Friday, April 19, 2013

ภาพ รวมรุ่นศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ 04-06 วันที่ 18 เมษายน 2556 (2)


ภาพ รวมรุ่นศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ 04-06 วันที่ 18 เมษายน 2556 (2)

Keywords: เทพศิรินทร์ 04-06, debsirin, Dhebsirin,

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ เนื่องในปีครบรอบจบการศึกษา 50 ปี

ภาพในช่วงการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์


ภาพที่ 1


ภาพที่ 2


ภาพที่ 3


ภาพที่ 4


ภาพที่ 5


ภาพที่ 6


ภาพที่ 7


ภาพที่ 8


ภาพที่ 9


ภาพที่ 10


ภาพที่ 11


ภาพที่ 12


ภาพที่ 13


ภาพที่ 14


ภาพที่ 15


ภาพที่ 16


ภาพที่ 17


ภาพที่ 18


ภาพที่ 19


ภาพที่ 20


ภาพที่ 21


ภาพที่ 22


ภาพที่ 23


ภาพที่ 24


ภาพที่ 25


ภาพที่ 26


ภาพที่ 27


ภาพที่ 28


ภาพที่ 29


ภาพที่ 30


ภาพที่ 31


ภาพที่ 32


ภาพที่ 33


ภาพที่ 34


ภาพที่ 35


ภาพที่ 36


ภาพที่ 37


ภาพที่ 38


ภาพที่ 39


ภาพที่ 40


ภาพที่ 41


ภาพที่ 42


ภาพที่ 43


ภาพที่ 44