Friday, October 17, 2014

มหาวิทยาลัยปีแอร์และมารี คูรี (Pierre and Marie Curie University)

มหาวิทยาลัยปีแอร์และมารี คูรี (Pierre and Marie Curie University)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: Higher education, การอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัย, university, college, ยุโรป, Europe, EU, ฝรั่งเศส, France, มหาวิทยาลัยปีแอร์และมารี คูรี (Pierre and Marie Curie University - UPMC),


เมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับการอุดมศึกษา จะพบว่าเยอรมันจะมีชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยวิจัย (Research universities) หรือการบัณฑิตศึกษา (Graduate education) จนในระดับที่อเมริกันเองต้องมาเรียนรู้ หากพูดถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เราจะให้ความสนใจไปที่วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบให้ความเอาใจใส่กันในระดับรายบุคคล สอนจนกระทั่งวิธีการเขียน การสื่อความ การวางตนและบุคลิกภาพ

แต่เรามักไม่ได้ให้ความสนใจในการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจเป็นเพราะคนเห็นแนวโน้มว่าภาษาต่างประเทศที่คนให้ความสนใจนั้น เป็นภาษาอังกฤษ แต่ประเทศฝรั่งเศสนานมาแล้ว เขามีความภูมิใจในภาษาฝรั่งเศสของเขาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง จนคนไทยไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส และเกรงว่าการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส แม้จะเป็นประโยชน์ แต่ก็ไม่มากเท่ากับไปรับการศึกษาแล้วได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย

แต่ในวันนี้ ลองมาทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสักแห่งหนึ่งที่จัดเป็นมหาวิทยาลัยเยี่ยมยอดของฝรั่งเศส คือ มหาวิทยาลัยปีแอร์และมารี คูรี (Pierre and Marie Curie University)
มหาวิทยาลัยปีแอร์และมารี คูรี (Pierre and Marie Curie University) ภาษาฝรั่งเศสใช้ชื่อว่า Université Pierre-et-Marie-Curie มีชื่อย่อว่า UPMC หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือมหาวิทยาลัยปารีสที่ 6 (University of Paris VI) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ (Public research university) ตั้งอยู่ในเขตลาตินของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1971 เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยปารีสวิทยาเขตซอร์บอนน์ จัดเป็นวิทยาเขตหลักของเครือมหาวิทยาลัยปารีส

และนี่คือมหาวิทยาลัยที่ชาวฝรั่งเศสอุทิศชื่อให้กับ 2 นักวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ปิแอร์และมารี คูรี (Pierre และ Marie Curie) ผู้สละชีวิตเพื่องานวิจัยเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพ ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของนักวิจัยอย่างมาก เพื่อวิทยาการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ หากเราเข้าไปรับการตรวจและต้องมีการใช้เอกซ์เรย์หรือฉายแสงใดๆ ก็ให้คิดถึงคนสองคนนี้

ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกกันว่าเดือนพฤษภาคมของฝรั่งเศส (The French May) ได้มีผลทำให้เกิดการแบ่งแกมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก คือมหาวิทยาลัยปารีส (University of Paris) ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยาเขตอิสระ 13 แห่ง และในช่วงนี้นี่เองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตแห่งหนึ่งเป็น มหาวิทยาลัยปีแอร์และมารี คูรี (Pierre and Marie Curie University - UPMC)

UPMC เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส มีผลงานวิจัยและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องได้รับรางวัลมากมาย มีความร่วมมือกับนานาชาติหลายแห่งในทั้ง 5 ทวีปของโลก

UPMC - Sorbonne University
ภาษาฝรั่งเศส UPMC - Sorbonne Universités
ก่อตั้งเมื่อ
Established
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1971 ตามการจัดโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยปารีส
1 January 1971 - following the division of the University of Paris
ประเภท
Type
มหาวิทยาลัยของรัฐ
Public
งบประมาณ
Budget
400 ล้านยูโร
400 million euros [1]
อธิการบดี
President
Jean Chambaz
บุคลากรมหาวิทยาลัย
Admin. staff
10,640 คน
จำนวนนักศึกษา
Students
32,000
สถานที่ตั้ง
Location
ลักษณะวิทยาเขต
Campus
ลักษณะเขตเมือง
Urban
ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ
Nickname
University of Paris VI
ความเกี่ยวข้อง
Affiliations
Website
France Paris

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย UPMC เป็นอันดับหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ในการจัดอันดับโดย ARWU (2014)

เป็นอันดับที่ 6 ของยุโรป อันดับที่ 35 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ทางด้านคณิตศาสตร์ อันดับ 25 ทางด้านฟิสิกส์ 14 ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ 32 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการคอมพิวเตอร์

UPMC มีห้องทดลอง 125 แห่ง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Centre national de la recherche scientifique (CNRS) สถาบันที่ขึ้นชื่อมากได้แก่ Institut Henri Poincaré, Institut d'Astrophysique de Paris, Laboratoire d'informatique de Paris 6 (LIP6), Institut de mathématiques de Jussieu (ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยปารีสที่ดิเดโร (University Paris-Diderot) และ Laboratoire Kastler-Brossel (มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นสูง École Normale Supérieure).

คณะแพทยศาสตร์ของ UPMC ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน teaching hospitals Pitié-Salpêtrière และ Saint-Antoine

UPMC ให้วุฒิบัตรทางฟิสิกส์จัดการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2013 ในสาขาที่ทำการเรียนการสอนในต่างประเทศ ที่ Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi.

ส่งท้าย

ยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของฝรั่งเศสอีกมาก หากใครเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศส โดยเฉพาะที่ UPMC ช่วยเขียนเล่าให้เพื่อนๆรับรู้รับฟังด้วยครับ