Tuesday, June 30, 2015

4 กรกฎาคม 1776 วันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

 4 กรกฎาคม 1776 วันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


ภาพวาด คำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, governance, government, สหรัฐอเมริกา, US Declaration of Independence, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, American Revolution War

ศึกษาและเรียบเรียงจาก United States Declaration of Independence, Wikipedia, the free encyclopedia

คำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
United States Declaration of Independence

ภาพ สำเนาคำประกาศในปี ค.ศ. 1823
1823 facsimile of the engrossed copy
จัดทำขึ้นเมื่อ
Created
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ค.ศ. 1776
June–July 1776
ปรับแก้ไข
Ratified
4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776
July 4, 1776
สถานที่
Location
ฉบับสำเนา จัดเก็บ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดรัฐสภา
Engrossed copy: National Archives
Rough draft: Library of Congress
ผู้ร่าง
Author(s)
Thomas Jefferson et al.(Engrosser: Probably Timothy Matlack)
การลงนาม
Signatories
ตัวแทน 56 คนในสภาแห่งทวีป
56 delegates to the Continental Congress
วัตถุประสงค์
Purpose
เพื่อประกาศและอธิบายการแยกออกจากอังกฤษ
To announce and explain separation from Great Britain[1]

คำประกาศอิสรภาพ หรือ The Declaration of Independence เป็นชื่อคำประกาศที่ได้รับการยอมรับโดยสภาแห่งทวีป (The Continental Congress) ในยุคอาณานิคมอเมริกา ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 เป็นคำประกาศโดยอาณานิคมอเมริกาทั้ง 13 แห่ง ซึ่งมีผลทำให้เกิดสงครามกับประเทศแม่คืออังกฤษ (Great Britain) คำประกาศนี้ยังผลให้เกิดรัฐอิสระใหม่ 13 รัฐ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษ
แทนที่จะประกาศเป็นชาติเกิดใหม่ เขาประกาศเป็น “สหรัฐอเมริกา” The United States of America ในระยะนั้นจอห์น อาดัมส์ (John Adams) เป็นผู้นำผลักดันให้แยกตัวออกเป็นอิสระ ซึ่งได้รับความเห็นชอบเอกฉันท์ในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 และได้มีคณะกรรมการ 5 คน เพื่อร่างคำประกาศนั้นอย่างเป็นทางการ ในคำประกาศไม่ได้มีคำว่า “Declaration of Independence” ปรากฏอยู่


ภาพวาด จอห์น อาดัมส์ ในวัยสูงอายุ และได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่สองของสหรฐอเมริกาแล้ว

จอห์น อาดัมส์ ผู้มีพื้นฐานเป็นนักกฎหมาย เป็นคนชักจูงให้โธมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) เป็นผู้ร่างคำประกาศ และสภาคองเกรส (Congress) เป็นผู้ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเป็นร่างสุดท้าย คำประกาศนี้เป็นคำอธิบายว่าทำไมสภาคองเกรสจึงออกเสียงในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ประกาศอิสรภาพออกาจากอังกฤษ หลังจากนั้นกว่าหนึ่งปี จึงเกิดสงครามปฏิวัติอเมริกัน (The American Revolution War) และถือเป็นวันชาติของสหรัฐตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน ซี่งคำประกาศถือว่าเป็นในวันที่ 4 กรกฎาคม แม้จอห์น อาคัมต้องการให้เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม

หลังจากการร่างคำประกาศ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขจนในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 สภาฯได้ลงนามในคำประกาศ คำประกาศนี้ตีพิมพ์ในเอกสารขนาดแผ่นใหญ่ Dunlap Broadside และแจกจ่ายเผยแพร่กันไปอย่างกวางขวางในอาณานิคม

ตัวต้นฉบับจริงที่ใช้เป็นต้นฉบับในการพิมพ์ได้สูญหายไป ซึ่งอาจอยู่ที่โธมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ซึ่งมีทั้งรอยปรับแก้โดยจอห์น อาดัม (John Adams) และเบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) และมีคำอธิบายของเจฟเฟอร์สันบันทึกในส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยสภาคองเกรส ซึ่งส่วนนี้มีการเก็บรักษาไว้โดยหอสมุดสภาคองเกรส (Library of Congress)

ในการร่างคำประกาศ มีผู้ถามว่าทำไมจอห์น อาดัมส์ซึ่งมีอิทธิพลในสภาคองเกรส และเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ทำไมไม่เป็นคนร่างคำประกาศเสียเอง แต่สนับสนุนให้โธมัส เฟจเฟอร์สัน ผู้แทนจากรัฐเวอร์จิเนียเป็นผู้ร่าง อาดัมส์ให้เหตะผลว่าเขาเองเป็นคนเจ้าอารมณ์ พูดจาโผงผาง สู้ให้โธมัส เจฟเฟอร์สัน ซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียน มีความสามารถรอบด้านและรวมถึงทางภาษาศาสตร์ด้วย ให้เป็นคนร่าง ส่วนเขาจะเป็นฝ่ายสนับสนุนผลักดันในสภาคองเกรส


คำประกาศฉบับจริง คือฉบับที่ได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการ และมีการจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในกรุงวอชิงตัน ดีซี (National Archives in Washington, D.C.


ภาพวาด โธมัส เฟจเฟอร์สัน ผู้ร่างคำประกาศอิสรภาพ และต่อมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา