Friday, July 8, 2016

ขอเชิญชวนทำบุญทอดกฐินสามัคคี 23 ตุลาคม 2559

ขอเชิญชวนทำบุญทอดกฐินสามัคคี

Updated: 18 ส.ค. 2559
Keywords: กฐิน, เทพศิรินทร์. วัดเทพโพธิ์ทอง, 2559

ขอเชิญชวนทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพโพธิ์ทอง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดเทพโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่ ๑๑๒ หมู่ ๑๘ บ้านเทพภูทอง ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เดิมชื่อวัดป่าเทพโพธิ์ทอง เป็นวัดปฏิบัติธรรมกรรมฐาน สาขาที่ ๑๕๑ ของวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วัดฯได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เริ่มสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ศรีเทพสถิตภูมิเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ จนแล้วเสร็จ และได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานบรรจุในพระมหาธาตุเจดีย์ดังกล่าว จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ปัจจุบัน ได้ก่อสร้าง ศาลาทรงธรรมบนเนื้อที่ ๒ ไร่ เป็นอาคาร ๒ ชั้น กว้าง ๑๖ เมตร  ยาว ๓๒ เมตร สูง  ๑๒  เมตร ชั้นล่าง ประดิษฐาน พระพุทธเทพนฤมิตรปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้ว บนฐานชุกชี ประกอบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ศาลาดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ญาติโยม และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ประกอบศาสนกิจ จำศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระเป็นประจำ รวมทั้งวันสำคัญทางศาสนา ใช้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา และใช้จัดประชุมพระสงฆ์ระดับอำเภอ ๓๐๐ องค์ อีกด้วย

ศาลาทรงธรรม

ศาลาทรงธรรม” จุคนได้ทั้งสองชั้นรวม ๔๐๐ คนเป็นอย่างน้อย  มีห้องน้ำ ห้องส้วม ๑๔ ห้อง  ข้างบน ๒ ห้อง  ข้างล่าง  ๑๒  ห้อง สามารถพักได้ชั้นบนและชั้นล่างประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ คน แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดหน้าต่างชั้นบน  ๑๔  ช่อง (ช่องหนึ่งหน้าต่างมีกระจก    บาน ) กั้นห้อง มีประตู  ๓ ช่อง ทำห้องน้ำข้างบน ๒ ห้อง และระบบประปา ประกอบด้วยแท้งค์ส่งน้ำบรรจุน้ำประมาณ  ๑๐,๐๐๐ ถึง ๑๕,๐๐๐ ลิตร มีขาแท้งค์น้ำ สูงไม่ต่ำกว่า ๑๒ เมตร เพื่อสะดวกในการส่งน้ำเข้าห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้ปั้มสูบน้ำมาจากสระซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ  ๗๐๐ เมตร 

ดังนั้น จึงบอกบุญมายังทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑) ตามกำลังศรัทธา และด้วยอานิสงส์แห่งการทอดกฐินในครั้งนี้ จงเป็นผลปัจจัยตามส่งให้ท่านมีความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เวลา น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ วัดเทพโพธิ์ทอง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ
เวลา น.
ทอดถวายองค์กฐินสามัคคี
เวลา น.
ญาติโยมและพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมรับประทานอาหาร

คณะกรรมการจัดงาน

ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์

พระครูสุมนโพธิสุวรรณ

ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส

ดร. สุทธิพร จีระพันธุ

รองประธานฝ่ายฆราวาส

ทันตแพทย์ถนอม บุญบุตร
พิเชษฐ์ อิศรางพร
คุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ
รศ. ดร.ประกอบ คุปรัดน์

ประธานอุปถัมภ์

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

อาจารย์อรุณ กระจ่างชิต

กรรมการอุปถัมภ์

พล.ต.ท. ประเสริฐ-ทิพยรัตน์ เหตระกูล
ร.ต.อ. วีรพล-ศศิพรรณ รุจิรวงศ์
ธนิต สุวรรณพงษ์
กฤตพร ศิริวรรณ
จิตติมา ยุวะสุต
เอกศิษฎ์ เก้าคงวุฒิ

ประธานกิตติมศักดิ์

พล. อ. โกญจนาท จุณณะภาต
กุลธร อักษรานุเคราะห์
ชัยรัดน์  โกวิทมงคล
วิชิต ยุกตะทัต
พล.อ.ประดิษฐ์ บุญเกิด
พล. ต.สันติสุข วรกิจโภคาทร
พล.อ.วินิจ บุณยะประภัศร

กรรมการ

ราเมศ วงศ์สายัณห์
ไพศาล ตันชีวะวงศ์
ธนู มนัสเสวี
ปรีชา ประสพสุข
วิม ทยาพัชร
ภิมุข มงคลรบ
แกล้ว วิบูลย์กิจวรกุล
โกวิท เพ็งศรี
อัตถสิทธิ์ กลั่นปรีชา
คงรัฐ เก้าคงวุฒิ
จรัส เสมดี
ชุมชัย คุณหิรัญ
ทวี อรรถโยโค
นิพนธ์ โตสวัสดิ์
บุญส่ง เล้าสุวรรณ
บุญเอก พิทักษ์ดำรงกิจ
ประวัติ แห่งตระกูล
ไพศาล วรรณประเสริฐ
มงคล จิวสิริรุ่ง
อิศรา เหมศาสดร์
ศักดิ์ณรงค์ มีผลกิจ
ร.อ.สงวน เหมือดตะคุ
สุขสวัสดิ์ ศรีรัง
พรชัย วิริยานนท์
กิติพจน์ ชาญเวช
กรัณย์ วุฒิเมธีกุล
สาธิต ศิลปไชย
ยรรยง คูหะเปรมะ
นคร สุคันโธ
สุรชัย ประเสริฐสรวย
วิทยา ติวยานนท์
ศิริพงษ์ -ปทุมวรรณ บุรณศิริ
พล. ต.นเรศวร์ ประเสริฐศิลป์
ไพฑูรย์ วราภาพงษ์
อุเทศ ลีลาวิวัฒน์
ก่อเกียรติ รุ่งสุวนิจฉัย
น. อ. ประทีป ชัยเฉลิมศักดิ์
ประกิตต์ บุญญารักษ์
พล .ต. สัมพันธ์ แจ้งเจนเวทย์
วิสุทธิ์ สุวัณณะสังข์
นภดล พุฒิทานันท์
พล. ต .ต. สมยศ โกเมนธรรมโสภณ
สุรวุฒิ ศาสตระสิงห์
เสริมเวช ช่วยยรรยง
นพ. สิน เศรษฐวรวิจิตร
จิรนัย รัตนาจารย์
บรรพต ฤชุพันธ์
ธเนศ สุคนธะชาติ
ร.อ. อุดม ศรีภิรมย์
พล. ท. วิวัฒน์ วิสนุวิมล
จุมพล อุทัยวัฒน์
สุดสาคร ศักดิ์สูง
โชติวุฒิ ธัชศิริกุล
จุลจักร ภูมิจิตร
ตุลย์ อินทรัมพรรย์
ทวิช สุวรรณแสง
ธงขัย วงศ์วิริยะ
ธนิต ชุษณะโชติ
เอื้อวงศ์ วงศ์ทองเหลือ
นันทชัย ยุกตานันท์
พล ต. ต.บรรจงศิลป์ รักสัดย์มั่น
บุญเทพ วนัสบดีกุล
บุญเลิศ ดวงพลอย
ประพัทธ์ นิติเศรษฐโกวิท
ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ เข็มทอง
ดร.พงษ์ศานติ์ พันธุลาภ
พล อินทุวงศ์
เอกเดช สิงหรัดน์
มนัส ไชยเสน
มานพ เทียนสว่าง
ยิ่งยศ อเนกบุณย์
วัฒนา จันทรศร
วันชัย เสริมวิทยากุล
วิชัย กระแสสินธุวานนท์
วิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
วิโรจน์ ศิลป์เสวีกุล
วิศิษฐ์ บูรณาการ
พล อ. ต.อารยะ เจตะสานนท์
อาคม นับถือเนตร
สงวนศักดิ์ พวงจินดา
สงัด อุปเถย์
สมเจตน์ นิลเนตรบุตร
สมชาย วิมลจันทร์
สมศักดิ์ นาคเงินทอง
ทศพล จูฑะพล

สุเทพ วานิชกร
สุรศักดิ์ เปรมจิตต์
เสริมศิริ สุขมงคล
โสตถิ โสตภิวัฒน์
อโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
พ. ต. อ. วิศิษฏ์ นิมิตบุตร
นางพรทิพย์ มัตติกามัย
นางอัญญาพร พานิชกิจ
นางสุนิศา แดงจำรูญ
นางจารุวดี กู้ตลาด
นางนฤมล ศรีจันทร์
นางปัทมา รัชตะวรรณ
นางสิริกานต์ กอนุประพันธ์
ปัทมนิธิ-ฌาริณีย์ เสนาณรงค์
และเพื่อนนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ๒๕๐๔-๒๕๐๖

ประธานกรรมการ สาย สปก.

วรเวทย์ ธำรงธัญลักษณ์

กรรมการ

ฉวีวรรณ ภู่กำชัย
สุจิตรา จริศักดิ์
กุลวิไล สมบัติใหม่
อรยา โมรากุล
มาโนชญ์ คูวรากุล
อุไร ธนานนท์
ดุษณี อื้อเทียน
ธารีสวัสดิ์ พันธ์ฤกษ์
กำธร เจริญวนันท์
รัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์
มัลลิกา โชติเวชการ
ลลิตา พึ่งอุดม
ดารณี ชนะชนม์
ดร. โสภิษฐ์ อ่อนแก้ว
สุดา มาลากุล ณ อยุธยา
บุญช่วย อุ่นชัยศรี
สิริสุข สุขค้นธรักษ์
กมล พุทธสุวรรณ
นิยม สิทธินานนท์ชัย
ชัยยุทธนา โตแคล้วภัย
วลัย คุณโลกและครอบครัว
พิชัย สกุลซิ้ม
ธำรงศักดิ์-นภาพร ธาระวานิช
องอาจ-มยุรี มังกรานนท์ชัย
ธวัชชัย-มนต์ทิพย์ รุจิกัณหะ
ชลิดา ศรีเลี้ยง
ประภารัตน์ สินศิริตระกูล
ธีระ สิทธิธรรม
นริศรา ชูยงค์
กาญจนา ตวงชัยธนากร
ลักขณา วรวุฒิวัฒน์
เรวัตร-ดวงแก้ว
โภคาวัฒนา
นิตยา ผิวเหลือง
วิไลรักษ์ ปกป้อง
สมชัย อร่ามพงษ์พันธ์
วัลลภา จารุธีรชน
เปรมจิต สังขพงษ์
ตริตาภรณ์ โขมพัตร
ประยุทธ ทินกร
มนตรี พลพาณิชย์
ภิเศก ธนูรัตน์และครอบครัว
โอวาท-ปรมาพร ยิ่งลาภ
สุรางค์ ผลประเสริฐ
ดาราณี พีรเศรษฐ์
ลักษณา ไชยสุวรรณ์
พรทิพย์ อุ้ยตา
พรรณี สัจจกุล
วิรัลพัชร ทยุตาบุณยวัทน์
สุรีย์ แจ่มแจ้ง
บำรุง คำชื่นและครอบครัว
ฉวี เพ็งนาค
สุชีพ อยู่เลิศ
สุจิตรา สมบุญดี
จุฑาสินี ขำวิไล
ศุภฤกษ์ โกสุขวัฒนะ
ทรรศวรรณ ชลธิศพิทักษ์

การส่งปัจจัย


กรุณาส่งปัจจัยทอดกฐินได้ที่ ดร. สุทธิพร จีระพันธุ (09-4545-2421) หรือ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยอารีย์ เลขที่ 056-250459- 0 ชื่อ นายสุทธิพร จีระพันธุ และ/หรือ นายประกอบ คุปรัตน์ และกรุณาส่งสำเนาใบนำฝากไปทางโทรสารเบอร์ 02-616- 8926 เพื่อจักได้ส่งใบอนุโมทนาบัตรให้อย่างถูกต้อง