Saturday, March 4, 2017

แนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อเขียนประวัติบุคคล

แนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อเขียนประวัติบุคคล
ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com
Keywords: Resume, curriculum vitae (CV), ประวัติบุคคล

ความนำ

Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Resume.pdf/page1-220px-Resume.pdf.jpg
Sample résumé outline for a college student
Résumé เรซูเม คือประวัติบุคคลเพื่อการสมัครงาน สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา การเป็นข้อมูลประกอบเพื่อการรับทุนการศึกษา สิ่งที่เขียนใน résumé จึงเป็นการให้ข้อมูลและทักษะ ข้อมูลใน résumé จึงต้องมีความจำกัดและเด่นชัด ชื่ออื่นๆเรียกว่า curriculum vitae (CV)

Résumé หรือ curriculum vitae (CV) สามารถปรับเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ถ้าจะใช้เพื่อสมัครงาน ก็เน้นเรื่องการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และส่วนที่จะแสดงว่าเรามีแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับงานอย่างไร

อีกประโยชน์หนึ่งที่จะใช้ คือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไว้เป็นประกาศสุดท้ายเมื่อเราต้องจากโลกไป ที่เขียนนี้ไม่ใช่เป็นการแช่งนะ แต่จากประสบการณ์ คนมักไม่พร้อม และไม่ได้เตรียมการให้พร้อมในวาระสุดท้ายของเรา ตัดใจเขียนประวัติบุคคลของเราไว้เถิดครับ เขียนให้สมบูรณ์ที่สุด แล้วปรับปรุงทุกระยะ 3-5 ปี เมื่อยังแข็งแรง และเขียนได้ดี

จากประสบการณ์เกี่ยวข้องกับประวัติบุคคลที่ผมเกี่ยวข้อง และอยากจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ มีหลายคนที่รู้เรื่องมากเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง แต่ไม่ได้เขียนอย่างเป็นระบบเอาไว้ และเมื่อจากโลกไป ก็ไม่มีใครได้รู้ว่าตนเองเป็นใคร ได้ทำอะไร ดังนั้นในวันนี้ ยังมีสติสัมปชัญญะ สามารถเขียนได้ดี ก็ให้จัดการหาเวลาว่างเขียนประวัติชีวิตของตนเองไว้ หากพิมพ์เอาไว้อย่างเป็นระบบ ก็จะเป็นประโยชน์

ทำไม่ต้องเขียน

เขียนเพื่อให้อ่านในวันงาน หรือเป็นงานเขียนประกอบหนังสือแจกในงานศพ ซึ่งต้องสามารถทำแจกได้ในเวลารวดเร็ว

ปัจจุบัน งานศพ หรืองานงานฌาปนกิจศพ ตามประเพณียุคใหม่ มักจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว 3-7 วัน ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเขียนเมื่อเราได้เสียชีวิต เพราะช่วงนั้นจะมีงานพิธีทางศาสนา และงานอื่นๆ ที่ต้องใช้เวลา รวมถึงจัดงาน และการต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน ดังนั้น เขียนประวัติชีวิตของเราเอาไว้แต่เนิ่นๆ และทุก 3-5 ปี มีอะไรที่เปลี่ยนไปใหม่ๆ ก็ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ถือเป็นการทำบุญต่ออายุก็แล้วกัน

อย่าคาดหวังว่า เมื่อเราจากไป ลูกๆเขาจะเขียนหนังสือไว้อาลัย หรือประวัติชีวิตของเราอย่างเป็นระบบ เด็กรุ่นหลังๆยิ่งไม่ได้ฝึกเขียน เพราะเขาเรียนในระบบที่ตอบข้อสอบแบบปรนัย มี ก, ข, ค, และ ง. มีข้อเลือกและเติมคำในช่องว่าง ชีวิตของเรา จะมีอะไรบอกแก่เพื่อนร่วมโลก ก็เขียนเองเลย จะดีที่สุด หากลูกหลานจะมีอะไรเพิ่มเติม ก็เขียนเพิ่มได้ จะง่ายขึ้น

แต่ให้ระวัง อย่าเขียนด้วยอารมณ์ในเชิงลบ น้อยใจ เหงา สับสน เลือกเวลาเขียนที่เป็นปกติ แจ่มใส เขียนแบบอยากเล่าให้คนฟัง เขียนโดยจัดลำดับความคิดให้ดี หรือให้เขียนออกมาก่อนแม้ยังสับสนอยู่บ้าง แล้วในเวลามีจิตใจปกติ ก็มาตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง

หากจะเขียนแล้ว แต่ไม่มั่นใจว่าจะเขียนได้อย่างถูกต้อง หรือไม่ชอบเขียน ก็ให้หาเพื่อนเพื่อช่วยในการเขียน  หรือเป็นบรรณาธิการให้ (Editing) ก่อนอื่น คือจัดเตรียมข้อมูลให้ได้พร้อมก่อน ทำเป็น PowerPoint ก็ได้ ระบุถึงข้อมูลสำคัญ ก่อนที่จะเขียนขยายความ เขียนเป็นเชิงพรรณนา เวลาเขียนอาจต้องใช้สมาธิ ต้องเขียนด้วยอารมณ์ที่เปิด แจ่มใส

ประวัตบุคคล

แนวทางการเขียน ประวัติชีวิต อย่างที่จะเขียนฝากเกี่ยวกับตนเองนี้ ขอแนะนำการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนเอาไว้ดังนี้
-------------------------ชื่อ ............................................... นามสกุล .............................................
First name ........................................... Last name ...........................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ...........................................

สถานที่เกิด ........................................... ตำบล ...........................................
 อำเภอ ........................................... จังหวัด ...........................................

บิดา ชื่อ ........................................... นามสกุล ...........................................
มารดา ชื่อ ........................................... นามสกุล ...........................................

มีพี่น้องกี่คน – ชื่อ นามสกุล (ปีที่เกิด); เรียงจากคนโตสุดไปสู่คนสุดท้อง
1. ........ ...... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ..... .....
2. ........ ...... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ..... .....
3. ........ ...... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ..... .....
4. ........ ...... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ..... .....

การศึกษา

อนุบาล/ ประถมศึกษา ........................................... ...........................................
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง – ชื่อสถานศึกษา, สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด เรียนอยู่ในช่วงปีอะไร ถึงอะไร

มัธยมศึกษา ........................................... ...........................................
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง – ชื่อสถานศึกษา, สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด เรียนอยู่ในช่วงปีอะไร ถึงอะไร

อุดมศึกษา สถานศึกษา ........................................... ........................................... สาขาวิชา ........................................... ...........................................  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง – ชื่อสถานศึกษา, สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด เรียนอยู่ในช่วงปีอะไร ถึงอะไร หากเรียนหลายปริญญา เช่น ตรี โท เอก ก็ให้ระบุแต่ละระดับปริญญาและสถานศึกษาไว้ด้วย

ประสบการณ์การทำงาน

การทำงาน ที่ใด ทำในหน้าที่อะไร ไล่เรียงจากก่อนไปหาหลังสุด
มีอะไรที่เป็นความภูมิใจ และเป็นผลงาน ที่ภูมิใจที่สุด
...................... ..................... .................... ....................... ...................... ..................... .................... ....................... ...................... ..................... .................... ....................... ...................... ..................... .................... .......................

งานอดิเรก/งานอาสาสมัครที่ชอบ

งานอดิเรก คืองานที่ทำในยามว่าง ทำโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน
งานอาสาสมัคร – งานทำให้กับองค์กรไม่แสวงกำไรหรือประโยชน์
...................... ..................... .................... ....................... ...................... ..................... .................... ....................... ...................... ..................... .................... ....................... ...................... ..................... .................... .......................

อะไรคือหลักการของชีวิต ที่ได้ยืดถือมาตลอด ...........................................  ........................................... ..................... ...................... ................... ........................

มีอะไรที่จะฝากข้อคิดให้กับคนรุ่นหลัง .......... ............ .......... ........... ......... ........... ........... ............ .......... ............ ......... ............ ......... ........... ......... .............. ........... ........... ......... ............ ......... ........... .......... .............

ส่งภาพเกี่ยวกับตนเอง กับครอบครัว กับเพื่อนๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพ – สถานที่ถ่ายภาพ วัน/เดือน/ปี หากทราบ   
.......... ............ .......... ........... ......... ........... ........... ............ .......... ............ ......... ............ ......... ........... ......... .............. ........... ........... ......... ............ ......... ........... .......... .............