Friday, November 27, 2015

การศึกษาแบบมอนเตสซอรี (Montessori education)

การศึกษาแบบมอนเตสซอรี (Montessori education)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords: การศึกษา, การศึกษาก่อนวัยเรียน, อนุบาลศึกษา, การศึกษาแบบมอนเตสซอรี, Montessori education


มาเรีย มอนเทสซอรี แพทย์และนักการศึกษา

การศึกษาแบบมอนเตสซอรี (Montessori education) เป็นการศึกษาที่พัฒนาโดยแพทย์และนักการศึกษาชาวอิตาลีชื่อมาเรีย มอนเตสซอรี (Maria Montessori, August 31, 1870 – May 6, 1952) เป็นการศึกษาที่เน้นการสร้างความเป็นอิสระ (Independence) เสรีภาพที่มีเขตจำกัด (Freedom within limits) เคารพในพื้นฐานทางจิดวิทยา ร่างกาย และสังคมของเด็ก ซึ่งแต่ละคนมีแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีคนนำแนวคิดนี้ไปใช้ แต่ก็มีความแตกต่างกัน สมาคมมอนเตสซอรีของอเมริกัน (Association Montessori Internationale (AMI) และ American Montessori Society (AMS) ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญของการศึกษาในแนวนี้คือ

·       การมีชั้นเรียนคละกลุ่มอายุ (Mixed age classrooms) โดยในชั้นเรียนมีเด็กตั้งแต่วัย หรือ 3 ถึงปี ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไป
·       นักเรียนมีทางเลือกในกิจกรรมจากฝ่ายจัดการ (Range of options)
·       มีช่วงเวลาเรียน/ทำงาน (Blocks of work time) ยาวโดยไม่มีการขัดจังหวะ ซึ่งโดยอุดมคติยาวถึง 3 ชั่วโมง

ใช้แนวคิดการศึกษาแบบ Constructivist* หรือการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery model) ที่ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดจากการทำงานกับวัสดุ มากกว่าเป็นการพร่ำสอนโดยตรง (Direct instruction)

·       มีวัสดุการเรียนที่พัฒนาโดยมอนเตสซอรีและผู้ร่วมงานของเธอ
·       นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวไปได้ทั่วห้องเรียนอย่างเสรี
·       ครูในแบบมอนเตสซอรีต้องได้รับการฝึกอบรม (A trained Montessori teacher)


โรงเรียนแบบมอนเตสซอรี (Montessori schools) หลายแห่งได้ออกแบบโปรแกรมที่อ้างว่าเป็นไปตามรูปแบบพัฒนาของมนุษย์จากพื้นฐานงานเขียนของมอนเตสซอรี ใช้หลักครุศาสตร์ (Pedagogy) บทเรียน (Lesson) และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เริ่มตั้งแต่การฝึกหัดครูที่มีจัดเป็นชุดวิชาเรียนที่นำเสนอโดยมอนเตสซอรี่ในช่วงชีวิตของเธอ

Wednesday, November 11, 2015

รถยนต์ไฟฟ้าในละแวกบ้าน (Neighborhood Electric Vehicle – NEV)

รถยนต์ไฟฟ้าในละแวกบ้าน
(
Neighborhood Electric Vehicle – NEV)
ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, รถยนต์ไฟฟ้า, electric car, EV, รถยนต์ไฟฟ้าในละแวกบ้าน, NEV, รถยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ, Low Speed Electric Vehicles, Battery Electric Vehicles – BEVs,


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าแบบ NEV ชื่อ Twizy ที่พัฒนาและผลิตโดย Nissan-Renault

รถยนต์ไฟฟ้าในละแวกบ้าน (Neighborhood Electric Vehicle – NEV) ตามการเรียกในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles – BEVs) ใช้วิ่งบนถนนโดยจำกัดความเร็วไม่เกิน 45 ไมล์/ชั่วโมง หรือ 72 กม./ชั่วโมง ซึ่งยังมีความแตกต่างกันในระหว่างรัฐ โดยทั่วไปรถยนต์แบบนี้สร้างมาให้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 25 ไมล์/ชั่วโมง หรือ 40 กม./ชั่วโมง น้ำหนักรถรวมการบรรทุกไม่เกิน 3,000  ปอนด์ (1400 กก.) NEVs อยู่ในข่ายที่ทางรัฐบาลกลางสหรัฐเรียกว่า “รถยนต์ความเร็วต่ำ” (Low Speed Vehicles) ซึ่งอาจรวมถึงรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แตกต่างกัน เช่น ใช้พลังงานเผาไหม้ พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรืออื่นๆ

NEVs มีชุดแบตเตอรี่ที่รับพลังไฟฟ้าจากการเสียบปลั๊กจากบ้านหรือที่ต่างๆในแบบมาตรฐาน (Standard outlet) ไม่ปล่อยควันเสีย พลังงานที่จะทำไฟฟ้าอาจได้จากพลังแสงอาทิตย์ (Solar power) หรือพลังจากลม (Wind power) NEVs จึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions) ในรัฐแคลิฟอร์เนียทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการที่ควบคุมสภาวะอากาศ (California Air Resources Board - CARB) รถยนต์ไม่มีการเผาไหม้ (Zero Emissions Vehicles – ZEVs)

NEVs หากนำมาใช้ในประเทศไทย จะเป็นประโยชน์ดังนี้ คือ

1.    ไทยสามารถผลิตเองได้อย่างไม่ยาก เป็นการสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์แบบพึ่งพาตนเองได้ เหมือนที่เราผลิตรถตุ๊กตุ๊ก (Tuk Tuks) เทคโนโลยีต่างๆไม่ยากเกินความสามารถ แต่หากมีการต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงขึ้น ก็สามารถนำเข้าชิ้นส่วนบางอย่างจากต่างประเทศได้
2.    มีประโยชน์ในการใช้ระดับชุมชน หมู่บ้าน ลำเลียงคนจากภายในซอยหรือถนนย่อยไปสู่ถนนใหญ่ ซึ่งเส้นทางการคมนาคมดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ยานยนต์ที่มีระยะทางการวิ่งยาว (Range) ปัจจุบันในประเทศไทย เรายังใช้รถยนต์สามล้อเครื่อง (Tuk Tuks) และรถมอเตอร์ไซค์สองล้อ (Motorcycles) ซึ่งต้องใช้น้ำมันที่นำเข้าจากต่างประเทศ และรถมอเตอร์ไซค์สองล้อบรรทุกคนได้น้อย และมีปัญหาด้านความปลอดภัย ในเมืองใหญ่หลายแห่งในประเทศจีนได้เริ่มจำกัดการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ แต่ให้หันไปใช้รถสองล้อไฟฟ้า (E-bikes) ในแบบต่างๆ
3.    NEVs เป็นรถยนต์ 4 ล้อ บางประเทศจัดให้อยู่ในพวกจักรยานสี่ล้อ หรือ Quadricycles มีความปลอดภัยในการขับขี่ ปลอดภัยมากกว่าขี่รถสองล้อ โดยเฉพาะเมื่อมีฝน หิมะ หรือถนนเป็นน้ำแข็งลื่น
4.    NEVs ถูกกำหนดให้เป็นรถยนต์ความเร็วต่ำ มาตรฐานความแข็งแรงและความปลอดภัยลดลงกว่ารถยนต์ทั่วไป น้ำหนักรถก็สามารถลดลงได้มาก ซึ่งอาจเป็น 200-400 กก. และเมื่อเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ออกแบบต้องวิ่งระยะยาวๆระหว่างรัฐหรือจังหวัด แบตเตอรี่ก็ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้มีต้นทุนแบตเตอรี่ไม่สูง ราคารถยนต์โดยรวมจึงลดลง ราคาหากผลิตในประเทศไทยน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับรถตุ๊กตุ๊ก หรือไม่เกิน 200,000 บาท/คัน

ในสหรัฐอเมริกาที่นิยมใช้รถยนต์ขนาดใหญ่ ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เผาไหม้ แต่ก็ได้มีแนวโน้มที่จะใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีการสร้างชุมชนแบบใหม่ที่เหมาะแก่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า NEVs นี้ ดังเช่นที่

·       ชุมชนเซเลเบรชัน รัฐฟลอริดา (Celebration, Florida)
·       ชุมชนเดอะวิลเลจ รัฐฟลอริดา (The Villages, Florida)
·       เมื่อพีชทรี รัฐจอร์เจีย (Peachtree City, Georgia)

ชุมชนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นมิตรกับคนสูงวัยที่เกษียนจากงาน แต่ยังสามารถใช้ยานพาหนะที่วิ่งด้วยความเร็วต่ำ เดินทางไปจับจ่ายของในเมือง หรือในกิจกรรมสันทนาการในระแวกบ้านได้
นอกจากนี้ยังมีชุมชนอื่นๆที่อนุญาตให้ใช้ NEVs ได้ เช่นที่

·       อลามิดา รัฐแคลิฟอร์เนีย (Alameda, California)
·       พุทอินเบย์ รัฐโอไฮโอ (Put-in-Bay, Ohio)
·       พลายา วิสต้า เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย (Playa Vista, Los Angeles, California)
·       เมืองลินคอล์น รัฐแคลิฟอร์เนีย (Lincoln, California)
·       เมืองโคโรนาโด รัฐแคลิฟอร์เนีย (Coronado, California)

·       ลีฟแรปิด มินิโตบา ประเทศคานาดา (Leaf Rapids, ManitobaCanada)


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าแบบ NEVs ที่มีใช้ในบริษัท Google สหรัฐอเมริกา


ภาพ รถแบบ NEV ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 6 คนและมีที่เก็บสัมภาระด้านหลัง เหมาะแก่การใช้งานในที่พักตากอากาศ


ภาพ รถแบบ NEV ที่นั่งได้ 4 คน มีที่เก็บของง่ายๆบนหลังคา
ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า Twizy โดย Nissan-Renault แบบมีประตูข้าง ใช้แบตเตอรี่แบบ Lithium-ion สามารถใช้วิ่งในเมืองใหญ่ได้ แต่ไม่เหมาะจะวิ่งบนทางด่วน