Wednesday, July 25, 2012

10 ชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นมิตรกับเด็กมากที่สุด


10 ชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นมิตรกับเด็กมากที่สุด

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจากข่าว LIFESTYLE – “The World’s Top 10 Kid-Friendly Nations” โดย ERICA HO | @ericamho | July 24, 2012 |

จากการสำรวจล่าสุดของมูลนิธิ Save the Children ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนพัฒนา หรือ NGO ที่ทำงานด้านสวัสดิการเด็ก ได้ให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับเด็กที่สุดในโลก ตามมาด้วยสเปน และเยอรมนีเป็นอันดับสาม อิตาลีและฝรั่งเศสมารวมเป็น 5 อันดับแรก


ภาพ เด็กๆในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาติเป็นมิตรต่อเด็กมากที่สุดในโลก และเป็นชาติในเอเชียเดียวที่อยู่ใน 10 อันดับแรก

มูลนิธิ Save the Children ได้จัดทำดรรชนีพัฒนาการเด็ก หรือ Child Development Index ขึ้นในช่วงหลายปีหลัง โดยมีการให้ค่าคะแนนประเทศต่างๆ ด้วย 3 องค์ประกอบที่มีผลสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก อันได้แก่ สุขภาพอนามัยของเด็ก (Health), การศึกษาที่เด็กๆได้รับ (Education) และโภชนาการสำหรับเด็ก (Nutrition) โดยดูตัวเลขที่สำคัญ คือ อัตราการเสียชีวิตของเด็กในวัยก่อน 5 ปี การที่เด็กไม่ได้เข้ารับการศึกษา และอัตราการพบเด็กมีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด (underweight) ในการวัดนี้ ชาติใดมีปัญหาทั้ง 3 ประการนี้น้อยที่สุด ก็จะได้คะแนนต่ำ และหากคะแนนรวมของทั้งสามด้านต่ำสุด ก็จะได้ชื่อว่าเป็นชาติที่เป็นมิตรกับเด็กที่สุด ดังกรณีของ 10 ชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นชาติที่เป็นมิตรกับเด็กมากที่สุดตามลำดับ

ประเทศญี่ปุ่น ได้คะแนน 0.35 พิสูจน์ว่าเป็นชาติที่มีการศึกษาและสุขอนามัยสำหรับเด็กที่ดี และในทางตรงกันข้าม โซมาเลีย (Somalia) นับเป็นชาติที่แย่ที่สุดจากที่มีการสำรวจ คือได้คะแนน 54.50 ส่วนสหรัฐอเมริกา ที่ได้ชื่อว่ามีวิทยาการก้าวหน้ามากมาย แต่ไม่มีชื่อติดใน 10 ชาตินี้

10 ชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นมิตรต่อเด็กที่สุดตามลำดับ คือ 1. ญี่ปุ่น (Japan), 2. สเปน (Spain), 3. เยอรมนี (Germany), 4. อิตาลี (Italy), 5. ฝรั่งเศส (France), 6. แคนาดา (Canada), 7. สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland), 8. นอร์เวย์ (Norway), 9. สหราชอาณาจักร (United Kingdom), และ 10. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)