Thursday, December 19, 2013

ปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง (Reform Before Election)


ปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง (Reform Before Election)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


ภาพ ป้าย Winning election is not blank cheques for unlimited corruptions, laws breaking, court disobedience. - Reform Before Election.

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, governance, การตัดสินใจ, decision making, ประชาธิปไตย, Democracy, การเลือกตั้ง, election, นักการเมือง, politicians, รัฐบุรุษ, statemen

เราจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หรือไม่

คำตอบคือหากเราเลือกนักการเมืองอย่างที่มี ในกรอบสภาพแวดล้อมอย่างที่เป็น เลือกเขาเข้าไปแล้ว เขาไปรับผลประโยชน์ต่อ กลายเป็นผู้แทนราษฎรเยี่ยงทาส ลืมประชาชน แล้วทำงานรับใช้พรรคและเจ้าของพรรค แล้วความขัดแย้งก็จะเวียนกลับมาอีก ลองดูคำกล่าวนี้แล้วตีความ

Politicians all too often think about the next election. Statesmen think about the next generation. - Linda Lingle 

นักการเมืองมักจะคิดถึงเพียงในการเลือกตั้งสมัยหน้า รัฐบุรุษคิดถึงคนในรุ่นต่อไป – ลินดา ลิงเกิล

นักการเมืองทั่วไป (Politicians) คิดเพียงทำอย่างไรจึงจะชนะการเลือกตั้งสมัยหน้า แล้วหลังจากนั้นเขาจะไม่ได้ใส่ใจเลยว่า เขาจะทำอะไรเพื่อตอบสนองต่อคนที่เลือกเขามาอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ แต่ประชาชนต้องการนักการเมืองในระดับที่สูงขึ้นไป ที่จะทำงานตอบสนองประชาชนผู้เลือกเขาเข้าไปอย่างซื่อสัตย์ สื่อสารตลอดเวลาที่เขาทำงานกับประชาชนผู้เลือกเขา และรวมถึงคนที่ไม่ได้เลือกเขา

ยิ่งกว่านั้น ประชาชนต้องการรัฐบุรุษ (Statemen) คือ นักการเมืองที่ทำงานอย่างฉลาด ซื่อสัตย์ และทำงานอย่างมองการไกล มองไปถึงประโยชน์มิใช่เพียงประชาชนผู้เลือกเขา แต่ของมหาประชาชน ซึ่งหมายถึงคนทุกกลุ่มเหล่า และมิใช่เพียงในปัจจุบัน แต่รวมถึงคนในรุ่นต่อๆไป


ภาพ เริ่มจัดกลุ่มเริ่มต้นที่แยกอโศก ถนนสุขุมวิท กม. Reform Before Election 19 ธันวาคม 2556


ภาพ การเคลื่อนตัวของการเดินขบวน Reform Before Election วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ไปตามถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


ภาพ การเดินขบวนอุ่นเครื่อง Reform Before Election 19 ธันวาคม 2556 ถนนสุขุมวิท กทม.