Wednesday, July 2, 2014

ความซื่อสัตย์เป็นบทแรกของหนังสือแห่งปัญญา

ความซื่อสัตย์เป็นบทแรกของหนังสือแห่งปัญญา

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


ภาพ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, governance, ธรรมาภิบาล, good good governance, รัฐประหาร, coup d’ etat, การทหาร, military sciences, การรบ, war, battle, ความกล้าหาญ, courage, ประยุทธิ์ จันทรโอชา, คสช.

Honesty is the first chapter in the book of wisdom. - Thomas Jefferson ความซื่อสัตย์เป็นบทแรกของหนังสือแห่งปัญญา โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา และผู้เขียนประกาศอิสรภาพของประเทศนี้ในปี ค.ศ. 1776 และหนึ่งในบิดาผู่ก่อตั้งประเทศ

โธมัส เจฟเฟอร์สันได้กล่าวต่อว่า - ความซื่อสัตย์เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของสังคมเสรี หากปราศจากความซื่อสัตย์ ก็จะไม่มีความไว้วางใจ และเมื่อปราศจากความไว้วางใจ สิ่งที่เราพึ่งพาในสาธารณรัฐแห่งนี้ – รัฐบาล, ธนาคาร, การค้าการพาณิชย์, การศึกษา, ฯลฯ ในที่สุดก็จะพังทลาย

Honesty is a cornerstone of a free society. Without honesty, there can be no trust, and without trust all that we depend on in our republic -- government, banking, commerce, education, etc. -- would all eventually crumble. 

ในประเทศไทยนับเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่เราเดินตามผู้นำในแบบยึดหลัก “ความชอบธรรมที่มาโดยการเลือกตั้ง” แต่การเลือกตั้งและระบบฉ้อฉลที่ซ่อนเข้ามาในระบบราชการนั้น กลับเป็นดังปลวกที่แทรกตัวเข้ามากินบ้านกินเสาเรือนของประเทศ เราได้ผู้นำที่ฉ้อฉล ได้รัฐสภาที่ซื้อได้กลายเป็นสภาทาส และเรากำลังจะสูญเสียระบบศาลที่ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน

ไม่ใช่เราไม่ต้องการประชาธิปไตย ไม่ต้องการการเลือกตั้ง แต่เราต้องการปฏิรูปบ้านเมืองให้สะอาด เป็นธรรม แล้วจึงมีการเลือกตั้ง (Reform before election) และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า เมื่อมีการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะทหารอันมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้า “คณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ” ซึ่งหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้เลือกที่จะยุติความขัดแย้งแบ่งขั้วภายในชาติ หยุดความรุนแรงที่มีคนส่วนหนึ่งเข้าใช้กระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ เพียงเพราะเขาเห็นต่าง

ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ทุกฝ่ายตระหนักว่า ผู้กระทำรัฐประหารในยุคปัจจุบันนั้นมีความเสี่ยง ได้รับแรงกดดันทั้งจากภายนอกประเทศ และมีการต่อต้านบางส่วนจากในประเทศ หากทำพลาด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็จะไม่มีที่อยู่ไม่ว่าจะในประเทศหรือที่ไหนๆในโลก แต่สิ่งที่เป็นเกราะยันต์คุ้มครอง คือ “ความซื่อสัตย์” (Honesty) หรือการกระทำใดๆที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ทำอย่างสุจริต โปร่งใส และกล้าหาญ อะไรควรทำก็ต้องทำ

ในอีกด้านหนึ่ง นอกเหนือจากงบประมาณที่ให้แก่กองทัพ การมีอาวุธยุทโธปกรณ์ พลังและอำนาจที่สำคัญที่ชาวไทยได้มอบให้แก่ทหาร คือการให้ลูกหลานของเขาไปรับใช้ประเทศชาติ เด็กหนุ่มชาวไทยได้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร เข้าไปเรียนรู้วินัย การทำงานอย่างเป็นหมู่คณะ ทำอย่างเสียสละแม้ต้องเสี่ยงชีวิต นั่นแหละคือ สิ่งที่ให้แก่กองทัพอย่างสูงสุด


เราจะหยุดประชาธิปไตยในระบบเลือกตั้ง หยุดการเมืองแบบประชานิยม ขจัดระบอบที่ไร้ประสิทธิภาพ การโกงกินบ้านเมือง การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันไว้อย่างน้อยก็ 18 เดือน และเราหวังอย่างยิ่งว่า การรัฐประหารครั้งนี้ จะสร้างฐานะประชาธิปไตยที่สำคัญเอาไว้ นั่นคือ การสร้างระบอบการปกครองที่ซื่อสัตย์ ไม่โกงกิน ไม่ทำให้การรัฐประหารนี้ต้องเสียของ ไหนๆต้องกระทำแล้ว ก็ทำให้ดีที่สุด