Sunday, May 26, 2013

การทำก้อนพลังงาน (Biomass briquettes)

การทำก้อนพลังงาน (Biomass briquettes)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, พลังงาน, energy, พลังงานทางเลือก, alternative energy, การทำก้อนพลังงาน, Biomass briquettes, India, Congo,

การทำก้อนพลังงาน (Biomass briquettes) เป็นวิธีการที่ใช้ในชาติกำลังพัฒนา เป็นทางเลือกแทนการเผาถ่าน เทคนิคนี้เกือบจะใช้อะไรก็ได้ที่มาจากพืช แล้วนำมาเข้าระบบเครื่องอัดให้เป็นก้อน (Briquettes) โดยก้อนพลังงานนี้จะสามารถให้พลังงานได้ดีประมาณร้อยละ 70 ของถ่าน (Charcoal) โดยทั่วไปไม่พบการทำก้อนพลังงานนี้เป็นอุตสาหกรรมขนานใหญ่ ยกเว้นที่คีวูตอนเหนือ (North Kivu) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of Congo) ที่ซึ่งเดิมได้มีการเผาถ่านจากไม้ในป่าเป็นขนานใหญ่ ซึ่งนับเป็นการทำลายถิ่นที่อยู่ของลิงกอริลล่าภูเขา (Mountain Gorilla) ดังนั้นคณะผู้รักษาวนอุทยานแห่งชาติวิรุงก้า (Virunga National Park) จึงได้ฝึกชาวบ้าน 3,500 คนให้รู้จักวิธีผลิตก้อนพลังงาน เพื่อทดแทนการเผาถ่านที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดการสร้างงานในเขตที่ยากจนเหล่านั้น
  

ภาพ เครื่องอัดก้อนพลังงาน (Biomass briquettes) ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า อัดวัตถุดิบที่เป็นเศษไม้ แล้วออกมาเป็นก้อน มีความหนานแน่น และเมื่อตากหรือทิ้งให้แห้ง ลดความชื้นลงไปอีก ก็จะสามารถใช้งานเทียบเท่ากับฟืนแห้ง และดีเท่ากับร้อยละ 70 ของถ่าน


ภาพ ก้อนพลังงานจากมวลชีวภาพ (Biomass briquettes) สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้ในครัวเรือน มีการส่งเสริมให้ใช้กัน เพื่อลดการโค่นไม้ในป่า เพื่อนำมาเผาทำเป็นถ่าน