Saturday, December 7, 2013

นิยามของระบอบทักษิณ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช


นิยามของระบอบทักษิณ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

Keywords: การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, Democracy, ไสว บุญมา, ระบอบทักษิณ, วิจารณ์ พานิช, อมร จันทรสมบูรณ์, (Thaksinocracy, Taksinocracy), อัตตาธิปไตย (Autocracy), ขโมยาธิปไตย (Kleptocracy), ธนาธิปไตย (Plutocracy),ญาติกาธิปไตย (Cronyismocracy), ประชานิยมาธิปไตย (Populismocracy)

ระบอบทักษิณ
อ.วิจารณ์ พานิชได้พูดถึงระบอบทักษิณ.
ท่านเป็นคนที่คนไทยหลายต่อหลายคนเคารพ
ผิดถูกอย่างไรก็ลองพิจารณากันดูนะครับ.
---------------

ผมเป็นละอ่อนทางการเมือง ไม่มีความรู้จริง และไม่ได้ติดตามศึกษาอย่างจริงจัง แต่ในสถานการณ์วิกฤติการเมืองไทยอย่างในปัจจุบัน ในฐานะพลเมือง ต้องทำความเข้าใจบ้าง จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ แล้วนำมา ลปรร.

ตอนนี้มีการออกมาบอกว่า ที่ประท้วงเพราะต้องการล้มล้างระบอบทักษิณ คนที่มาร่วมประท้วงเป็นคนที่มากันเอง ไม่ได้รับการจ้างวาน เหมือนอย่างบางขบวนการ จำนวนไม่น้อยมาจากต่างจังหวัด ต้องออกเงินของตนเองในการเดินทาง ใช้เงินไม่น้อย แถมยังต้องหยุดกิจการขาดรายได้ เขายังเดินทางมาร่วมประท้วง เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของตน ในระบอบประชาธิปไตย ที่แท้จริง

ระบอบทักษิณ มีความซับซ้อน ยอกย้อน ซ่อนเงื่อน เข้าใจยาก สภาพที่ซับซ้อนอย่างนี้ต้องอธิบายด้วยหลายมุมมอง หลายวิธีคิด

มุมมองแรก ระบอบทักษิณคือระบอบเผด็จการรัฐสภา ดังคำอธิบายของ ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ ที่นี่ ซึ่งต้องมองประกอบกับมุมมองที่สอง

มุมมองที่สอง เป็นระบอบธุรกิจการเมือง ใช้เงินที่มีอยู่มหาศาล ซื้อกลไกทางการเมือง และกลไกที่เกี่ยวข้อง ทุกอย่าง รวมทั้งซื้อคนที่ซื้อได้ เพื่อยึดอำนาจทางการเมือง ยึดอำนาจรัฐทุกรูปแบบ เชื่อมไปสู่มุมมองที่สาม

ธุรกิจการเมืองนี้ เชื่อมโยงกับธุรกิจที่ชั่วร้ายอื่นๆ อีกด้วย เช่นธุรกิจศาสนา ดัง ข่าวนี้

มุมมองที่สาม เป็นระบอบคอรัปชั่นโกงกินบ้านเมือง ดังที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้

มุมมองที่สี่ เป็นการโกหกหลอกลวงประชาชน หลอกด้วยการมอมเมา ด้วยนโยบายและมาตรการประชานิยม ดูคล้ายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ แต่แท้จริงแล้ว เพื่อการคอรัปชั่นถ่ายเทเงินภาษีอากรของประชาชนเข้ากระเป๋าตนเองและพวกพ้อง หมุนเวียนเอาไปสร้างระบอบธุรกิจการเมือง ตามมุมมองที่สอง และสาม

หลอกลวงว่า รัฐบาลนี้มีนายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่แท้จริงแล้ว นายกฯ คือทักษิณ ซึ่งสั่งการมาจากต่างประเทศ ยิ่งลักษณ์เป็นเพียงหุ่นเชิด

มุมมองที่ห้า เป็นการทำลายระบบคุณธรรมจริยธรรมของบ้านเมือง ให้ยอมรับความทุจริตโกงกินชาติ ถ้าทำงานเก่ง โกงบ้างไม่เป็นไร

มุมมองที่หก เป็นระบอบที่ทำลายล้างทุกอย่าง ที่ขวางหน้าอำนาจเบ็ดเสร็จของทักษิณ ถึงขนาดที่มีคนกล่าวว่า เป็นการสถาปนา ราชวงศ์ทักษิณ หรือราชวงศ์ชินวัตร ดัง ข่าวนี้ ใครที่ไม่สยบยอม ก็จะค่อยๆ ถูกทำลาย หรือลดทอนอำนาจ โดยระบอบทักษิณ

มุมมองที่เจ็ด เป็นพรรคการเมืองที่มีทักษิณเป็นเจ้าของ สมาชิกพรรคการเมืองเป็นลูกจ้างของทักษิณ ได้รับเงินเดือน และออกเสียงในรัฐสภาตามคำสั่งของทักษิณ

มุมมองที่แปด เป็นระบอบที่ทำลายคุณธรรม จริยธรรม อันดีของสังคมไทย ภายใต้ระบอบนี้ เงินซื้อได้หมด เพื่ออำนาจของคนคนเดียว

ทั้งหมดนี้เป็นการตีความของผม ซึ่งไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ และผมไม่มีความขัดแย้งใดๆ ต่อคุณทักษิณเป็นการส่วนตัว แต่ผมนับถือยกย่องท่านในความฉลาด แต่รังเกียจส่วน แกมโกงและ เห็นแก่ตัวของเขา และหากความเห็นส่วนใด ไปกระทบความไม่พอใจของท่านใด ผมขออภัยมา ณ ที่นี้

วิจารณ์ พานิช
30 พฤศจิกายน 2556