Thursday, December 12, 2013

ในยามวิกฤติ เราอาจใช้บริการจากผู้เฒ่าทรงปัญญา (Wise old man)

ในยามวิกฤติ เราอาจใช้บริการจากผู้เฒ่าทรงปัญญา (Wise old man)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, governance, การเปลี่ยนแปลง, change, planned change, ผู้เฒ่าทรงปัญญา (Wise old man)

 ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia


ภาพ ผู้เฒ่าผู้ทรงปัญญา “นักปราชญ์กำลังทำสมาธิ” (Philosopher in Meditation) วาดโดยเรมแบรนด์ (Rembrandt) ศิลปินอมตะ

บ้านเมืองขณะนี้ (ธันวาคม 2556) กำลังเข้าสู่สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มีลักษณะพัวพันกัน เหมือนสัตว์ป่าที่กำลังติดกับ จะขยับให้พ้นจากกับดักก็ไม่ได้ จะช่วยตัวเองด้วยวิธีเดิมๆก็ไม่ได้ ในสภาพสังคมที่เป็นเช่นนี้ ในสมัยก่อนจึงตัองมีการขอบริการจากผู้เฒ่าผู้ทรงปัญญา (Wise old man)

ผู้เฒ่าผู้ทรงปัญญา (A wise old man) หรือจะเรียกว่า “คนเก่าแก่” ในภาษาลาตินเรียกว่า “ซีเนคซ์” (Senex), ปราชญ์, บัณฑิต (Sage) หรือ orsophos เป็นลักษณะบุคคลที่อธิบายไว้โดย Carl Jung เช่นเดียวกับที่พบในวรรณกรรมอมตะ เป็นผู้สูงวัย เป็นนักปราชญ์ที่ต่างจากคนทั่วไป ในการใช้ภูมิปัญญาและการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ในสังคมยุคเก่า เรามักจะมีผู้เฒ่าผู้ทรงปัญญาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน อาจจะเป็นปู่ย่า ตายาย หรือทวดของเรา หรือพระในระแวกบ้านหรือชุมชน ท่านอาจไม่ใช่ผู้รู้ดังอาจารย์มหาวิทยาลัยยุคใหม่ ผู้เป็นผู้รู้ด้านวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันหรืออนาคต อาจไม่สามารถให้คำตอบแก่เราได้ทันที เพราะด้วยวัยของท่านก็อาจไม่ได้ติดตามความเป็นไปในโลกยุคใหม่ได้มากนัก แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่เหล่านี้อาจมี คือ การเล่าประสบการณ์ คำขวัญ สุภาษิต หรือหลักคิดในชีวิต ที่บอกเล่ากันต่อๆมา ซึ่งหากเราฉุกคิด ได้เตือนใจให้ได้คิดใหม่ สิ่งที่ได้รับการบอกเล่าเหล่านี้ อาจเป็นทางออกในการแก้ปัญหาแม้ไม่ใช่แบบทางตรง ก็เป็นทางออกทางอ้อมในการแก้ปัญหาของชุมชนและบ้านเมืองได้