Tuesday, March 3, 2015

เที่ยวนครวัด จากกรุงเทพฯ ผ่านทางอ.อรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต)

เที่ยวนครวัด จากกรุงเทพฯ ผ่านทางอ.อรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต)

Updated: 25 มีนาคม 2558

กรุงเทพฯ - อ.อรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต)

เสียมราฐตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ  

3 วัน 2 คืน - 28-29-39 มีนาคม 2558

ออกรถจากกรุงเทพฯ ที่ Foodland Rarm-Intra ถนนรามอินทรา, กทม. เวลา 5:00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2558

สรุปผู้เดินทาง 6 คนจากเพื่อนเทพศิรินทร์ 04-06: 2 คนจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็ก


นครวัด จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา


นครวัด จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา

แผนที่ ตนเลสาป (Tonle Sap)


ตนเลสาป (Tonla Sap)วันแรก             กรุงเทพฯ - จ.สระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) - ปอยเปต ศรีโสภณ โตนเลสาป
                      องค์เจก องค์จอม – พนมบาเค็ง
05.00 น.         28 มีนาคม 2558 พร้อมกัน ณ Foodland Supermarket, Rarm-Intra 

                     ออกเดินทาง สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่านชายแดน ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต 
08.00 น.         เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งไทยและกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อย  พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้การต้อนรับท่านที่ฝั่งกัมพูชา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
เที่ยง              ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  TONLE SAP  (เมืองเสียมราฐ)
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบ ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดเอเชีย เมื่อเดินทางถึงท่าเรือ โตนเลสาบ ล่องเรือชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์สัตว์ โดยฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม , กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบองและเสียมราฐ
นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความ เคารพ นับถือ กันมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงจนลับสายตา
ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารสวัสดี (เมืองเสียมราฐ)
                    พักที่   ANGKOR HOTEL - Stary Angkor hotel  หรือระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง          ปราสาทบันทายศรี -  ปราสาทตาพรหม นครธม นครวัด  - ชมโชว์รำอัปสรา
06.30 น.         ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น.         เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก   สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า รัตนชาติแห่งศิลปะขอม  ให้ท่านได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน ชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้
เที่ยง              ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโตนเลสาบ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)      
บ่าย               ชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่ ประตูเมืองทิศใต้  ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น บาปวน ลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศ   ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน7ของโลก ปราสาทนครวัด   ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย
19.00 น.         ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 
พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม
                    พักที่  ANGKOR HOTEL + Stary Angkor hotel  หรือระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
              
วันที่สาม          วัดใหม่ -ตลาดเมืองเสียมราฐ- เสียมราฐ ศรีโสภณ ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ  
07.00 น.         ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.         จากนั้นนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ที่ 
วัดใหม่ นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน , ไม้แกะสลัก ต่าง ๆ พร้อมทั้ง จำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที่ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆ
                    ออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต
เที่ยง              ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ CAFÉ  LAOD  (SIEM REAP  )
14.00 น.         นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด จนได้เวลาพอสมควร
17.00 น.         ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
20.00 น.         เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ ณ จุดนัดพบ โดยสวัสดิภาพ..... (สิ้นสุดการบริการ ขอขอบพระคุณทุกท่าน)

J สนุก สุขใจ ในทุกทริป J


อัตราค่าบริการต่อท่าน :                                          
 ผู้ใหญ่ ท่านละ
6000 บาท

หมายเหตุ: รวมค่าเดินทางจากจุดนัดหมายในกรุงเทพฯ และกลับถึงจุดนัดหมายในกรุงเทพฯ คณะเดินทางผู้ใหญ่ 16 ท่านขึ้นไป 
(กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ  ใช้รถตู้  หารถมาเอง )   / ที่เสียมเรียบใช้รถบัส 25 ที่นั่ง)

อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
*       ค่ายานพาหนะทัวร์ ประเทศกัมพูชา
*       โรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่)
*       ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตามรายการ
*       ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
*        ค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
*       ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ตามรายการ
*       บริการน้ำ และผ้าเย็น ตลอดรายการ
*       ค่า Visa สำหรับชาวต่างชาติ (ยกเว้นคนไทย)
*       ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
*       ค่าประกันภัยและอุบัติเหตุ
*        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ
*       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                         


, เอกสารประกอบการเดินทาง ,
หนังสือเดือนที่ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
*      ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระค่ามัดจำ  1,000 บาท
*      ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 5  วัน

การยกเลิก
*      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
*      อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ
*      การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
*      ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

ANGKOR KAMPU TOURS CO.LTD  
-      ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ CO /1978 KH /2010
-      Website www.angkorkampu.com
-      Email : angkorkampu@hotmail.com
-      Chat : Skype : angkorgroup1
-      Line:kampu2014      /   FB:chea  Suwann
-      Office 1 :Cambodia +855 97 602 9990
-      Mobile :  มือถือ Cambodia:  +855 12 32 67 42

Country  Manager :  Chea  Suwann Mr
-      1 :Cambodia +855 97 602 9990
-      Mobile :  มือถือ Cambodia:  +855 12 32 67 42