Thursday, December 29, 2011

สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต

สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือออนไลน์เรื่อง สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต

Keywords: cw214-08, ชีวิต, การทำงาน

ผมได้นำเอาบทเรียนในหนังสือที่เขียนไว้ ชื่อ สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต” ขึ้นนำเสนอใน My Words ที่ http://pracob.blogspot.com โดยคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วไป คนที่เตรียมตัวจะศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือใครก็ตามที่คิดว่าจะต้องทำงานเริ่มชีวิตของตนเอง

หนังสือมี 13 บท แต่ละบทมีความยาวไม่มากนัก การนำเสนอเจตนาให้มีลักษณะมีพลภาพ ผู้อ่านสามารถเขียนเสนอทัศนะเพิ่มเติม แสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม แบบมาช่วยกันเรียน มาช่วยกันสอน ปีนี้ระบบการศึกษาบางแห่งประสบภัยน้ำท่วม ขาดเรียนไปเป็นเวลานาน การใช้ระบบการเรียนออนไลน์แบบเปิด จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ จึงฝากหนังสือออนไลน์เล่มนี้ ไว้ให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์

สวัสดีปีใหม่ 2555 ขอทุกท่านมีความสุข มีความหวัง และมีพลังที่จะทำสิ่งดีๆให้บังเกิดแก่ชีวิตและสังคมรอบตัวครับ

บทที่ 1 ชีวิตที่สมดุล

บทที่ 2 สู่สัมพันธภาพที่สมบูรณ์

บทที่ 3 เข็มทิศแห่งชีวิต

บทที่ 4 มองโลกในแง่ดี

บทที่ 5 เริ่มจากตนเอง

บทที่ 6 เริ่มต้นอย่างง่ายๆ

บทที่ 7 ทำอย่างเตรียมการล่วงหน้า

บทที่ 8 มองงานให้ทะลุ

บทที่ 9 รู้อะไรก่อนหลัง

บทที่ 10 การทำเองสู่การจัดการ

บทที่ 11 ร่วมด้วยในสังคม

บทที่ 12 คิดอย่าง Win/Win

บทที่ 13 เริ่มด้วยเข้าใจเขา