Sunday, May 26, 2013

หน้ากากขาว ต่อต้านระบอบทักษิณ ...

หน้ากากขาว ต่อต้านระบอบทักษิณ ...

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat

E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, government, พรรคเพื่อไทย, ทักษิณ, พรรคประชาธิปัตย์, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, ระบอบทักษิณ, Thaksinomics, ระบบคุณธรรม, merit system, ระบบเล่นพรรคเล่นพวก, nepotism, spoils system, ประชานิยม, populism,

ความหมาย

Vendetta อ่านว่า เวนเดตตา = ความพยาบาทอันยาวนาน


ภาพ หน้ากากขาว Vendetta สัญญลักษณ์ของการต่อสู้กับอำนาจรัฐ ในแบบไม่เปิดเผยตัว หรือแสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มไม่เห็นด้วยกับฝ่ายมีอำนาจ ต้องอยู่และแสดงออกอย่างปิดซ่อนตัวเอง

หน้ากากขาวในประเทศไทย ในปัจจุบัน เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นสัญลักษณ์ของความเกลียดชังและความพยาบาทอันยาวนานต่อระบอบทักษิณ โดยคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร มีหลายคนหลายกลุ่มที่เกลียดแล้วแสดงความเกลียดชังผ่านสื่อสังคมทุกวัน วันละหลายๆครั้ง บางคนด่าว่าอย่างรุนแรง แต่บางคนใช้การวิพากษ์ ด้วยข้อมูลและความคิดเห็น แต่เป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผย

แต่มีอีกหลายๆกลุ่มที่อาจเกลียดชังอย่างมากยิ่งกว่า กำลังรอการดับสูญของระบอบทักษิณ และพร้อมจะสนับสนุนฝ่ายต่อต้านอย่างลับๆ อาจเป็นกลุ่มการเมือง นักธุรกิจที่เขาถูกเอาเปรียบ เพราะไม่ได้เข้าไปอยู่วงในของระบอบ กระแสเช่นนี้ ทักษิณและพลพรรคต้องระวังให้ดี การกระทำอะไรอย่างชะล่าใจ ย่ามใจดังการพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อช่วยทักษิณ ชินวัตรให้พ้นผิด แต่กลับจะทำลายระบบนิติธรรมของประเทศ นโยบายรับจำนำข้าวที่ไม่มีใครมาไถ่ถอน ขาดทุนเป็นเงินกว่า 260,000 ล้านบาทในปีเดียวของการดำเนินการ แล้วยังพยายามจะเดินหน้าต่อไป โครงการจัดการน้ำกำลังรอคิวอีก 350,000 ล้านบาท และเงินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงอีก 2.0 ล้านล้านบาท

หน้ากากขาวคือไม่เปิดเผย

คำว่าหน้ากาก หรือ Mask คือการไม่เปิดเผย เป็นวิธีการต่อสู้กับฝ่ายมีอำนาจอยู่ในมือ

ศัตรูของระบอบทักษิณ บรรดาหน้ากากขาว ไม่ใช่เพียงพรรคประชาธิปัตย์ หรือพวกที่ออกมาแสดงตนต่อต้านอย่างเปิดเผย เท่าที่เห็นๆ ฝ่ายจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ฝ่ายทหารระดับกลางและระดับสูง ข้าราชการครูเป็นอันมากที่สับสนจากนโยบายการศึกษา บุคลากรสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ฯลฯ ข้าราชการที่ระบอบทักษิณเข้าไปทำความเสื่อมให้กับระบบคุณธรรม (Merit system) มีการโยกย้ายคนอย่างไม่เป็นธรรม คนดีมีความสามารถอาจไม่ได้รับการสนับสนุน หากไม่ใช่พวก ระบอบทักษิณนำมาซึ่งระบบเล่นพวก (Nepotism, cronyism) อย่างเห็นได้ชัด

ส่วนนอกราชการ นักธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ธุรกิจระดับล่างที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในยุคทักษิณ ไม่มีพรรคพวกที่จะได้ประโยชน์จากระบอบการเมืองประชานิยม (Populism) แบบทักษิณ พวกนี้อยู่อย่างลำบาก จะขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นไป ก็ทำได้ยาก จะปิดตัวเองก็ยิ่งเดือดร้อน
ส่วนที่เปิดเผยแสดงตนต่อต้านทักษิณ ตามหลักคิดให้มองที่ปรากฏการณ์ภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg phenomenon) สิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นส่วนน้อย ส่วนที่มองไม่เห็น แต่พอคาดเดาได้จะมีเป็นส่วนใหญ่ ฝ่ายต่อต้านทักษิณแบบซ่อนเร้น หรือ “หน้ากากขาว” จะเป็นคนทั้งส่วนแกนและส่วนมวลชน ไม่ต้องการออกหน้า แต่มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองแบบเบื้องหลัง ที่จะมีมากขึ้น และยิ่งขยายวงอย่างรวดเร็วเป็นเหมือนกระแส หากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองส่อไปในทางเลวร้าย

 แต่ที่น่ากลัวคือ จะมีคนเป็นอันมาก พร้อมร่วมกระบวนการอย่างไม่เปิดเผยในแบบ “ซ่อนหน้า” แล้วบรรดาผู้ต่อต้านทักษิณนั้น เพียงแต่รอจังหวะที่สุกงอมเท่านั้น และความสุกงอมนั้นมีโอกาสเกิดขึ้น เพราะดูจากตัวเลขการขาดทุนจากระบบรับจำนำข้าวแบบไม่มีใครมาไถ่คืน สัดส่วนหนี้สาธารณะ (Public Debt) ของประเทศ ระบอบทักษิณเป็นตัวทำลายความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบบรรยากาศการเมืองและเศรษฐกิจไทยกับอาร์เจนติน่าในยุคเปรอง (Juan Peron) ฟิลิปปินส์ในระบอบมาร์คอส (Marcos) และอินโดนีเซียในยุคนายพลซูฮาร์โต (Suharto) 


ภาพ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้ง เป็นตัวแทนของระบอบทักษิณ


พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร (คนขวา ใส่เสื้อสีอ่อน) นายตำรวจนอกราชการและนักคิดนักเขียน และอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ (คนซ้าย) นักนิติศาสตร์และนักรณรงค์ทางการเมือง ซึ่งเป็นตัวแทนสนับสนุนให้เกิดปฏิวัติประชาธิปไตยแบบไทยสปริง (Thai Spring) ลุกขึ้นต่อต้านเผด็จการอำนาจรัฐในแบบที่เกิดขึ้นในโลกอาหรับ