Tuesday, July 24, 2012

Hotspot (Wi-Fi) เพื่อการศึกษายุคใหม่


Hotspot (Wi-Fi) เพื่อการศึกษายุคใหม่


ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

ภาพ ระบบบริการ Hotspots ที่ใช้ร่วมกับเครือข่าย ผ่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ Internet Service Providers - ISPs

Keywords: เทคโนโลยีสารสนเทศ, ICT, IT, Network, Wifi, Hotspot, 


ความหมายของ Hotspot

Hotspot อ่านว่า “ฮ๊อตสปอท” คือจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet access) โดยอาศัยระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (wireless local area network) โดยใช้ระบบตัวแจกสัญญาณที่เรียกว่า router โดยต่อเชื่อมไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider ISP) โดยทั่วไป Hotspot จะใช้เทคโนโลยีไร้สาย (Wi-Fi technology)

Hotspot อาจพบมีใช้กันตามร้านร้านกาแฟ ดัง Coffee shops และตามสถานที่จัดตั้ง ทั้งโดยรัฐบาล ชุมชน หรือหน่วยงานเอกชน

ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังเช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ซึ่งผู้มาศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบันมักจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ทั้งที่เป็น คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว (Laptop PC), คอมพิวเตอร์แบบใช้การสัมผัสหน้าจอที่เรียกว่า Tablet PC และโทรศัพท์พกพายุคใหม่ที่ทำงานได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า SmartPhone เหล่านี้ หากมีจุดใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับ ก็จะช่วยให้การใช้งานสื่อสารที่ต้องอาศัย Rich Media มากๆนั้น ได้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับสถานศึกษา หากมีบริการ Hotspot รองรับในมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางเพียงพอ การที่สถาบันจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรองรับ ก็จะลดลง เหลือเพียงเท่าที่จำเป็น ปัญหาการจัดซื้อ และการบำรุงรักษาก็จะลดลง เพราะผู้เรียน นิสิตนักศึกษาแต่ละคน จะเป็นคนรับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเขาเอง

สถานที่ติดตั้งระบบ Hotspots

Hotspot สามารถเปิดบริการได้ที่ ภัตตาคาร ร้านอาหาร (restaurants), สถานีรถไฟ (train stations), สนามบิน (airports), ห้องสมุด (libraries), โรงแรม (hotels), โรงพยาบาล (hospitals), ร้านกาแฟ (coffee shops), ร้านขายหนังสือยุคใหม่ (bookstores) ซึ่งก็อาจมีมุมร้านกาแฟและรับประทานของว่างร่วมด้วย, สถานีเติมน้ำมัน หรือปั๊มน้ำมัน (fuel stations) ซึ่งคนเดินทางไกลจะอาศัยช่วงพักรถพักคนขับ ได้ใช้เพื่อการสื่อสารติดต่อ หรือทำงานในระบบออนไลน์, ห้างสรรพสินค้า (department stores), ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต (supermarkets), สวนรองรับรถท่องเที่ยวสันทนาการ (RV parks) และที่รองรับการตั้งแค๊มป์ หรือค่ายพักแรม (Campgrounds), สถานที่โทรศัพท์สาธารณะ (Public pay phones), และสถานที่สาธารณะอื่นๆ

ภาพ RV Park แห่งหนึ่งในปรเทศไอร์แลนด์ ในยุโรป

สิ่งที่คนไทยเราไม่คุ้น แต่ในทวีปอเมริกาเหนือ ดังในสหรัฐอเมิรกา และแคนาดา จะรู้จักกันดี คือ RV park หรือ Recreational Vehicle Park คือบริเวณที่จอดรถเพื่อการสันทนาการที่เรียกว่า Recreational vehicle ซึ่งคนทีขับรถ Mobile ที่จัดเป็นรถนอนได้ ที่เคลื่อนที่ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆได้

Hotspot สำหรับสถานศึกษา

นอกจากนี้ก็จะมีตามมหาวิทยาลัย (universities) และโรงเรียนต่างๆ (Schools) ซึ่งในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีการวางระบบเครือข่ายความเร็วสูงไร้สาย (Wireless networks) ไว้ทั่วทั้งวิทยาเขตอยู่แล้ว

 ภาพ นักศึกษากำลังใช้ Tablet โดยอาศัยระบบ Wifi Hotspot ที่ใต้อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (Surindra Rajabhat University - SRRU)


ภาพ นักศึกษากำลังใช้ Laptop PCs โดยอาศัยระบบ Wifi Hotspot ที่ใต้อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Surindra Rajabhat University - SRRU)


ในทัศนะของผม สถานศึกษาทั้งระบบ ต้องหันมาคิดและทำความเข้าใจในศักยภาพของระบบเครือข่ายต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์ไม่เพียงต่อมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถานฝึกอาชีพ หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่โรงเรียนขนาดเล็ก และระบบบ้านเรียน (Home schools) ก็จะได้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายเหล่านี้ด้วย