Monday, July 7, 2014

คูริทิบา ประเทศบราซิล เมืองเป็นมิตรกับจักรยานอันดับที่ 4

คูริทิบา ประเทศบราซิล เมืองเป็นมิตรกับจักรยานอันดับที่ 4

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, energy, รถจักรยาน, bicycles, bikes, เมืองเป็นมิตรกับจักรยาน, Bicycle-Friendly Cities, คูริทิบา ประเทศบราซิล, Curitiba, Brazil


ภาพ ชุมชนที่ร่วมใช้จักรยาน ไม่ใช่เพียงเพื่อสันทนาการ แต่เพื่อใช้ในการเดินทางในแต่ละวัน

คูริทิบา ประเทศบราซิล (Curitiba, Brazil) อาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองจัดวางผังเมืองที่ดีที่สุดในโลก และเขาใช้แนวคิดการใช้จักรยานประสมประสานเข้ากับการออกแบบเมือง เมืองคูริทิบาผลักดันให้การขี่จักรยานเป็นยานพาหนะหลักของเมืองมานานกว่า 40 ปีแล้ว ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดช่องทางรถจักรยาน (Bike lanes)
ก่อนอื่น ลองมองภาพกว้างรวมๆของประเทศบราซิล (Brazil) ซึ่งเป็นประเทศกว้างใหญ่ มีพื้นที่กว้าง 8,515,767 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นประเทศมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก มีประชากร 201 ล้านคน จัดเป็นประเทศมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก ประเทศบราซิลเองจัดได้ว่ามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง ประขากรมีรายได้เฉลี่ย USD 12,526 หากคิดจากผลผลิตมวลรวมของชาติ บราซิลมีผลผลิตอ้อยมากที่สุดในโลก และส่วนหนึ่งได้ใช้ในการผลิต Ethernol เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียม

ในด้านการเตรียมตัวต่อปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชาวบราซิลเองได้มีความมุ่งมั่นที่จะให้มีทางเลือกของการขนส่งและเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเมือง รองรับและส่งเสริมการใช้รถจักรยานเป็นทางเลือกการเดินทางทดแทนการใช้รถยนต์นั่งส่วนตัว ซึ่งนับวันจะมีแต่สร้างการจราจรติดขัดบนถนนหลวง และเผาผลาญพลังงานปิโตรเลียมที่นับวันมีแต่จะหมดไป
เมืองคูริทิบา เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของรัฐพารานา (Paraná) ของประเทศบราซิล เมืองมีประชากรประมาณ 1,760,500 คน (2010) และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 8 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่สุดในเขตใต้ และหากนับเขตเทศบาลที่เรียกว่า Curitiba Metropolitan Area ซึ่งมีเทศบาลรวม 26 แห่ง มีประชากรรวม 3.2 ล้านคน นับเป็นเขตมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ คูริทิบานับเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญอันดับที่ 7 ของประเทศบราซิล

ตามแผนแม่บท Cicloviário Master Plan ซึ่งเตรียมโดยสถาบันคูริทิบาวิจัยและพัฒนาชุมชนเมือง (Curitiba Institute for Urban Research and Planning) เมืองคูริทิบาจะสร้างเครือข่ายช่องทางรถจักรยานเพิ่มขึ้นอีก 120 กิโลเมตร ซึ่งเติมให้เมืองมีทางรถจักรยานเพิ่มเป็น 400 กิโลเมตร นับว่าเป็นทางจักรยานของเมืองที่ยาวที่สุดอันดับสองของประเทศ


การส่งเสริมการใช้จักรยานนี้ ไม่ใช่เพื่อการขี่แบบพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นการกีฬา แต่เขาต้องการให้เป็นทางเลือกในการเดินทาง นับเป็นการให้ความสำคัญในด้านการเดินทางที่เป็นทางเลือกใหม่ ที่เรียกว่า Mobility and Accessibility Program การสร้างทางจักรยานนี้ เป็นการขยายสิ่งที่มีอยู่แล้วในเมือง ให้ไปเชื่อมโยงกับชุมชนเขตเมืองเพื่อนบ้าน


ภาพ ส่งเสริมรถประจำทาง มากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล


ภาพ ถนนบางสายปิดเพื่อให้กลายเป็นถนนคนเดิน


ภาพ ส่งเสริมพื้นที่สาธารณะ และคุณภาพชีวิต ลดพื้นที่การใช้รถยนต์


ภาพ ป้ายจอดรถประจำทาง ที่ได้สิทธิในการวิ่งได้อย่างด่วน รวดเร็ว