Thursday, January 9, 2014

ไม่ใช่แค่กกต.!สตง.ร่อนหนังสือจี้"ยิ่งลักษณ์"ทบทวนจัดเลือกตั้ง2ก.พ.ด้วย


ไม่ใช่แค่กกต.!สตง.ร่อนหนังสือจี้"ยิ่งลักษณ์"ทบทวนจัดเลือกตั้ง2ก.พ.ด้วย

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 11:39 น.เขียนโดย isranews,

Keywords: สำนักข่าวอิศรา, isranews, ปฏิรูปประเทศไทย, Thailand Reform, ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง, Reform Before Election, ระบอบทักษิณ, Thaksinocracy


ภาพ การประท้วง "ปฏิรูปประเทศไทย ก่อนมีการเลือกตั้ง" (Thailand Reform, Reform Before Election) ที่เกิดขึ้น และจะไปสู่ยกระดับการประท้วงปิดกรุงเทพฯ (Occupy Bangkok, Bangkok Shutdown) เวลาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ยิ่งเหลือน้อยลงไป และยิ่งเนิ่นนานก็จะยิ่งอ่อนแอลง (ภาพ จาก Beautiful Thailand)

ไม่ใช่แค่ กกต.! สตง.ร่อนหนังสือจี้"ยิ่งลักษณ์"ทบทวนจัดเลือกตั้ง2 ก.พ. เผยให้เหตุผลเหมือนกัน หวั่นงบประมาณแผ่นดิน 3.8 พันล้าน "สูญเปล่า-ใช้จ่ายไม่คุ้มค่า" มิได้ผลตามเป้าหมาย

นอกเหนือจากการที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะถึงนี้ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวไปแล้ว

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า สตง. ได้ทำหนังสือถึงน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เช่นกัน โดยมีการระบุข้อความและเหตุผลประกอบในการพิจารณาแบบเดียวกัน 

"สตง.พิจารณาแล้วมีความกังวลและห่วงใยต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจำนวน 3,885 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งในและต่างประเทศ ที่จะต้องเสียไป เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความสูญเปล่า ไม่ประหยัด ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า อันเนื่องมาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินมิได้ผลตามเป้าหมายของการเลือกตั้ง ส.ส. และอาจจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปหลายครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน"

การจัดเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงมิให้เกิดความเสียหายต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดินจำนวนมาก จึงมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการพิจารณาทบทวนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปสตง.ระบุในหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี