด้านภาษาของ EU The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - CEFR or CEF, is a guideline used to describe achievements of learners of foreign languages across Europe and, increasingly, in other countries.
c.    การเรียนการสอนออนไลน์แบบประสม (Blended learning) การเรียนรู้ในระบบออนไลน์แบบประสมประสานกับการเรียนในชั้นเรียนและอื่นๆ สามารถเกิดขึ้นได้ในสถาบันอุดมศึกษา

4.    การปรับโครงสร้าง (Restructuring) ของหน่วยงานที่ทำให้ทำงานกับปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์

a.    ความสับสนที่ควบคู่กับความมีระเบียบ (Chaordic = Chaos + Order) การยอมรับความสับสนในบางช่วง แม้ยังอธิบายไม่ได้ เมื่อเข้าใจได้มากขึ้น เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปเป็นร่างแล้ว ต่อยไปวางกฎเกณฑ์ขึ้นในภายหลัง
ความเป็นผู้นำ ไม่ใช่เพียงบริหารและควบคุมคนเบื้องล่าง แต่รวมไปถึงการบริหารคนระดับสูงขึ้นไป คนที่บังคับบัญชาตน หรือที่เรียกว่า Managing The Boss - MTB
b.    หลักความหลากหลาย และการแข่งขัน (Diversity and competition) ดูเหมือนสองสิ่งเป็นคนละขั้วกัน แต่ต้องทำให้สองสิ่งนี้เกิดขึ้นและคงอยู่
c.    การแข่งขันที่ควบคู่กับความร่วมมือ (Competition and Collaboration) ตัวอย่างในภาคธุรกิจ มีทั้งการแข่งขัน และความร่วมมือ
มีการซื้อและยุบรวมธุรกิจ (Merging) แต่แล้วจะให้เกิดความก้าวหน้า ก็ต้องมีความร่วมมือกัน ซึ่งส่วนนี้ ภาครัฐบาลอาจต้องเป็นส่วนเข้าแทรกแซงเพื่อให้เกิด
มีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย (Networking) ดังเช่น ระบบการวัดผลทางการศึกษา ระบบ Certification ทางการศึกษา
d.    เรื่องของการจัดโครงสร้างทางวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาจาก Disciplinary สู่ Interdisciplinary การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ต้องใช้สหวิทยาการ ต้องใช้คนจากหลากหลายความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งมีวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ต่างกัน

5.    การเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากภายนอก - Change is from outside. - Obama: 'You can't change Washington from the inside' (2012)

a.    การได้มาซึ่งผู้บริหาร กรรมการมหาวิทยาลัย มักมาจากภายใน การคิดอย่างเป็นอย่างเป็นคนภายใน (Insiders) มีปัญหาเรื่อง Inbreeding ทำให้เป็นอุปสรรคเสื่อมถอยและการไม่เปลี่ยนแปลง
b.    ระบบการเมืองภายในมหาวิทยาลัย การเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย มากที่สุดที่ม.รามคำแหง และที่อื่นๆ ลดหลั่นกันไป ทำให้เกิดความขัดแย้งภายใน นำไปสู่ความชะงักงันทางการบริหาร

อะไรสำคัญที่สุด

กิจกรรมสำคัญ 3 ประการที่อยากฝากไว้ในท้ายสุด

1.    การพัฒนาคณาจารย์ (Faculty Development) ในระบบอุดมศึกษา การทำให้มีบุคลากรที่มีความหลากหลาย กิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นได้ ทั้งในแต่ละสถาบัน กลุ่มสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยหลัก กับสถาบันอุดมศึกษาระดับรองลงมา ทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับชาติ

2.    การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (Leadership training) การสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนา สร้างคนที่บริหารเป็น (Managing) และมีความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้เกิดขึ้นในระบบอุดมศึกษา


3.    การพัฒนากระบวนการสรรหาและการได้มาของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา (Board of Regents/Overseers) เน้นความเป็นคนภายนอกมากขึ้น มีกระบวนการสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในบรรดากรรมการสภาสถาบัน รู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาฯ

Sunday, May 17, 2015

ญี่ปุ่นจัดหางานให้ผู้สูงอายุโดยผ่านศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงวัย

ญี่ปุ่นจัดหางานให้ผู้สูงอายุโดยผ่านศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงวัย

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Japan provides employment for aging population through Silver Human Resource Center” เรียบเรียงจากข้อเขียนและภาพ โดย DANESSA O. RIVERA, GMA News October 18, 2014 3:07pm

Keywords: ประเทศญี่ปุ่น, Japan, เมืองซากาอิ, Sakai, ประชากรสูงวัย, ราษฎรอาวุโส, senior citizen, silver generation, Silver Human Resource Center, SHRC


คาตายามา ทัทซูจิ (Katayama Tatsuji) ปัจจุบันวัย 73 ปี เคยทำงานเป็นสถาปนิกจนถึงวัยเกษียณอายุ แต่เขาก็ไม่ได้หยุดทำงานและรับใช้ประเทศชาติ ปัจจุบันทัทซูจิทำงานเป็นผู้นำคนสวนให้ส่วนสาธารณะไดเซน (Daisen Park) ที่เมืองซากาอิ เขตปกครองโอซากา (Sakai City, Osaka prefecture) ด้วยการสนับสนุนของโครงการรัฐบาลสำหรับประชากรสูงวัย

เหมือนกับในประเทศฟิลิปปินส์ ชาวญี่ปุ่นสามารถทำงานได้จนถึงอายุ 65 ปี จึงจะเกษียณงานตามกฎหมายของประเทศ และเมื่อเกษียณแล้วสัมพันธภาพกับชุมชนจะถูกตัดขาด
“เราอยากจะรักษาสัมพันธภาพกับสังคมนี้ไว้ และเราอยากทำประโยชน์ให้กับชุมชนของเราเช่นเดียวกัน” เขากล่าว

“เราต้องการความรู้สึกที่ผูกพันกับสังคมและชุมชนนี้” เขากล่าว

จากการสำรวจในเดือนกันยายน ค.ศ. 2014 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก (Grayest nation in the world) โดยมีประชากรร้อยละ 25.9 มีอายุ 65 ปีและมากกว่า

เพื่อตอบสนองต่อความมุ่งมั่นสนับสนุนประชากรสูงอายุ รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีศูนย์ทรัพยากรมนุษย์สูงอายุ เรียกว่า Silver Human Resource Center (SHRC) ขึ้นที่เมืองโตเกียวในปี ค.ศ. 1974 นายทาเคโอะ โคตานิ (Takao Kotani) ผู้บริหารโครงการศูนย์ SHRC ที่เมืองซากาอิ (Sakai) กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ในประเทศญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่นให้โอกาสประชากรสูงอายุทำงานจนวัย 65 ปี ตามลักษณะงานที่เคยทำ
สำหรับศูนย์ SHRC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ให้โอกาสการทำงานแก่ผู้เกษียณอายุแล้ว และคนตั้งแต่วัย 60 ปีขึ้นไปสามารถเริ่มงานที่ SHRC ได้

ปัจจุบันมีศูนย์ SHRC 1300 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น มีสมาชิกกว่า 700,000 คน 
ในปัจจุบัน SHRC ที่เมืองซากาอิ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 นับเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุด มีสมาชิกว่า 6,500 คน โคตานิกล่าว

งานที่ทางศูนย์จัดหาให้มีตั้งแต่งานแม่บ้านไปจนงานทำสวน และสมาชิกสามารถทำงานได้เต็มที่ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ ¥45,000 to ¥50,000 หรือ 1,2632 บาท ถึง 140,36 บาท

โคตานิกล่าวว่า งานที่ได้รับมาจากบริษัทภาคเอกชน องค์การด้านสิ่งแวดล้อม และแม้แต่งานบ้าน งานมีทั้งที่เป็นงานในร่ม งานกลางแจ้ง งานทั่วไป งานดูแลสถานที่ งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ งานสำนักงาน งานพบปะลูกค้าและงานบริการ

ประชากรสูงวัยเปิดตัวเองเพื่อจะเรียนรู้สิ่งใหม่ แม้จะเคยมีอาชีพที่แตกต่างไปมาก่อน

อิชิโร นิจิมะ (Ichiro Nijima) วัย 72 ปี เคยเป็นวิศวกรที่บริษัทเครื่องไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้นำคนสวน (Lead gardener) ที่สวนสาธารณะไดเซน (Daisen Park)

“ผมทำงานด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ เพื่อทำให้ตัวเรายังแข็งแรง และเราก็อยากมีเพื่อน” นิจิมะกล่าว
อย่างไรก็ตาม โคตานิกล่าวว่า รู้สึกเป็นเรื่องยากที่จะเกลี่ยกล่อมให้ผู้สูงอายุบางคนยังทำงานต่อไป เนื่องจากงานที่ทำนี้ไม่มีความมั่นคง

ระบบงานหลังเกษียณยังเป็นความยุ่งยากสำหรับคนสูงอายุ เพราะไม่มีงานที่สมบูรณ์แบบที่จะตกลงกันได้ระหว่าง SHRC กับบริษัทผู้จ้างงานต่างๆ เพราะผู้สูงอายุต้องการงานที่แน่นอนเหมือนงานเดิมที่เคยทำมา ซึ่งเป็นไปได้ยาก” เขากล่าว

นอกจากนี้ บางบริษัทที่ต้องบริการลูกค้ากังวลกับคนทำงานที่สูงอายุ

 “แต่คนทำงานที่ SHRC นี้มีอายุมากที่สุดคือ 90 ปี ทำงานดูแลความสะอาดในอาคารแห่งหนึ่ง วันละ 2 ชั่วโมง” เขากล่าว

แต่แม้ระบบงานจะไม่มีความมั่นคง ทัทซูจิกล่าวว่า การมีรายได้เพิ่มขึ้นแม้จะเล็กๆน้อยๆก็ทำให้มีความสุขและเห็นคุณค่าของตนเอง


 “เรามีระบบบำนาญอยู่แล้ว แต่เราจะมีความสุขมากขึ้นหากได้มีเงินเพิ่ม แล้วก็ได้ทำงานให้กับชุมชน เงินที่ได้เล็กๆน้อยๆนี้ ผมก็จะใช้เพื่อซื้อของขวัญให้กับหลานๆ นอกจากนี้ผมอยากมีชีวิตที่ตื่นตัวและมีสุขภาพที่ดี และเป็นสมาชิกของชุมชน ผมอยากทำงานจนตาย” เขากล่าว


ภาพ การทำงานของชายสูงอายุ หลังเกษียณอายุการทำงานที่ 65 ปี


ภาพ การได้ทำงานเป็นกลุ่ม เป็นการได้มีโอกาสปะทะสังสรรค์ มีเพื่อนฝูง


ภาพ การทำงานเป็นคนสวนในสวนสาธารณะเป็นงานที่แม้เงินรายได้ไม่สูง แต่เป็นความพอใจของคนทำงาน เพราะไม่เครียดเท่ากับการทำงานในองค์กรภาคเอกชน

Saturday, May 16, 2015

จักรยานไฟฟ้าที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในโลก – Wave ebike

จักรยานไฟฟ้าที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในโลก – Wave ebike

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, energy, รถจักรยาน, bicycles, bikes, จักรยานไฟฟ้า, e-bike, ebike, เมืองเป็นมิตรกับจักรยาน, Bicycle-Friendly Cities, Los Angeles, San Francisco, California, USA

ศึกษาและเรียบเรียงจาก CleanTechnica “World’s Most Affordable Electric Bike,” Wave ebike May 11th, 2015 โดย Cynthia Shahan

คนทั่วไปในสหรัฐอเมริกามักจะมีรถยนต์กันทุกบ้าน และบางบ้านอาจมีรถยนต์เท่ากับจำนวนสมาชิกในบ้าน แต่แนวความคิดนี้กำลังเปลี่ยนไป โดยจะหันไปมีทางเลือกด้านการเดินทางมากขึ้น การขี่จักรยานไปทำงานเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่หากระยะทางขนาด 10 กม. เดินทางไปกลับ 20 กม. นั่นย่อมจะทำให้ได้ทุกวันยากลำบากหน่อย แม้อากาศจะดี ดังนั้นการใช้จักรยานไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง Wave ebike เป็นจักรยานไฟฟ้าที่เปิดตัวมาอย่างน่าสนใจในสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณภาพตามข้อกำหนด 
(Specifications) ที่ดีมาก แต่ในราคาที่ประหยัด โดยมีราคาเปิดตัวเพียง USD549 หรือ 18,117 บาทไทย Wave ebike โดยมีคุณภาพตามข้อกำหนดเหมือนอย่างจักรยานไฟฟ้าราคาแพงที่ USD2,000 ถึง USD3,000 หรือ 66,000 บาท ถึง 99,000 บาท ซึ่งดูจะแพงเกินไป ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่ต้องใช้อย่างประหยัด


ภาพ Wave ebike สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงถึง 28 ไมล์/ชั่วโมง หรือ 44.8 กิโลเมตร/ชม. วิ่งได้ 80 กิโลเมตร ด้วยการชาร์จไฟครั้งเดียว หากต้องการใช้ความเร็วสูงกว่านี้หรือวิ่งระยะไกลกว่านี้ สามารถเพิ่มมาตรฐานตามข้อกำหนด โดยจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อได้แบตเตอรี่และมอเตอร์ที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Wave ebike เป็นจักรยานไฟฟ้าแบบสปอร์ต มีมอเตอร์แบบอยู่ในแกนล้อ (Hub motor) และใช้แบตเตอรี่คุณภาพของ Samsung สามารถใช้ขี่บนท้องถนนในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายได้ 100% Wave ebike มีแบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต์ 750 วัตต์

สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่ารถจักรยานไฟฟ้าทั่วไปร้อยละ 50 จากการทดสอบในสหรัฐอเมริกา Wave ebike สามารถวิ่งได้ระยะไกลกว่า 52 ไมล์ 83 กม. โดยชาร์จไฟครั้งเดียว ทั้งนี้ด้วยระบบใช้แรงถีบร่วมด้วย (Hybrid mode) น้ำหนักรถ 50 ปอนด์ หรือ 22.7 กิโลกรัม ใช้เวลาชาร์จไฟ 3-5 ชั่วโมง

สำหรับราคาที่เสนอในอเมริกาในช่วงส่งเสริมการขายพิเศษอยู่ที่ USD549 หรือ 18,117 บาท นับว่าเป็นราคาที่ถูกมากสำหรับรถที่มีมาตรฐานคุณภาพที่เชื่อถือได้ เมื่อเทียบกับรถจักรยานไฟฟ้าในแบบเดียวกันในประเทศไทย ราคาเริ่มต้นที่ 25,000-27,000 บาท

Wave ebike สามารถใช้งานวิ่งบนผืนทรายชายหาด (Beach cruiser) นั่งขี่ได้สบายและมีความคงทน ยางรถใช้งานได้อเนกประสงค์ (Cross-functional tires) วิ่งในเมืองบนถนนเรียบก็ได้ หรือจะวิ่งตามชายหาด หรือจะที่ไหนๆก็ได้ทั้งในและนอกละแวกกบ้าน หน้าเว๊บ Indiegogo กล่าวว่ายางรถจักรยานแบบที่ใช้ใน Wave ebike สามารถวิ่งได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย ทั้งบนทราย (Sand) ผิวหญ้า (Grass) ถนนฝุ่น (Dirt) หรือบนผิวถนนคอนกรีตหรือราดยางทั่วไป (Pavement)

ในสหรัฐอเมริกามีประชากรกว่า 300 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2013 ข้อมูลจาก Electric Bikes Worldwide Report (EWBR) มีการขายจักรยานไฟฟ้า 185,000 คัน อเมริกันกำลังต้องการทางเลือกในการเดินทางแต่ละวันมากขึ้น คนที่มีบ้านชานเมืองที่ห่างจากที่ทำงาน 10-15 กม. นับว่าเหมาะที่จะลองใช้จักรยานไฟฟ้า โดยขาเดินทางไป อาจใช้พลังจากไฟฟ้ามากหน่อย เมื่อไปทำงานเหงื่อจะได้ไม่ตก ส่วนขากลับบ้านขี่โดยใช้พลังลูกประสม (Hybrid mode) คือใช้พลังไฟฟ้าร่วมไปกับพลังคนถีบ นับว่าได้ทั้งการออกกำลังกาย 30-40 นาที

รัฐแคลิฟอร์เนียและอีกหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกากำลังผลักดันในมีการใช้รถจักรยานไฟฟ้า (ebiking) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและสิ่งแวดล้อมทางอากาศเป็นพิษ การขี่จักรยานในเขตเมืองลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือบริเวณเนินเขาอย่างมากๆดังในเมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) พลังจักรยานไฟฟ้าจะลดความเหนื่อยหนักลงไป แต่ก็ยังได้ออกกำลังกายเต็มที่ นอกจากนี้ การขี่จักรยานที่มีความเร็วพอประมาณระดับ 20-30 กม./ชม. จะไม่เป็นอุปสรรคการใช้ทางของรถยนต์ทั่วไปที่เมื่อวิ่งในเมือง


โดยทั่วไป แนวโน้มของทุกเมืองยกเว้นเมืองนิวยอร์ค (New York City – NYC) มีความพยายามทำให้เมืองเป็นมิตรกับจักรยานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนด้านการเดินทางและใช้ชีวิตประจำวัน เมืองบนที่ราบและอากาศไม่รุนแรง ย่อมมีความได้เปรียบ แต่เมืองที่มีเนินเขามากๆ ก็จะหันไปใช้จักรยานไฟฟ้า ซึ่งใช้ได้โดยไม่จำกัดด้านระยะทางและระดับความลาดชันภาพ เมืองย่านที่มีเนินเขาอยู่โดยทั่วไป การขี่จักรยานที่เป็นไฟฟ้าหรือ e-bike จะช่วยลดความเหนื่อยขณะขี่ขึ้นเขา


ภาพ Wave ebike พร้อมยางแบบอเนกประสงค์ ขนาดหนา รับแรงกระเทือนได้ดี แต่ขณะเดียวกันสามารถขี่ได้โดยมีแรงเสียดทานจากผิวถนนน้อย