Thursday, June 11, 2009

มารู้จักประเทศกัมพูชา (Cambodia)

มารู้จักประเทศกัมพูชา (Cambodia)

ประกอบ คุปรัตน์

Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: cs119, กัมพูชา, Cambodia, ภูมิศาสตร์, geography, เศรษฐกิจ, economics, สันติภาพ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

Updated: February 22, 2013


ภาพ แผนที่ประเทศกัมพูชา

ภาพ ธงชาติประเทศกัมพูชา
ตราสัญญลักษณ์ประเทศกัมพูชา (Coat of Arms)

ประเทศกัมพูชา หรือราชอาณาจักรกัมพูชา ในภาษาอังกฤษ เรียกอย่างเป็นทางการว่า “The Kingdom of Cambodia” (pronounced /kæmˈboʊdiə/, ก่อนหน้านี้รู้จักกันในนาม กัมปูเจีย (Kampuchea - /kæmpuːˈtʃiːə/),

พระราชอาณาจักรกัมพูชา ( Preăh Réachéa Anachâk Kâmpŭchea) เป็นคำมาจากภาษาสันสกฤต (Sanskrit Kambujadesa) กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) มีประชากร 14.8 ล้านคน มีเมืองหลวงอยู่ที่ พนมเปน (Phnom Penh) กัมพูชาเป็นประเทศที่ได้รับมรดกทางวัฒนธรรมจากฺอาณาจักรที่มีพื้นฐานอิทธิพลจากฮินดู (Hindu) และพุทธศาสนา (Buddhist Khmer Empire) ซึ่งเคยปกครองเกือบทั้งหมดของแหลมอินโดจีน Indochinese Peninsula) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11-14

ประชาชนชาวกัมพูชา เรียกในภาษาไทยที่คุ้นๆ คือ เขมร ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า "Cambodian" หรือ "Khmer," แต่ในคำหลังนี้มักจะหมายถึงชาติพันธุ์หนึ่ง ซึงไม่ใช่ชาวกัมพูชาทั้งหมดในปัจจุบัน ชาวกัมพูชาในปัจจุบันส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาสาย Theravada Buddhists แต่กระนั้น ประเทศกัมพูชาก็มีชนเผ่าอื่นๆ เช่น พวกที่นับถือศาสนาอิสลาม (Muslim) พวกจาม (Cham), เช่นเดียวกับพวกเชื้อสายจีน ( Chinese), เวียตนาม (Vietnamese) และยังมีส่วนน้อยที่เป็นพวกชนเผ่าชาวเขา ( animist hill tribes)

ภาพ แผนที่ประเทศกัมพูชา ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับไทย ทางเหนือติดกับประเทศลาว ทางตะวันออกติดกับเวียตนาม


ภาพ ตนเลสาป (Tonle Sap) ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา และในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งผลิตโปรตีนจากปลาและสัตว์น้ำสำคัญของประเทศ

ประเทศกัมพูชามีชายแดนทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับประเทศไทย และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศลาว และทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียตนาม ส่วนทางตอนใต้ติดกับอ่าวไทย (Gulf of Thailand) ในทางภูมิศาสตร์แล้ว ประเทศมีภูมิศาสตร์ที่ผูกพันกับแม่น้ำโขง (the Mekong River) และมีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เขาเรียกว่า Tonlé Sap หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “ทะเลสาบน้ำจืดที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งทำให้แหล่งน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารจากปลาน้ำจืด

กัมพูชามีฐานอาชีพส่วนใหญ่เป็นการเกษตร ประชากรร้อยละกว่า 59 พึ่งชีวิตของเขากับการเกษตร มีการปลูกข้าวเป็นพืชหลัก และเป็นพวกข้าวเจ้า ในปัจจุบันอาชีพที่เข้ามาเสริมคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ การท่องเที่ยว งานก่อสร้างได้มีความสำคัญขึ้นอย่างมาก หลังจากประเทศได้ผ่านพ้นสงครามทั้งจากภายนอก และสงครามกลางเมืองที่ได้เกิดขึ้น ในด้านการท่องเที่ยวแต่ละปีมีคนไปเยี่ยมชม “นครวัด” (Angkor Wat) กว่า 4 ล้านคน ในช่วงปี ค.ศ. 2005 ได้มีการค้นพบแหล่งน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งคาดว่าจะมีผลิตผลได้ในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งมีผู้สังเกตการณ์กลัวว่า หากไม่มีการจัดการทางการเมืองที่ดีแล้ว รายได้เหล่านี้อาจตกอยู่ในมือของกลุ่มอำนาจทางการเมืองต่างๆ แทนที่จะกระขายและเป็นประโยชน์กับประชาชน

ภาพ นครวัด (Angkor Wat) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักแห่งหนึ่งของกัมพูชา

กัมพูชาจะยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยไปอีกนาน แต่สัมพันธภาพในระยะหลังมีความอ่อนไหว ที่ทั้งสองฝ่ายนำไปสู่ประเด็นขัดแย้งทางการเมือง เรื่องขัดแย้งเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องที่ควรเข้าใจกัน กลายเป็นความหวาดระแวงต่อกัน ทั้งๆที่ไทยและกัมพูชามีผลประโยชน์จากสันติภาพร่วมกัน คนในทางอีสานตอนใต้ของไทยตลอดสายถนนหลวงหมายเลข 24 ล้วนมีคนไทยที่มีเชื้อสายและใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาที่สองอย่างกว้างขวาง นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ จึงควรมีการลงทุนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และลดความตึงเครียดจากความขัดแย้งนานาประการ ไปสู่การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน


ภาพ พระเศียร กษัตริย์ชัยวรมันที่ 7 (Head of Jayavarman VII)ภาพ บ้านเรือนริ่มตนเลสาป (Tonle Sap) ส่วนอยู่สูงก็สร้างบนเสาเรือนสูง ส่วนที่อยู่ล่าง ก็สร้างแบบลอยบนน้ำในทะเลสาป


ภาพ กระโหลกศีรษะของผู้เสียชีวิตในช่วงเขมรแดงครองอำนาจ


ภาพ บริเวณที่เคยเป็นหลุมฝังศพผู้ถูกสังหารที่เรียกว่า "ทุ่งสังหาร" (Killing Field) ซึ่งมีผู้เสียชีวิตในช่วงเขมรแดงครองอำนาจประมาณ 2-3 ล้านคนภาพ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นอันตรายอันเกิดจากระเบิดที่ถูกทิ้้งในช่วงสงครามเวียตนาม และยังสะสมอยู่ในดินในกัมพูชา แล้วอาจระเบิดมีคนไปขุดหา หรือไปกระทบจนระเบิด


ภาพ การท่องเที่ยวทางรถยนต์ในกัมพูชา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว


ภาพ นักท่องเที่ยวที่นครวัด (Angkor Wat, Siem Reap)


ภาพ นักท่องเที่ยวต้องรอขึ้นชมปราสาทสูงที่ Angkor Wat, Siem Reap


ภาพ การขึ้นเยี่ยมชมปราสาทสูง ได้มีการทำบรรไดไม้ที่แข็งแรง พร้อมราวเกาะ เพื่อให้สะดวก และปลอดภัยขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยว


ภาพ ผู้คนที่ได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานที่นครวัด ในกัมพูชามีปราสาทเก่าที่เป็นอารยธรรมของขอมโบราณ ตามศาสนาฮินดู หรือพรามณ์ และปรับเปลี่ยนสู่พุทธศาสนาในช่วงหลายศตวรรษต่อมา