Tuesday, May 1, 2012

สุภาษิตจีน - คนฉลาดทำปัญหาใหญ่ให้กลายเป็นเล็ก


สุภาษิตจีน - คนฉลาดทำปัญหาใหญ่ให้กลายเป็นเล็ก

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: proverb, สุภาษิต, จีน, Chinese, การจัดการ, การแก้ปัญหา, problem solving

มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวว่า “A clever person turns great troubles into little ones and little ones into none at all.” แปลเป็นไทยได้ว่า “คนฉลาดทำปัญหาใหญ่ให้กลายเป็นเล็ก และทำปัญหาเล็กให้กลายเป็นไม่เป็นปัญหา

คนฉลาดต้องรู้จักการแก้ปัญหา ไม่ใช่ไปสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า ให้เราเลี่ยงการมีปัญหา หรือไม่ยอมรับในปัญหา มีปัญหาก็ต้องเผชิญกับปัญหา และหาทางแก้ไข แต่การแก้ไขปัญหาของบางคนนั้น มีปัญหาเพียงเล็กน้อย แต่อาจเพราะอารมณ์ที่ไม่คงที่ควบคุมไม่ได้ ก็ทำให้ปัญหานั้นมีขนาดขยายใหญ่ออกไป หรือเพราะความที่เป็นคนคิดแบบติดกับ คือคิดอะไรก็มองเห็นแต่ปัญหา ตั้งแต่เริ่มคิดก็เห็นปัญหาแล้ว ไม่ยอมรับอะไรเสียแล้ว คนแบบนี้ไม่ใช่คนโง่ แต่เขารับประสบการณ์มาตลอดที่จะทำให้กลัวการต้องเผชิญกับอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลง หรือเคยคิดและมีประสบการณ์ทำงานกับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้มีช่องทางที่จะจัดการกับปัญหา หรือเมื่อทำงานผิดพลาดก็ถูกตำหนิเสียจนไม่อยากทำอะไรใหม่ๆขึ้นมา

แต่คนฉลาดต้องมีวิธีการคิดอีกแบบหนึ่ง คือต้องมองว่าปัญหาคือโอกาส ไม่ใช่หลบเลี่ยงปัญหา แต่ต้องหัดเผชิญกับปัญหาด้วยทัศนคติที่เป็นบวก ต้องรู้จักแก้ปัญหาอย่างใช้สติ และปัญญา กล่าวคือใช้สติ เมื่อประสบปัญหา ก็ต้องไม่ตกใจหวาดกลัว ต้องมีสติพอที่จะวิเคราะห์ปัญหานั้นๆเป็นเรื่องๆไป ต้องมีปัญญา คือต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ มองปัญหาออก และมองทางในการแก้ปัญหา ซึ่งมีได้หลายวิธี และเมื่อมีหลายวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ ก็ต้องฉลาดเลือกทางที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดตามสภาพการณ์ หากแก้ปัญหาใหญ่ไม่ได้ทั้งหมดในเวลาอันสั้น ก็ทำปัญหาใหญ่ให้กลายเป็นเล็ก และใช้เวลาความอดทน ทำปัญหาเล็กๆ น้อยๆ นั้นให้หมดไปในที่สุด