Monday, June 1, 2015

มารู้จักชุมชนเกษตรกรรมเคทูรา ประเทศอิสราเอล (Kibbutz Ketura, Israel)

มารู้จักชุมชนเกษตรกรรมเคทูรา ประเทศอิสราเอล (Kibbutz Ketura, Israel)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Updated: Monday, June 01, 2015

Keywords: การพัฒนาชุมชน, community development, การเกษตร,agriculture, ชุมชนเกษตรกรรม, agricultural development, คิบบุทซ์,Kibbutz, อิสราเอล, Israel, ประเทศไทย, Thailand, เคทูรา, Kibbutz Ketura

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

ความนำ

หากชนบทในประเทศไทยพึ่งการเกษตรอย่างเดียวก็คงยากที่จะมีรายได้เพียงพอสำหรับประชากรยุคใหม่ คนหนุ่มคนสาวคงไหลไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการในเมือง หรือชานเมือง (Urban & suburban areas) แต่เมื่อเราพัฒนาชุมชนการเกษตรยุคใหม่ เราอาศัยการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก คนบางส่วนมีวิทยาการและทักษะยุคใหม่ที่เพียงพอ และการมีพื้นที่ที่จะใช้ดำเนินการได้หลายๆอย่าง ที่จะเป็นแหล่งรายได้ของชุมชน

ปัจจุบัน จากประสบการณ์ของคนทำงานด้านการเกษตร (ดร. วสัญชัย กากแก้ว, ผศ.ดร. โยธิน นิยมทอง) ที่ได้ลงไปปฏิบัติด้านการเกษตรด้วยตนเอง ดังเช่น การปลูกข้าวหอมมะลิ และการปลูกมันสำปะหลัง และคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างจริงจัง คนมีที่ดินเพื่อการเกษตรขนาด 8-10 ไร่ แทบไม่สามารถดำรงชีวิตและรายได้อยู่ได้

สิ่งที่ผมคิดว่าการทำให้ชุมชนการเกษตรมีรายได้ที่ไร่ละ 50,000 บาท/ปี นั้นเป็นไปได้ หากเราใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมหลายด้าน ทำให้มีรายได้เข้าสู่ชมชนได้ในหลายๆทาง และเป็นการลดค่าใช้จ่ายบางประการของชุมชน ดังเช่น ด้านพลังงาน ผลผลิตเพื่อการบริโภคภายใน ลองดูตัวอย่างจากคิบบุทซ์เคทูรา (Ketura Kibbutz, Israel) ในประเทศอิสราเอล

Ketura
קְטוּרָה
เขต
Region
อารีวา ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Arabah ด้วย
Arava also known as Arabah
การเข้ากลุ่ม
Affiliation
ก่อตั้งเมื่อ
Founded
พฤศจิกายน ค.ศ. 1973
November 1973
ก่อตั้งโดย
Founded by
ผู้อพยพจากสหรัฐอเมริกา
American immigrants
เวบไซต์
Website


ภาพ สัญลักษณ์จราจรที่เป็นภาษาฮิบรู road sign


ภาพ ปาล์มอินทผลัมพันธุ์โบราณ 2000 ปี The Judean Date Palm at Kibbutz Ketura in Israel มีชื่อเล่นว่า Methuselah.


ภาพ ภาพถ่ายชุมชนเคทูรา มองจากมุมสูงระยะไกลที่เห็นเป้นชุมชนในทะเลทราย in the middle of the Negev

เคทูรา (Ketura (Hebrewקְטוּרָה) เป็นชุมชนเกษตรกรรม (Kibbutz) แห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเอลแลท (Eilat) ในบริเวณที่เรียกว่า อารีบา (Arava/Arabah) ในบริเวณหุบเขาซีเรีย-อัฟริกัน (Syrio-African rift valley) ประเทศอิสราเอล ขื่อ Ketura ได้มาจากภรรยาคนที่สองของอับราฮัม ชุมชนแห่งนี้มีประชากรประมาณ 150 คน กับเด็ก 175 คน หนึ่งใน 3 เป็นสมาชิกที่เป็นคนพื้นเดิมของอิสราเอล ส่วนที่เหลือเป็นชาวยิวที่มาจากสหรัฐอเมริกา (United States), แคนนาดา (Canada), สหราชอาณาจักร (Britain), อัฟริกาใต้ (South Africa), ฝรั่งเศส (France), ทวีปอเมริกาใต้ (Latin America), สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland), เนเธอร์แลนด์ (Netherlands), นิวซีแลนด์ (New Zealand), และประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตเดิม (Former Soviet Union)

ประวัติความเป็นมา
History

คิบบุทซ์เคทูรา (Kibbutz Ketura, Israel) ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1973 โดยกลุ่มชาวยิวจากสหรัฐอเมริกา เกือบทั้งหมดผ่านการฝึกจากกิจกรรมยุวชนจูเดีย (Young Judaea) หลักสูตร 1 ปีของอิสราเอล ซึ่งกิจกรรมได้ริเริ่มก่อนมีคิบบุทซ์เคทูราประมาณ 10 ปี การดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายมากๆเช่นที่นี้ นับเป็นความยากลำบาก คนจำนวนหนึ่งต้องเลิกราและจากไป แต่ขณะเดียวกัน ก็มีคนรุ่นใหม่ๆที่เรียกว่ายุวชนจูเดียเข้ามาทดแทน คนที่เข้ามาร่วมในยุคต่อๆมาเป็นพวกผู้อพยพจากกิจกรรมลูกเสืออิสราเอล (Israeli Scout movement) จึงทำให้ชุมชนที่นี่เติบโต การใช้ชีวิตในชุมชนเกษตรกรรมที่แห้งแล้งแห่งนี้จึงดำรงอยู่อย่างคงที่

ประเพณี
Tradition

คิบบุทซ์เคทูรา มีลักษณะทางประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Religious pluralism) คนที่ไม่ใช่ยิวหรือนับถือศาสนายิว ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

คิบบุทซ์โดยทั่วไปเป็นองค์กรทางศาสนา มีการสวดมนต์ในโรงอาหารที่สมาชิกมารับประทานอาหารร่วมกัน ที่เคทูราก็มีการนำสวด ในวันหยุดทางศาสนาก็มีการฉลองและประเพณีสร้างสรรค์ในชุมชน แต่สมาชิกแต่ละคนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนานี้ที่แต่ละบ้านหรือที่พักของตน แล้วแต่จะเห็นสมควร คนที่มาอยู่ในคิบบุทซ์มีทั้งพวกที่มาสังเกตการณ์ (Observers) เรียกว่ามาซอราติ (Masorati) โดยถือเป็นฆราวาส ซึ่งแตกต่างจากคิบบุทซ์ในอิสราเอลทั่วไป

คิบบุทซ์เคทูราได้รับรางวัลจากประธานรัฐสภาของอิสราเอลในฐานะเป็นองค์กรที่มีความอดทนต่อความหลากหลายทางศาสนา และทำให้ศาสนายิวมีความก้าวหน้าขึ้นไปในอีกระดับหนึ่ง

เศรษฐกิจ
Economy

คิบบุทซ์ในปัจจุบันไม่ได้ทำกิจกรรมเพียงด้านการเกษตร แต่สามารถดำเนินกิจกรรมหลากหลายโดยอาศัยพื้นที่และความเชี่ยวชาญของสมาชิกคิบบุทซ์ที่มีอยู่ คิบบุทซ์เคทูรามีกิจกรรมที่เป็นแหล่งรายได้ที่หลากหลาย ดังเช่น

·       พืชผลการเกษตร – คิบบุทซ์เคทูรา มีแปลงที่ดินการเกษตรที่ปลูกอินทผลัม (Date orchard)
·       คิบบุทซ์เคทูรา มีกิจการบ้านพักสำหรับผู้มาจัดสัมมนา (Educational seminar center – Keren Kolot) โดยมีการจัดภูมิทัศน์และกิจการด้านบริการต้อนรับขับสู้รองรับ
·       กิจการด้านชีวเคมี - คิบบุทซ์เคทูรามีการปลูกสาหร่าย และโรงงานผลิตสาหร่าย (Algae factory - Algatech) และการสกัดสาหร่าย haematococcus algae เพื่อให้ได้สารธรรมชาติ Astaxanthin เป็นสีคุณภาพสูง ใช้ในกิจการเครื่องสำอาง
·       กิจการด้านพลังงาน - คิบบุทซ์เคทูราร่วมมือกับภาคเอกชน ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จาก Solar panels โดยเป็นหุ้นส่วนกับ Arava Power Company (APC) โดยเป็นที่ตั้งของ Solar farm ชื่อ Ketura Sun ผลิตพลังไฟฟ้าขนาด 4.95-เมกกะวัต (Megawatt) และจะมี Solar farm ขนาดใหญ่กว่าเดิม 10 เท่า เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2014-2015

เคทูรามีความร่วมมือกับคิบบุทซ์อื่นๆในการตั้งโรงงานบรรจุกล่องของผลอินทผลัม กิจการงานประมงที่มีศูนย์เพาะเลี้ยงใกล้กับอีแลต (Eilat) สมาชิกของชุมชนจำนวนมากทำงานนอกคิบบุทซ์ในงานด้านวิชาชีพ เช่นเป็นครู นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ เคทูราเองก็มีงานระดับนักวิชาชีพ เช่น นักบัญชี มีให้บริการด้านทำบัญชีแก่ลูกค้าที่หลากหลาย มีสมาชิกหลายคนทำงานอยู่ในสายอาชีพนี้

สภาพแวดล้อม
Environmentalism

เคทูรา เป็นส่วนหนึ่งของคิบบุทซ์เคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Kibbutz movement) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการนำสิ่งของมาใช้อีก (Recycling) โดยเปิดร้านมือสอง (Yad 2) คิบบุทซ์เคทูราได้ทดลองโครงการด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ดังเช่น การมีสวนของชุมชน มีการปฏิบัติและสร้างนิสัยสมาชิกชุมชนให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สมาชิกของคิบบุทซ์เคทูราได้ก่อตั้งสถาบันเพื่อการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอาราวา (Arava Institute for Environmental StudiesAIES) ซึ่งตั้งอยู่ในคิบบุทซ์เคทูราเอง
สถาบันนี้ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือข้ามภูมิภาคของอิสราเอล สร้างความร่วมมือทั้งระหว่างชาวอิสราเอล ปาเลสไตน์ (Palestinians) และประชาคมจากประเทศอาหรับอื่นๆที่เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สถาบันยังวิจัยและสร้างความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค และในส่วนที่เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อมทะเลทราย (Desert ecosystem)

คิบบุทซ์เคทูรา มีตัวอย่างของเม็ดอินทผลัม Judean Date Palm ซึ่งมีชีวิตรอดมาจากเมื่อ 2000 ปี และมีการเพาะพันธ์ใหม่ และปลูกในบริเวณคิบบุทซ์แห่งนี้ต่อๆกันมา

อนาคต
The Future


เคทูราพยายามดึงดูดครอบครัวหนุ่มสาวมาร่วมเป็นสมาชิก รวมทั้งผู้ใหญ่ที่มีเด็กเข้ามาอยู่ร่วมในชุมชน เคทูรามีศูนย์ดูแลเด็กสมบูรณ์แบบที่สามารถดูแลเด็กตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงปี 12 หรือจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ โดยชุมชนอยู่ห่างจากโรงเรียนมาเลห์ ชาคารูท (Maaleh Shacharut school complex) เพียงขับรถ 10 นาที เคทูราเป็นชุมชนที่คึกคักมีชีวิตชีวา มีเด็กอยู่จำนวนมาก และเคทูราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงต่อไปในอนาคตอีกยาวนาน


ภาพ โรงเพาะสาหร่าย


ภาพ โรงเพาะสาหร่าย


ภาพ ไร่ปาล์มอินทผลัม (Date Orchard)


ภาพ บ้านพักในคิบบุทซ์เคทูรา (Kibbutz Ketura)
ภาพ แปลงเพาะชำพืชผักที่ใช้บริโภคภายในชุมชน


ภาพ ฟาร์มผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Panel Farm) ที่เป็นความร่วมมือกับบริษัทเอกชน


ภาพ บริเวณติดตั้งแผงโซลา (Solar Panel Farm)