Friday, May 4, 2012

สุภาษิตอังกฤษ - มีพ่อหนึ่งคนเป็นดังมีมากกว่าครูใหญ่ร้อยคน

สุภาษิตอังกฤษ - มีพ่อหนึ่งคนเป็นดังมีมากกว่าครูใหญ่ร้อยคน

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: proverbs, English, สุภาษิต, พ่อ, father, การศึกษา, education, schoolmaster, ครู, ครูใหญ่

มีสุภาษิตในภาษาอังกฤษบทหนึ่งกล่าวว่า “One father is more than a hundred schoolmasters.” แปลเป็นไทยได้ว่า “มีพ่อหนึ่งคนเป็นดังมีมากกว่าครูใหญ่ร้อยคน

Schoolmaster = ครูใหญ่, ครูบาอาจารย์, ครูผู้ชาย, ครูผู้สอน, อาจารย์ใหญ่

Schoolmaster เป็นคำในแบบของอังกฤษ มักจะหมายถึงครูผู้ชาย และในหลายกรณีคือครูใหญ่ หรืออาจารย์ใหญ่

จากสุภาษิตของอังกฤษบทนี้ มองในแง่ที่ดี คือทุกคนมีครูที่สำคัญที่อยู่ในบ้านตนเองแล้ว คือพ่อของเขาเอง หากเขาเป็นพ่อที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆ ทั้งชายและหญิง ผลของการเดินตามแบบอย่างที่ดีก็เป็นผลดีต่อตัวเขาเองไปยาวนานตลอดชีวิต

มองในแง่ไม่ดี มีครูใหญ่หนึ่งคน ก็นับว่าเป็นเรื่องของอำนาจและการควบคุมมากแล้ว โดยทั่วไปเด็กๆมักกลัวและไม่ชอบครูใหญ่ หากเทียบเท่ากับมีครูใหญ่ 100 คนมันก็เป็นเรื่องที่รับได้ยากมาก มองในแง่นี้ คือพ่อเป็นตัวแทนของการควบคุมให้อยู่ในโอวาท ให้มีวินัย ทำอะไรอย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการ ถึงวัยหนึ่งที่เด็กเปลี่ยนไปเป็นวัยรุ่น เด็กทั้งชายและหญิงอาจมีปัญหาด้านการสื่อสารกับพ่อแม่ของตนเอง สอนก็ไม่ฟัง ดุว่าก็ยิ่งไม่ชอบและต่อต้าน

มันเป็นดังที่เขากล่าวไว้ว่า “ใกล้เกลือ กินด่าง” กล่าวคือเมื่อเราอยู่ใกล้เกลือ ซึ่งก็เป็นของที่มีค่า มีความจำเป็นในอาหาร แต่บางทีเราก็กลับไม่เห็นความสำคัญ กลับไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ไกลตัวออกไป เหมือนกับมีพ่อที่ดี เป็นสิ่งประเสริฐในบ้าน แต่บ่อยครั้งที่ลูกๆอาจมองไม่เห็น แต่ไปคบเพื่อนและพวกเสเพลนอกบ้านที่นำความทุกข์ยากหลงผิดมาสู่ชีวิต

ในอีกด้าน ทางวิชาการ คือเท่ากับเป็นการเตือนให้เข้าใจผลของภาพลักษณ์ความเป็นพ่อทั้งที่ดีและไม่ดีนั้น อาจประทับอยู่ในใจของเด็กซึ่งมีความสำคัญยิ่งนัก

ภาพลักษณ์ของความเป็นพ่อ (Father figure) โดยทั่วไปหมายถึงคนที่มีอายุ เป็นคนมีอำนาจ มีความเข้มแข็ง คนที่คนอื่นๆผูกพันด้วยอย่างมากทางด้านจิตใจ ผูกพันทางด้านอารมณ์เหมือนดังพ่อของตนเอง ในทางวรรณกรรม Father figure ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่เป็นพ่อแท้ๆของตนเอง จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คนที่ชีวิตในวัยเด็กหากขาดคนที่เป็นพ่อที่จะพึ่งได้ จะมีผลต่อเขาทางด้านบุคลิกภาพและจิตใจ แม้เมื่อโตแล้ว สิ่งที่เป็นความขาดหายนี้ก็ยังจะฝังใจอยู่ คนที่เป็นนักฆ่าโรคจิต นักฆ่าต่อเนื่อง (Serial killers) อาจเป็นเพราะในวัยเด็กเขาถูกทำร้ายโดยพ่ออย่างรุนแรง หรือการไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อ

ในด้านความสำคัญของบทบาทพ่อ พัฒนาการของเด็กก็เป็นผลมาจากพ่อ สำหรับเด็กที่เขาไม่มีพ่อ หรือพ่อที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิด ไม่ได้รับความรักจากพ่อและความอบอุ่นจากที่บ้าน เด็กๆต้องการพ่อแม่ผู้สามารถปกป้องเขาจากภัยอันตราย และในทางลบ เด็กบางคนกลับไม่มีความผูกพันในพ่อ หรือมีสัมพันธ์ไปในทางลบ พ่อที่ลงโทษทำร้ายลูก ทำร้ายแม่ ดังที่เรียกว่า Defective Oedipus Complex ดังมีกรณีที่เด็กผู้ชายเกลียดพ่อของตนเอง แต่ไปผูกพันเห็นใจแม่ในฐานะผู้ถูกกระทำ ในด้านบวกภาพของความเป็นพ่อที่ดีก็มีผลฝังใจเด็ก เป็นแรงดลใจให้เด็กอยากทำในสิ่งที่ดีเพื่อให้พ่อรักและมีความสุข เช่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เรียนหนังสือดี ทำงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำชีวิตให้พ่อภูมิใจ แม้พ่อตายก็ตายอย่างนอนตาหลับ เหล่านี้คืออิทธิพลของภาพความเป็นพ่อที่จะประทับใจในเด็กตราบจนเขาเป็นผู้ใหญ่

สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจผู้ชายทุกคนให้ตระหนักในบทบาทความเป็นพ่อ การเป็นพ่อ ไม่ใช่เพียงมีบทบาทเป็นฝ่ายหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว แต่ต้องทำหน้าที่ของความเป็นพ่อ ใกล้ชิด อบรมบ่มนิสัย ให้ความรักอันควรความอบอุ่นในครอบครัว และทำตนเป็นแบบอย่างของพ่อที่ดีแก่ลูกๆ ซึ่งจะฝังอยู่ในใจของลูกๆ เป็นผลบวกต่อชีวิตของเขาต่อไปอีกตราบนานเท่านาน