Wednesday, May 23, 2012

คำขวัญ - แด่ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ 04-06

หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นของคู่กัน เมื่อใครได้รับมอบหมายหน้าที่ แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยงาน จึงจะดำเนินไปสู่ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

ผู้มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ (Saneel of duty and responsibility)ได้ชื่อว่า เป็นผู้มองเห็นความเจริญก้าวหน้า เพื่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ในสถาบันการศึกษา นักเรียน ครู อาจารย์ แต่ละคนต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยกันทั้งสิ้น นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมให้รู้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบจาก ครู อาจารย์ เป็นอย่างดี ย่อมมีความมั่นใจในตนเอง อันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
017
อาจารย์ใหญ่ดำรง มัธยมนันท์ป.ม., ธ.บ., M.A. (C.Michigan)Dip. in English (London), F.R.G.S๒๙๓/๑๘ ซอยสวนเงิน ถนนพระราม ๖ สามเสน ดุสิต พระนคร