Friday, March 8, 2013

แคริลลอน (Carillon) เครื่องระฆังดนตรี


แคริลลอน (Carillon) เครื่องระฆังดนตรี

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: ศิลปะ, วัฒนธรรม, ดนตรี, แคริลลอน (Carillon), Clappers, carillonneur, คลอกเกนสปีล (Glockenspiel)

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia


ภาพ เครื่องระฆังดนตรี (Carillon)ที่ติดตั้งในโบสถ์ หรือหอกลางเทศบาลเมือง

แคริลลอน (Carillon) เป็นเครื่องดนตรี (musical instrument) ที่ใช้ติดตั้งบนหอระฆัง (Bell tower หรือ belfry) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์ (Church) หรืออาคารสำคัญของเทศบาลเมือง (municipal building) เครื่องดนตรีนี้จะต้องประกอบด้วยวัสดุโลหะที่มักเป็นสัมฤทธ์ (Bronze) จำนวนอย่างน้อย 23 ใบ จึงจะทำให้เป็นเสียงดนตรีได้ครบ

การจะเล่นดนตรีด้วยเครื่องแคริลลอน จะอาศัยการสั่งการโดยกดคีย์บอร์ด (Keyboard) ซึ่งบางทีเรียกว่า Batons ซึ่งอาจเป็นนิ้วมือ หรืออาจเป็นเท้า (Pedal keyboard) เหยียบ แล้วคีย์บอร์ดเหล่านี้จะมีกลไกไปยังลูกตุ้มระฆัง (Clappers) ที่จะไปตีระฆังให้เกิดเสียง ตัวระฆังนี้เรียกว่า carillonneur ซึ่งแต่ละใบมีระดับเสียงที่แตกต่างกัน จึงทำให้เป็นเสียงดนตรี

แคริลลอนนี้เป็นเครื่องดนตรีที่มีน้ำหนักมากที่สุด โดยเฉพาะระฆังอย่างเดียวสามารถหนักถึง 100 ตัน
ประเทศที่มีแคริลลอนนี้ จะมีมากในประเทศทางตอนล่างของยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ (Netherlands), เบลเยี่ยม (Belgium), และฝรั่งเศสตอนเหนือ (Northern France) แคริลลอนเป็นสัญลักษณ์ความภูมิใจและสถานะของเมือง

ในภาษาเยอรมัน แคริลลอน อาจมีชื่อเรียกว่า “คลอกเกนสปีล” (Glockenspiel)


ภาพ การเล่นดนตรี ใช้การกด Keyboards ที่จะไปทำให้ลูกระฆังไปตีระฆัง แล้วเกิดเป็นเสียงเพลง


ภาพ หอแคริลลอน หรือ Carillon tower หรือหอระฆังของโบสถ์ หรือของเมือง จะเป็นอาคาร