Wednesday, September 2, 2015

อะไรคือสาเหตุของการคอรัปชั่นในแต่ละประเทศ?

อะไรคือสาเหตุของการคอรัปชั่นในแต่ละประเทศ?

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, governance, คอรัปชัน, corruption, ยากจน ไร้เงินทอง, penniless, สิ้นหวัง, hopelessness, รู้สึกไร้อำนาจ, powerlessness,

ภาพ การรณรงค์ต่อต้านคอรัปชันนานาชาติ


ภาพ ซูฮาร์โต อดีตประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย ผู้นำและนักการเมือง 1 ใน 10 ที่โกงมากที่สุดในโลก


ภาพ โมบูตู เซเซ เซโกะ (Mobutu Sese Seko) ทำหน้าที่ประธานาธิบดีของประเทศคองโก จากปี ค.ศ. 1965 ถึง ค.ศ. 1997 เป็นผู้นำและนักการเมือง 1 ใน 10 ที่โกงมากที่สุดในโลก


ภาพ เฟอร์ดินานด์ มาร์คอส อดีตประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ ผู้นำและนักการเมือง 1 ใน 10 ที่โกงมากที่สุดในโลก

ในโลกนี้ ประเทศที่มักจะตกอยู่ในวงจรอุบาท (Vicious circles) ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหาร หรือเผด็จการรัฐสภา เกิดปัญหาคอรัปชัน แล้วก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นความสิ้นหวังของชาติ 

สาเหตุอย่างน้อย 4 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ

1.    ยากจน ไร้เงินทอง (Penniless) ประเทศในอัฟริกา หลายประเทศในอาหรับ ลาตินอเมริกา และรวมถึงเอเซียมักมีปัญหาความยากจน แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาและหลุดพ้นจากความยากจน ปัญหาคอรัปชัน และเผด็จการก็จะลดลงไป ดังเช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ซึ่งเป็นตัวอย่างของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่ท้ายสุดนำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองได้

2.    ไร้ความหวัง (Hopeless) แม้ประเทศที่เคยเป็นประชาธิปไตยมาก่อน ดังเช่นฟิลิปปินส์ แต่เพราะความสับสนทางการเมือง เปิดโอกาสให้มีการยืดอำนาจ และในที่สุดก็เข้าสู่วงจรเผด็จการเบ็ดเสร็จ ดังในสมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์คอส เผด็จการในแบบนี้มักจะรู้จักวิธีการให้ความหวัง แม้เป็นความหวังที่ลมๆแล้งๆไปเรื่อยๆ

3.    ไร้อำนาจ (Powerless) ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่ประชาชนคนชั้นกลางไม่ใส่ใจในการเมือง รู้สึกว่าตัวเองสู้ไปก็ไม่ชนะ สู้การเมืองแบบประชานิยมไม่ได้ และเพราะความรู้สึกไร้อำนาจจึงไม่อยากเข้าไปมีบทบาททางการเมืองใดๆ ซึ่งก็ยิ่งเปิดโอกาสในการเมืองถลำลึกเข้าไปวงจรอุบาทมากยิ่งขึ้น

4.    ไร้การศึกษา (Educationless) คำว่าการศึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงการศึกษาอย่างเป็นทางการ การวัดกันด้วยปริญญา หรือประกาศนียบัตรต่างๆ แต่หมายถึงการศึกษาที่ทำให้คนรับรู้สภาพแวดล้อม รู้การอาชีพ พัฒนาการอาชีพ รู้บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในสังคมและประเทศชาติ หากประเทศใดขาดการศึกษาในลักษณะดังกล่าว ก็จะยิ่งทำให้ประเทศถลำลึกไปสู่วงจรอุบาท ในหลายประเทศในอาหรับ คนมีการศึกษา แต่กลับไม่มีงาน อยู่ในประเทศตนเองก็นับว่าจะยิ่งยากจน เพราะไม่มีงานทำ แถมเสี่ยงในเรื่องความขัดแย้งของคนในชาติอย่างไม่รู้จบ ดังนี้คนในชาติก็จะยิ่งอ่อนแอ ไร้อำนาจ เผด็จการก็จะคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆ


ย้อนกลับมาประเทศไทย เราจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทได้ ก็ต้องร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมให้คนมีการศึกษา หลุดพ้นจากความยากจน มีความหวังในชีวิต และกระจายอำนาจ ให้เขามีอำนาจในการปกครองตนเอง ให้เขาได้เรียนรู้ในความสำเร็จและล้มเหลวในการเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งในระดับล่าง ชุมชน จนไปถึงในระดับชาติ