Sunday, December 8, 2013

แถลงการณ์ พรรคประชาธิปัตย์


แถลงการณ์ พรรคประชาธิปัตย์

Status Update: By Apirak Kosayodhin
------------

Keywords: การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, Democracy, ทักษิณ ชินวัตร, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, ประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย, ระบอบทักษิณ, (Thaksinocracy, Taksinocracy), อัตตาธิปไตย (Autocracy), ขโมยาธิปไตย (Kleptocracy), ธนาธิปไตย (Plutocracy),ญาติกาธิปไตย (Cronyismocracy, cronyism), ประชานิยมาธิปไตย (Populismocracy, Populism)
------------


ภาพ ตราสัญญลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่ออกมาคัดค้านความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทยอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลา 1 เดือนเศษที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มการคัดค้านการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ล้างผิดให้กับพวกพ้องที่ทุจริตคอร์รัปชั่นและละเมิดกฎหมายของบ้านเมือง ไปกระทั่งถึงการเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทย แสดงความรับผิดชอบต่อการลุแก่อำนาจ ใช้เสียงข้างมากในรัฐสภา ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบ และยังประกาศท้าทายไม่ยอมรับต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร กลับไม่ยอมแสดงความรับผิดชอบ ต่อความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งยังแสดงความดื้อรั้น ปฏิบัติการท้าทายต่อเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนด้วยการข่มขู่คุกคาม และใช้ความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก นอกจากนั้นยังซ้ำเติมสถานการณ์ให้นำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ชุมนุมด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการใช้กลไกรัฐ ให้สกัดกั้นการออกมาชุมนุมของประชาชนอย่างแข็งกร้าว อันจะยิ่งทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายเกิดความเสียหายไม่มีที่สิ้นสุด

พรรคประชาธิปัตย์ได้ย้ำมาตลอดเวลา ว่า จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง ชอบธรรมเหล่านั้น ทั้งในและนอกรัฐสภา ซึ่งพรรคฯ ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวแล้วอย่างเต็มความสามารถ แม้ในรัฐสภาจะเป็นเสียงข้างน้อย แต่ก็ได้ทำงานอย่างเข้มแข็งจนสามารถระงับยับยั้งการกระทำของรัฐบาลและเสียงข้างมากจนสำเร็จในหลายกรณี ขณะที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ และยังพยายามกลบเกลื่อน บิดเบือน และยื้อเวลาเพื่อรักษาอำนาจของตนเองแต่อย่างเดียว

พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่า รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ และสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้การควบคุมของเสียงข้างมากโดยพรรคเพื่อไทย ก็หมดสิ้นความน่าเชื่อถือในการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติอีกต่อไป จึงเห็นว่า เราไม่อาจร่วมสังฆกรรม กับระบบการเมืองภายใต้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้อีกต่อไป 

ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอลาออกจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

พรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันว่า พรรคฯไม่ประสงค์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และไม่ประสงค์จะเข้าไปมีตำแหน่งหรือรับผลประโยชน์ใดๆจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของพี่น้องประชาชน พรรคฯยังคงยึดมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองระบบรัฐสภา ภายใต้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อย่างมั่นคงตลอดไป 

พรรคประชาธิปัตย์
8 ธันวาคม 2556