Saturday, December 7, 2013

ขโมยาธิปไตย เป็นหนึ่งใน 5 ลักษณะของระบอบทักษิณ

ขโมยาธิปไตย เป็นหนึ่งใน 5 ลักษณะของระบอบทักษิณ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat E-mail:
pracob.cooparat@gmail.com


Keywords: การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, Democracy, ไสว บุญมา, ระบอบทักษิณ (Thaksinocracy, Taksinocracy), อัตตาธิปไตย (Autocracy), ขโมยาธิปไตย (Kleptocracy), ธนาธิปไตย (Plutocracy), ญาติกาธิปไตย (Cronyismocracy), ประชานิยมาธิปไตย (Populismocracy)


ภาพ เมื่อประชาชนออกมาต่อต้านระบอบทักษิณ (Taksinocracy)

มีเป็นอันมากที่ลุกขึ้นต่อต้าน “ระบอบทักษิณ” (Taksinocracy) แล้วอธิบายไม่ได้ว่าระบอบนี้คืออะไร บางคนคิดว่ารู้จักระบอบทักษิณดี แต่อธิบายไม่ถูก ในการนี้ผู้เขียนจึงใคร่รวบรวมสิ่งที่ได้มีการศึกษาและเขียนเอาไว้ ดังการให้คำจำกัดความของดร ไสว บุญมา ว่าระบอบทักษิณมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ มาขยายความและเผยแพร่ต่อ

หนึ่งใน 5 ลักษณะของระบอบทักษิณ ตามการบัญญัติของ ดร.ไสว บุญมาคือ “ขโมยาธิปไตย” (Kleptocracy) การใช้ความฉ้อฉลเป็นบรรทัดฐานในการบริหารบ้านเมือง ไม่คำนึงถึงสังคม และศีลธรรมจรรยา เช่น การไม่ยอมรับอำนาจศาล

Kleptocracy อ่านว่า เคลปโตเครซี มีเขียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น cleptocracy, kleptarchy, มีรากฐานคำศัพท์มาจากภาษากรีก kleptēs หรือในภาษาอังกฤษ คือ "thief" ซึ่งแปลว่าโจร

Kleptocracy จึงแปลว่า “การปกครองโดยโจร” หรือ “การปกครองโดยขโมย” เป็นระบบการปกครองแบบหนึ่งที่รัฐบาลมีลักษณะฉ้อฉล ที่ซึ่งรัฐบาลดำรงอยู่เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและอำนาจทางการเมืองให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และชนชั้นปกครอง โดยทรัพยากรที่ได้มานั้นมาจากประชาชนในวงกว้าง แต่ในหน้าฉากคือการแสดงตนว่าเป็นคนให้บริการอย่างซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง จริงจัง โดยคนโกงประเภทนี้จะดำรงอยู่ได้โดยการยักยอกเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้วยการสร้างกฎเกณฑ์หรือนโยบายที่ทำให้ฝ่ายตนได้เปรียบในการค้าขาย ซึ่งมักจะไม่เป็นไปโดยการแข่งขันเสรี และไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค


กรณี ขโมยาธิปไตย

การที่รัฐเข้าไปดำเนินการ Lottery เสียเอง ส่วนหนึ่งทำให้ดูเหมือนทุกอย่างเป็นสิ่งถูกกฎหมาย เพื่อให้ได้เงินรายได้เหนือรายจ่ายเข้าสู่รัฐอย่างโปร่งใส แต่ในอีกด้านหนึ่ง ไม่มีใครไปดูว่า เขาจกจ่ายลอตเตอรี่กันอย่างไร ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิในการไปจำหน่ายต่อ ซึ่งเราจะพบว่ามีคนวิ่งเต้นกันเพื่อให้ได้สิทธิในการเป็นผู้ค้า เพราะลอตเตอรี่เป็นการผูกขาด คนอื่นๆค้าไม่ได้ ผิดกฎหมาย

โครงการจัดการน้ำ (Water Management) มูลค่า 350,000 ล้านบาท ทำไมต้องไปรวบยอดให้กับบริษัทเดียว และเป็นบริษัทต่างประเทศ แล้วเขาจะเอาข้อมูลที่สะสมเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยมาจากไหน ท้ายที่สุดก็คือต้องมาจากคนไทย นักวิจัยไทย ในขณะที่ท้ายสุด ผู้รับเหมารับดำเนินการก็จะต้องกระจายให้กับหลายๆบริษัทในไทยเข้ามารับผิดชอบ แต่เหตุที่ต้องการรวบการบริหารให้เป็น 1 เดียว ให้มีสมมุติฐานไว้ก่อนว่า เพราะมันง่ายต่อการกินหัวคิว

การค้าข้าว จัดการข้าวแบบรับจำนำข้าวทุกเมล็ด ที่ 15000 บาท/ตัน ในขณะที่ราคาตลาดในปัจจุบันอยู่ที่ 8500/ตัน การที่ให้รัฐบาลเข้าไปรับผิดชอบต่อกระบวนการค้าข้าวแบบ G to G หรือรัฐบาลต่อรัฐบาล เท่ากับเป็นการบอกปัดการตรวจสอบและการค้าในแบบแข่งขันเสรี ทำให้เกิดการบริหารอย่างไม่โปร่งใส ไม่สามารถติดตามเส้นทางการซื้อขายได้ ไม่มีการรายงานผลการดำเนินการอย่างถูกขั้นตอน แม้เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์จะได้พยายามจัดทำรายงานการดำเนินการ ก็กลับถูกโยกย้าย เหมือนแสดงให้เห็นว่า การค้าข้าวมูลค่าปีละ 400,000 ล้านบาทนั้น เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองที่เข้ามารับผิดชอบจะทำอะไรก็ได้ จะกินจะโกงกันอย่างไรก็ได้