Tuesday, May 12, 2015

บาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมืองเป็นมิตรกับจักรยานที่สุดอันดับที่ 8

บาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมืองเป็นมิตรกับจักรยานที่สุดอันดับที่ 8

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, energy, รถจักรยาน, bicycles, bikes, เมืองเป็นมิตรกับจักรยาน, Bicycle-Friendly Cities, บาร์เซโลนา, Barcelona, สเปน, Spain

คนไทยรู้จักเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน (Barcelona, Spain) ในฐานะเป็นเมืองมีทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของโลก บาร์เซโลนา เอฟซี (Barcelona FC) แต่ในอีกด้านหนึ่งเมืองนี้มีชื่อเสียงในระยะหลังในฐานะเมืองที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันบาร์เซโลนาได้รับการจัดให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานที่สุดอันดับ 8 ของโลก โดยเมืองนี้มีทั้งทางรถจักรยานมาตรฐาน (Standard bike lanes) ระบบสัญญาณและแผนที่แก่ผู้ขี่จักรยาน เมืองนี้จึงเป็นเมืองสีเขียว ที่มีทางรถจักรยานที่เข้าจนถึงแกนกลางของเมือง มีสถานีสำหรับการให้บริการรถจักรยานแบบแบ่งปัน (Bike sharing program) ที่ให้คนขี่จักรยานสามารถทิ้งจักรยานไว้ ณ สถานีใดสถานีหนึ่ง แล้วเมื่อต้องการจะใช้จักรยานอีกครั้ง ก็ไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด แล้วก็ใช้จักรยานนั้นๆ เพื่อขี่ไปยังสถานที่ๆเป็นจุดหมายปลายทาง

บาร์เซโลนาเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองอิสระ “คาตาโลเนีย” (Catalonia) ในประเทศสเปน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีประชากรรวม 1.6 ล้านคน แต่เขตประชากรหนาแน่นที่ติดกันเป็นปริมณฑลนั้นมีประชากรถึง 4.5 ล้านคน และจัดเป็นบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่นที่สุดอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป (European Union) รองลงมาจาก ปารีส (Paris), ลอนดอน (London), แมดริด (Madrid), เขตรูห์ (Ruhr area) และมิลาน (Milan)

ภูมิอากาศเป็นแบบปานกลาง ตามแบบยุโรปทางตอนใต้ ไม่ร้อนจัด หรือหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 20 C ในช่วงกลางวัน และ 11 C ในช่วงกลางคืน ในช่วงเดือนมกราคมที่อากาศหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 8-12 C ในช่วงอากาศร้อน ดังเดือนสิงหาคม อุณหภูมิอยู่ที่ 25 – 31 C ในช่วงกลางวัน และ20 C ในช่วงกลางคืน


ลักษณะภูมิอากาศของเมืองบาร์เซโลนา เหมาะแก่การออกไปมีกิจกรรมกลางแจ้งนอกบ้าน ดังการเดินไปทำงาน เดินเล่นตามสวน และเหมาะแก่การขี่จักรยาน ทั้งเพื่อการเดินทางปกติ การไปเรียนหนังสือ การออกกำลังกาย และสันทนาการ


ภาพ ระบบจักรยานแบบให้เช่าแบบแบ่งปัน (Bike Sharing Program) ในเมืองบาร์เซโลนา


ภาพ เมืองส่วนในของบาร์เซโลนา ถนนแคบ ก็เผ็นส่วนดีที่ทำให้รถยนต์ไม่สามารถเข้ามาวิ่งได้ จึงเป็นถนนจักรยาน และถนนคนเดิน


ภาพ กิจกรรมรณรงค์การขี่จักรยานในเมือง ซึ่งเขาจะจัดก้นเป็นระยะๆ


ภาพ การขี่จักรยานเพื่อท่องเที่ยว ออกกำลังกาย และสันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพ


ภาพ การขี่จักรยานแข่งขัน เป็นส่วนหนึ่งของไตรกรีฑา แข่งขัน ณ เมืองบาร์เซโลนา