Friday, October 5, 2012

บ้านที่เคลื่อนย้ายได้ (Mobile Homes)


บ้านที่เคลื่อนย้ายได้ (Mobile Homes)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ที่จอดบ้านเคลื่อนย้ายได้Mobile home parks

Keywords: Habitation, house, home, การตั้งถิ่นฐาน, ที่พักอาศัย, บ้าน


ภาพ บ้านแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile home)

บ้านที่เคลื่อนย้ายได้ หรือ Mobile homes ซึ่งในสหรัฐอเมริกาอาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นๆ เช่น Trailers, หรือ House trailers หรือ static caravans หรือ Caravans ในบางประเทศ จัดเป็นบ้านที่ได้เตรียมงานสร้างไว้ก่อนแล้ว (Prefabricated homes) โดยบ้านดังกล่าวจะผลิตจากโรงงาน มากกว่าจะมาประกอบที่หน้างาน เสร็จแล้วจึงมีการขนย้ายไปยังที่ๆจะใช้งานเพื่อพักอาศัย บ้านในลักษณะนี้ บางแบบมีการออกแบบให้มีโครงพื้นที่แข็งแรง สามารถติดตั้งล้อที่ทำให้ใช้วิ่งหรือเคลื่อนย้ายบนทางหลวงได้ หากเป็นบ้านขนาดใหญ่ ก็ใช้หัวรถลากรถบรรทุกที่เรียกว่า Tractor-trailer ใช้ลากเพื่อวิ่งไปตามถนนสาธารณะ เพื่อนำไปส่งยังที่ๆจะใช้เป็นที่พักอาศัย ขนาดของบ้านเคลื่อนย้ายได้มีแตกต่างกัน บางแบบทำเป็นขนาด 2 ด้านแยกกันเมื่อเคลื่อนย้าย แล้วนำมาประกบกัน เมื่อนำมาติดตั้งที่หน้างาน ทำให้ได้บ้านขนาดกว้างกว่าที่จะใช้วิ่งบนถนนสาธารณะได้อีกเท่าตัวหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่อาจทำให้แตกต่างกัน คือจะมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์แบบสร้างสำเร็จรูปมากับบ้านหรือไม่ หรือจัดหาใส่ในภายหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าจะใช้บ้านเพื่อโยกย้ายบ่อยมากน้อยเพียงใด

แต่เดิม บ้านแบบเคลื่อนย้ายได้มีประวัติของการเป็นที่พักอาศัยที่เคลื่อนย้ายได้บ่อยๆจริงๆ เพราะด้วยการหาที่พักคนเดินทางยากในหลายพื้นที่และมีราคาแพงเมื่อจะต้องพักหลายๆวัน เพราะมีคนกลุ่มที่ต้องเคลื่อนย้ายไปบ่อยๆเป็นไปตามสถานที่ทำงาน เพราะน้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของยานพาหนะมีราคาถูก จึงมีบ้านที่ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายที่จะเคลื่อนย้าย

โดยทั่วไปในปัจจุบัน สภาพอุตสาหกรรมที่พักอาศัยสำหรับคนเดินทางดังโรงแรมราคาประหยัดมีเพิ่มมากขึ้น ราคาไม่แพง บ้านแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile homes) จึงมีความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายน้อยลง แต่เพราะค่าก่อสร้าง และแรงงานช่างมีฝีมือหายากขึ้น ระบบบ้าน มักจะถูกสร้างแบบโรงงาน แล้วนำมาติดตั้ง ณ ที่หน้างาน แล้วจะคงอยู่ทีนั้นยาวนานหรือตลอดไป แม้จะยังคงมีลักษณะที่โยกย้ายได้ บ้านเหล่านี้มักจะเป็นบ้านชั้นเดียวแบบยกพื้น เพื่อสะดวกในการนำมาติดตั้ง และในการโยกย้าย ดังนั้น เมื่อจะใช้อยู่ในอาศัยระยะยาว ก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม เช่นก่อซีเมนต์ปิดบริเวณฐาน ป้องกันสัตว์ เช่นหนูหรืองูเข้าไปอาศัย และเพื่อเสริมความแข็งแรง เพื่อต้านลมพายุให้ได้ในระดับหนึ่ง

สถานที่ให้บริการจอดรถบ้านเคลื่อนย้ายได้
Mobile Home Park


ภาพ ลานจอดรถ หรือชุมชนบ้านเคลื่อนย้ายได้ (Mobile home park)

บ้านพักแบบเคลื่อนย้ายได้มักจะมีที่จอดบนผืนที่เช่าที่เรียกว่า Trailer parks บางทีก็เรียกว่า Trailer courts, mobile home parks, หรือ ชุมชนบ้านเคลื่อนย้ายได้ (mobile home communities), ชุมชนบ้านผลิตโรงงาน (manufactured home communities หรือ factory built home communities) ทั้งนี้เพื่ออนุญาตให้มีการเช่าใช้พื้นที่สำหรับตั้งบ้าน โดยไม่ต้องใช้การซื้อที่ดินแบบขาด นอกจากการมีที่ดินให้เช่าแล้ว เจ้าของกิจการก็ต้องมีบริการสาธารณูปโภค น้ำประปา ระบบระบายของเสีย (Sewer) ไฟฟ้า (Electricity) แก๊ส (Natural gas, LPG) ระบบกำจัดขยะ (Garbage removal) สถานที่ส่วนกลางของชุมชน สระว่ายน้ำ (Pools) และสนามเด็กเล่น (Playgrounds) เป็นต้น

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีสถานที่สำหรับบ้านเคลื่อนย้ายได้นี้ (Trailer parks) 38,000 แห่ง ที่มีพื้นที่สำหรับบ้านตั้งแต่ 5 หน่วย จนถึงขนาดใหญ่ 1,000 หน่วย ที่สำหรับบ้านเคลื่อนย้ายได้นี้อาจมีกลุ่มเป้าหมายให้บริการไม่เหมือกัน อาจแบ่งเป็นที่สำหรับคนเกษียณอายุแล้ว (Retirement communities) ซึ่งคนมาพักอาศัยต้องมีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไป บางแห่งเป็นที่พักอาศัยตามฤดูกาล (Seasonal communities) เป็นสถานที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศ เป็นที่พักเหมือนบ้านฤดร้อน

บ้านเคลื่อนย้ายได้รุ่นใหม่ โดยเฉพาะบ้านแบบความกว้างสองเท่า (Double-wides) จะมีมาตรฐานที่สูงกว่ารุ่นก่อนๆ ที่บ้านรุ่นใหม่ต้องผ่านมาตรฐานการก่อสร้างใหม่ (Building codes) ทำให้ต้องมีข้อบังคับของกำหนดค่าเสื่อมราคาในแต่ละหน่วยอาศัย บ้านรุ่นเก่าๆที่มีมาตรฐานที่ต่ำกว่า ก็ต้องหมดอายุการใช้งานไป

บ้านเคลื่อนย้ายได้รุ่นใหม่ มักจะใช้วัสดุก่อสร้างที่คล้ายกับบ้านที่สร้างตามหน้างาน มากกว่าจะใช้วัสดุน้ำหนักเบา ที่มีมาตรฐานคุณภาพที่ต่ำกว่า แต่สะดวกในการเคลื่อนย้ายดังในแบบสมัยก่อน


ภาพ ชุมชนบ้านเคลื่อนย้ายได้ (Mobile home community) ในปัจจุบันจะมีลักษณะใกล้เคียงกับหมู่บ้านทั่วไป แต่หลังคาบ้านในแบบบ้านเคลื่อนย้ายได้จะเตี้ย เพื่อให้สามารถใช้ขนย้ายลอดใต้สะพานได้

ข้อแตกต่างของบ้านเคลื่อนย้ายได้จากบ้านที่สร้าง ณ หน้างานทั่วไป คือบริเวณหลังคาจะมีความลาดเอียงน้อยกว่า เพราะว่าเมื่อจะเคลื่อนย้าย จะต้องไม่สูงเกินกว่าสะพานที่จะต้องลอดข้าม