Monday, December 16, 2013

การจัดตั้งเครือข่ายของ กปปส. – ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์


การจัดตั้งเครือข่ายของ กปปส. – ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

Facebook, Siriwanna Jill, December 17, 2014

Keywords: Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, governance, กฎหมายนิรโทษกรรม, Amnesty bill, ทักษิณ ชินวัตร, Thaksin Shinawatra, ระบอบทักษิณ, Taksinocracy, Thaksinocracy, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, ความจริงและการสมานฉันท์, truth and reconciliation, ปฏิรูปประเทศไทย, Thailand Reform, สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, กปปส.
---------------


ภาพ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

แนวทางสู้ของ กปปส . จากปากของ อ. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์" หนึ่งในแกนนำ สิ่งที่กำนันเทือก นำเสนอนั้น คือ ถ้ากำจัดรัฐบาลทรราชออกไปแล้ว ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ไปสู่การเลือกตั้งใหม่ ก็ควรจะมีกระบวนการ เข้ามาดำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยเสนอให้มีการทำ "สภาประชาชน"

ยุทธศาสตร์การต่อสู้จากนี้ ให้น้ำหนักเรื่องการโค่นล้ม ระบอบทักษิณเสียก่อน ส่วนสภาประชาชน ยังไม่ให้น้ำหนักมากนัก เพราะอาจไปติดกับดัก ของฝ่ายตรงข้าม ที่ต้องคอยตอบคำถามว่า จะทำได้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ถูกกฎหมายหรือไม่

รูปแบบ "สภาประชาชน" ประชาชนต้องช่วยกันคิด โดยรวบรวมองค์กร จากทุกภาคส่วนมาจัดตั้งสภาได้ โดยครอบคลุมทั้งองค์กร ที่มีกฎหมายรองรับ และองค์กรที่ไม่มีกฎหมายรองรับ เช่น สภาการเกษตร ที่มีอยู่ในทุกจังหวัด สหภาพแรงงาน สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ รวมถึงกลุ่มเอ็นจีโอ กลุ่มเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงกลุ่มผู้พิการ ฯลฯ

เมื่อคุณได้รายชื่อองค์กรทั้งหมด มารวมตัวกันเกิด เป็นสมัชชาประชาชน และก็เลือกตัวแทนกันเข้าไป ทำหน้าที่ต่อไป ยกตัวอย่าง ถ้าสภาประชาชนต้องการ 300 คน ทุกคนก็เลือกกันมา ลักษณะแบบนี้ถ้าจะให้เข้าไปทำหน้าที่ นิติบัญญัติอาจจะขาดความรู้ ก็แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อีกสัก 50 คน ก็เป็นโมเดล สภาประชาชน 350 คน

สภาประชาชนจะทำหน้าที่เฉพาะกิจ ไม่ใช่ทำงานระยะยาว ช่วยกันคิดว่าจะปฏิรูปการเมืองอย่างไร นั่นรวมถึง การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยต้องทำประชามติ และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ ก็ทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่า กติกาใหม่จะช่วยลดปัญหาทุจริต หรือสภาทาสให้ลดน้อยลงได้

คล้ายกับสิ่งที่เรียกกันว่า สภาสนามม้า คือ เชิญคนทุกกลุ่ม แล้วเลือกกันเองว่าต้องการตัวแทนแบบไหน ก็เปิดกว้างให้ประชาชน ทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญฉบับ 2517 ที่เกิดขึ้นจากสนามม้า ถือเป็นฉบับที่ดีฉบับหนึ่ง เป็นฉบับแรกที่ปลอด จากการแทรกแซง ปลอดจากการบงการ ของคณะรัฐประหาร

ข้อหาว่า แนวคิดของ กปปส. มีลักษณะคล้ายกับ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ยืนยันว่า ไม่มีความคล้ายกันเลย ความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ ต้องเป็นสมาชิก ต้องดำเนินการประชาธิปไตย รวมศูนย์ ก็เลือกคนที่มีอุดมการณ์เหมือนกัน เข้ามาทำงาน