Sunday, March 5, 2017

ประวัติย่อ ดร. สุทธิพร จีระพันธุ ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ รุ่น 04-06

ประวัติย่อ ดร. สุทธิพร จีระพันธุ ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ รุ่น 04-06

Keywords: ดร. สุทธิพร จีระพันธุ, resume, CV, ประวัติบุคคล, ประวัติย่อ

ภาพ ดร. สุทธิพร จีระพันธุ ถ่ายงานวันพฤหัสบดีหนึ่ง
ที่มีงานพบปะเพื่อนร่วมรุ่น ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน


ภาพ ดร. สุทธิพร จีระพันธุ


ภาพ ดร. สุทธิพร จีระพันธุ
ผมได้ขอให้ดร. สุทธิพร จีระพันธุ เพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์รุ่น 04-06 ได้นำประวัติย่อการทำงาน (Resume, CV) เผยแพร่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆ ให้เขียน หรือให้เพื่อนได้เขียนประวัติชีวิตของตนเอง ดร. สุทธิพร นับเป็นเพื่อนประเภทที่มีผลงานการเรียน การทำงาน และเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดียิ่ง น่าประทับใจ

แต่สำหรับเพื่อนคนอื่นๆ ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีผลงานในหน้าที่ราชการ การเมือง ธุรกิจ หรือการทำงานใดๆ ทุกคนมีสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ควรบันทึกไว้ และมีบางสิ่ง เราก็มีความภูมิใจนิดๆในสิ่งที่เป็นตัวตนของเรา และอยากจะบอกแก่คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป

ขอขอบคุณ ดร. สุทธิพร สำหรับผลงานที่ให้นำเสนอได้ และเป็นตัวอย่างในการเขียนแก่เพื่อนๆต่อไป

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com 

ชื่อ                                      ดร. สุทธิพร จีระพันธุ

วัน เดือน ปีเกิด                        4 กันยายน 2490
ที่บ้าน                                            72/39 ซอยอินทามระ1 ถนนสุทธิสาร
                                         เขตพญาไท กทม.10400
โทรศัพท์                                       0 2270 1194
มือถือ                           0 9 4545 2421
โทรสาร                         0 2616 8926
                          
E-mail                         chirapanda@yahoo.com, chirapanda@hotmail.com
สถานภาพสมรส               สมรสกับนางสุมาลี (ทองนิธิ) จีระพันธุ มีบุตรสาว 3 คน
การศึกษา             
ประถมศึกษา    
2502 ประถมปีที่ 4 โรงเรียนบูรณะศาสตร์ จังหวัดนครปฐม
มัธยมศึกษา     
2504 มัธยมปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กทม.
2508 Leaving Certificate, The Armidale School, ประเทศออสเตรเลีย    
อุดมศึกษา      
2512 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ University of New England ประเทศ ออสเตรเลีย
2515 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตร Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2538 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388)

การรับราชการ   
                           ตุลาคม  2515  อาจารย์ปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน 2518   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร
                 ตุลาคม 2518     หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
                 สิงหาคม 2521   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
                                    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
                  ตุลาคม  2525     รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
                           ตุลาคม  2535     ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                          สิงหาคม 2538     เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
                           ตุลาคม 2540     รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                  ตุลาคม 2545     ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
                           มีนาคม 2546     เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
                  มกราคม 2548   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                                            ตุลาคม  2550    เกษียณอายุราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ       
2529     ประถมภรณ์มงกุฏไทย
 2531     ประถมภรณ์ช้างเผือก
 2534     มหาวชิรมงกุฎ
 2539     มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ประสบการณ์
·      กำกับดูแลงานกรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
·      รับผิดชอบงานต่างประเทศทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมนานาชาติ องค์การระหว่างประเทศตลอดจนระดับทวิภาคี
·      รับผิดชอบศูนย์ต่อสู้ความยากจนและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
·      ริเริ่มงานบรรเทาภาวะโลกร้อน
·      ร่วมก่อตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในปี 2518
·      จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในปี 2545 และสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯในปี 2548
·      2550-2551      Principal researcher ธนาคารพัฒนาเอเชีย
·      2550-2553     ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท Curcas Energy จำกัด
·      2552-2556       ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
                         ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
·      2551-2556     ที่ปรึกษา องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
                                  (Food and Agriculture Organization)
·      2552-2556     ที่ปรึกษา กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
                         (International Fund for Agricultural Development)
·       2551-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง กระทรวงพาณิชย์
·      2557-2558     ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด
                 (มหาชน)
·      2558-2560     ที่ปรึกษา บริษัท ปุ๋ยอินทรืย์ สกายเอิร์ธ จำกัด
·      2558-           ประธาน บริษัท ส. จีระพันธุ จำกัด
·      2559-             ประธาน บริษัท เอเชีย ครอสส์ลิงค์  จำกัด


การดำรงตำแหน่งอื่นในระหว่างรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญ)
·      ประธานกรรมการ             องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
·      ประธานกรรมการ             สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
·      ประธานกรรมการ             องค์การสวนยาง
·      กรรมการ                            องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
·      กรรมการ                            องค์การคลังสินค้า
·      กรรมการ                            ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
·      กรรมการ                            ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
·      กรรมการ                            คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
·      กรรมการ                            บริษัทน้ำตาลไทยจำกัด
·      กรรมการ                            คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


ผลงานวิจัย          
   ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2523 เรื่องการจัดที่ดินในประเทศไทย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการกระจายที่ดินและการว่าจ้างแรงงานในชนบท
   หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องนโยบายที่ดิน
   หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการไร้ที่ดินทำกิน
   ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องการขจัดความยากจนในประเทศไทย
   วิทยานิพนธ์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

October 2008 Biofuel Market Assessment and Potentials: Thailand (Funded by Asian Development Bank)

April 2009 An Assessment of Rural Development Initiatives in CIRDAP Member Countries: Future Opportunities (Funded by Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific)

December 2009 National Strategy for Poverty Alleviation and the Promotion of Food Security with Special Emphasis to Northeastern Thailand for 2011-2015 (Funded by Food and Agriculture Organisation)

June 2011 Thailand and IFAD Partnership Strategy (Funded by International Fund for Agricultural Development)

March 2012 Country Programming Framework 2012-2016 for Thailand (Funded by Food and Agriculture Organisation)

September 2013 Report of Country Programming Framework Implementation Review Workshop (Funded by Food and Agriculture Organisation)
ความสามารถพิเศษ          อาจารย์พิเศษบรรยายในสถาบันต่างๆ และหน่วยราชการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                                             ในประเทศ          เช่น        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                                                                          มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                                          มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                                                          สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
                                                                                          วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
               ต่างประเทศ        เช่น        ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนโยบายที่ดินนานาชาติ (สถาบันฝึกอบรมการปฏิรูปที่ดินเดิม) ไต้หวัน
                                    Australian National University

การเป็นสมาชิกและการดำรงตำแหน่งอื่น
-            นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร ในพระบรมราชูปถัมภ์
-            รองประธานกรรมการ มูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ
-            สมาชิก สมาคมนักวิชาการไทย-ออสเตรเลีย
-            สมาชิก สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย
-            ประธาน ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรัฐไอโอว่า (สหรัฐอเมริกา)
-            ประธาน ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ (ออสเตรเลีย)