Thursday, June 16, 2016

ประยุกต์ใช้แนวคิดวิสคอนซิน (The Wisconsin Idea) ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคไทย

ประยุกต์ใช้แนวคิดวิสคอนซิน (The Wisconsin Idea) ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคไทย

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com
Facebook: Pracob Cooparat

Keywords: University, มหาวิทยาลัย, higher education, การอุดมศึกษา, Lant Grant Colleges, กฎหมายมอร์ริล ค.ศ. 1862, Morrill Act 1862, มหาวิทยาลัยภาคขยาย, university extension, มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน, อธิการบดี ชาร์ลส์ แวน ไฮส์ (President Charles Van Hise)

ผมขอนำการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการพัฒนาชนบท โดยใช้มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเป็นแกนกลาง มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบางแห่งอาจมีวิทยาลัยเทคนิคร่วมด้วย แต่ต้องมีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุ่น ไม่ต้องติดยึดกับระบบราชการ
ผมชอบแนวความคิดนี้ครับ แนวคิดวิสคอนซิน (The Wisconsin Idea)

การวิจัย การสอน และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (UW) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดวิสคอนซิน (The Wisconsin Idea) ซึ่งเริ่มต้นโดยอดีตอธิการบดี ชาร์ลส์ แวน ไฮส์ (President Charles Van Hise) ในปี ค.ศ. 1904 เมื่อเขาประกาศว่า ข้าพเจ้าจะไม่หยุดจนกว่ามหาวิทยาลัยจะเอื้อประโยชน์ให้ถึงทุกครัวเรือนของรัฐอันเป็นแนวคิดที่ว่า อาณาเขตของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินคืออาณาเขตของรัฐวิสคอนซิน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยก็เพื่อการประยุกต์แก้ปัญหาของรัฐ การปรับปรุงสุขอนามัย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการเกษตรให้กับประชากรของรัฐวิสคอนซิน ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา อุตสาหกรรม และรัฐบาล และด้วยแนวคิดนี้ได้จุดประกายให้งานของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบข้ามสายวิชาการและกลุ่มประชากร แบบไม่จำกัดอายุ เพศ และพื้นฐานการศึกษา – 17 มิถุนายน 2558

Kawin Kovitariyavong > เสมือนเป็นการประกาศพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่จะรับใช้ บริการต่อชุมชน และผู้คนในสังคมในรัฐ.... (ฟังแล้วจับใจมากๆครับ)
DrPoom Wongpinit > ชอบเช่นกันค่ะ
ดำเกิง โถทอง > ผมจะทำตามแนวคิดนี้ครับ
Sureeshine Sukantarat > เยี่ยมคะอาจารย์
อยากบอกว่าเยี่ยม

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล > มาจากรากฐานปรัชญาการศึกษาที่เป็นแก่นของ The Land-Grant College อันเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในแต่ละมลรัฐ เริ่มจากสาขาการเกษตร และ ก่อกำเนิดจากกฎหมายสำคัญในยุคของ Lincoln

อีกหนึ่งปีต่อมา

Pracob Cooparat > ขอบคุณครับ - อีก 1 ปีผ่านไป รัฐบาลใช้ความกล้าหาญไล่จับคนบุกรุกป่า ยืดที่คืนจากนายทุน ได้ที่หลายแสนไร่ กะว่าจะไปแจกคนยากจน ซึ่งคงไม่ได้ผล คนจนในชนบท/ คนสูงอายุดูแลที่ดินไม่ได้ ก็เอาที่ไปขายให้นายทุนอีก วนเวียนกันเช่นนี้ 

ผมจึงเสนอว่า เราหันมาให้มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ม.ราชภัฏ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ฯลฯ จัดทำโครงการต้นแบบ บริหารที่ดินแบบให้ประชาชนที่ทำการเกษตรจริงมาเช่าในราคายุติธรรม และมีบริการด้านเทคโนโลยี เครื่องไม้เครื่องมือ ใช้นักศึกษามาเรียนแบบฝึกงาน Work-Study Program ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่ำ ทำโครงการอย่างนี้สัก 1 แห่งใน 1 จังหวัด แล้วติดตามผลในทุกๆ 5 ปี มหาวิทยาลัยได้ที่ดินไปแห่งละ 500-3000 ไร่ ตามแต่ความเหมาะสม แต่ให้มหาวิทยา
Like · Reply · 2 mins 17 มิถุนายน 2559