Sunday, May 19, 2013

ศิวรักษ์ มิลินทางกูร – เทพศิรินทร์ 04-06


ศิวรักษ์ มิลินทางกูร เทพศิรินทร์ 04-06

Keywords: เทพศิรินทร์ 04-06, debsirin, dhebsirin school, ศิวรักษ์ มิลินทางกูร, ระยองวิทยาคม

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ รุ่นปี 04-06 บ้านเดิมเป็นชาวจังหวัดระยอง เคยรับการศึกษาที่โรงเรียนระยองวิทยาคม

เมื่อศึกษาที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ ซึ่งในปัจจุบันคือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ มีเพื่อนรุ่นเดียวกันประกอบด้วย

ดูรายชื่อเทพศิรินทร์ 04-06 ได้ที่ My Words รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ รุ่น04-06ภาพ ศิวรักษ์ มิลินทางกูร คนนั่่งกลาง, คนช้ายคือ พลตรี สันติสุข วรกิจโภคาทร, คนขวาคือ ศิริพงษ์ บูรณศิริ


คุณ ศิวรักษ์ มิลินทางกูร (77)
44/14 ลาดพร้าว 86 แขวงวังทองหลาง
เขตบางกะปิ คลองเตย
กรุงเทพฯ 10310


ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หากใครต้องการติดต่อ ให้ถาม

คุณ ศิริพงษ์ บูรณศิริ (91) 45 หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ 04-06 ด้วยกัน

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนระยองวิทยาคม จบพุทธศักราช ๒๕๐๒
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

1
นายชัยวัฒน์  พานารถ

2
นายสงบ  อินหนู

3
นายเสวก  ห้าวหาญ

4
นายประนัย  ขวัญดี

5
นายสมพงษ์  บัวแดง

6
นายสนาน  ศิลปทอง

7
นายสงคราม  เทียนทอง

8
นายณรงค์  ร่มรื่น

9
นายวิทยา  แซ่โหงว

10
นายจำเนียร  เข็มพรหมา

11
นายเกรียงศักดิ์  ศรีผุดผ่อง

12
นายจรัส  ทองสถิตย์

13
นายเกรียงศักดิ์  นาคทอง

14
นายบรรจง  ถาวรรัตน์

15
นายประสพ  ฉลาด

16
นายอรุณ  วงศ์ทิม

17
นายถนอม  ศิริล้น

18
นายมานิตย์  สังข์สุวรรณ

19
นายสาโรช  ซึมทราบ

20
นายทรงพันธ์  เอี่ยมบุตรลบ

21
นายจำนงค์  แซ่แต้

22
นายวิรัช  คล้ายมี

23
นายอำนวย  รักษาวงศ์

24
นายสุทธิ  สาสะเน

25
นายสมเพช  วรรณศิริ

26
นายประถัมภ์  สร้อยสุนทร

27
นายอุดม  อินทร์พรหม

28
นายชุมพล  สิงห์ษิฐิต

29
นายสถาพร  แซ่แต้

30
นายบุญช่วย  เวหนะรัตน์

31
นายคะนึง  เนินอุไร

32
นายมีชัย  แสนสุขเหลือ

33
นายธนู  พรศรี

34
นายประถัมภ์  สร้อยสุนทร

35
นายทนงศักดิ์  ศิริคลีรีรักษ์

36
นายชวลิต  บุญยะไทย

37
นายเฉวียง  วงษ์รื่น

38
นายเสถียร  จตุรัส

39
นายอุดม  อินทร์พรหม

40
นายธวัช  ถาวรรัตน์

41
นายบู้ซุน  แซ่อุ้ย

42
นายเฉลียว  คุ้มวงศ์ดี

43
นายอำนวย  รังสิมันตุ์วงศ์

44
นายธวัช  หงษ์หัสบรรณ

45
นายสุรัส  มหัทธานนท์

46
นายสมพงษ์  บัวแดง

47
นายณรงค์  สอนหลักทรัพย์

48
นายเบลเยี่ยม  เจริญพานิช

49
นายอรุณ  วงศ์ทิม

50
นายศิวรักษ์  มิลินทรกูร

51
นายฮั่วกิ้ม  แซ่ภู่

52
นายสุรัส  มหัทธานนท์

53
นายธวัช  ถาวรรัตน์

54
นายประคอง  มุกดาสนิท

55
นายบุญยง  เกษรศิริ

56
นายณรงค์  สอนหลักทรัพย์

57
นายบุ้ซุน  แซ่อุ้ย

58
นายวัลลภ  บังเกิดผล

59
นายกิมกี่  แซ่ตั๋น

60
นายจรัล  ธรรมเจริญ

61
นายปรีชา  สุวรรณโชติ

62
นายวิชิต  มณีแสง

63
นายสมทรง  ภูธนะกูล

64
นายพัน  ประทุม

65
นายวีระ  สุกโรดม

66
นายมีชัย  แสนสุขเหลือ

67
นายสุวัฒน์  บุญพีย์กุล

68
นายทองดี  อินทรสายันต์

69
นายเฉวียง  วงษ์รื่น

70
นายสมาน  สุขศิริ

71
นายเสถียร  จตุรัส

72
นายอำภา  วงศ์ทรัพย์

73
นายศิวรักษ์  มิลินทางกูร

74
นายวีระวัตร  มิลินทางกูร

75
นายบุญศักดิ์  จันทร์วิเชียร

76
นายสุวินทร์  ปฏิสังข์

77
นายเชาว์  แซ่เหลา

78
นายวินัย  สุกใส

79
นายสุทธิดล  อัฒจักร

80
นายปราโมทย์  เกษโกวิทย์

81
นายวิบูลย์  วิวัฒนวานิช

82
นายประกอบ  รัตนวิจิตร

83
นายวิโรจน์  ฐิตะภาส

84
นายแฉล้ม  สะอาด

85
นายนิพันธ์  ชูภิรมย์

86
นายเฉลียว  คุ้มวงศ์ดี

87
นายกำธร  ชวุฒิโท

88
นายฉลวย  ชนะพาล

89
นายชาญ  คงคาสัย

90
นายวัจนะ  อัมพรมหา

91
นายสมชาย  แซ่โป่ง

92
นายชวลิต  สุขทรัพย์

93
นายสุรัตน์  ปุตตะ

94
นายเสวก  คงจำปี

95
นายสุวิทย์  คงจำปี

96
นายสุนทร  ช่อดอกรัก

97
นายประเทือง  ช่อดอกรัก

98
นายวิสูตร  พูนศิลป์

99
นายปกิต  ชีวางกูร

100
นายเรียน  เสียงประเสริฐ

101
นายธรรมรงศ์  ดอกไม้

102
นายเวช  ถี่ถ้วน

103
นายนิมิตร  ก้องเสนาะ