Sunday, January 13, 2013

เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ HB-SIB เป้าหมายบินรอบโลกในปี ค.ศ. 2014-2015

เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ HB-SIB เป้าหมายบินรอบโลกในปี ค.ศ. 2014-2015

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

จาก SolarImpulse.com

Keywords: การบิน, aviation, การขนส่ง, transportation, เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์, solar-powered plane, HB-SIA, HB-SIB, Solar Impulseภาพ บริษัท Solvay บริษัทเคมีภัณฑ์ ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนา HB-SIB


ภาพ เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ HB-SIB ที่จะผลิตออกมาเป็นต้นแบบ จะมีลักษณะคล้ายกับลำนี้


ภาพ เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ขณะจะเตรียมบินขึ้น ซึ่งไม่ได้ใช้ทางวิ่งยาว

การพัฒนาเครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ (Solar-powered plane) ให้สามารถบินรอบโลกได้ภายในช่วงแรกๆ ดูจะเป็นไปได้น้อย จึงได้มีการแบ่งพัฒนาเป็นสองระยะ ระยะแรก เป็นเครื่องบินชื่อ HB-SIA ออกบินข้ามประเทศในระยะทาง 600-1,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถทำสำเร็จในปี ค.ศ. 2011 เป็นการบินในระดับความเร็ว 50-80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

บทเรียนจากการพัฒนาเครื่องบินพลังแสงอาทิตย์จากเครื่องแรก HB-SIA ความสำเร็จจากบินข้ามประเทศภายในทวีปยุโรป ต่อไปคือการสร้าง HB-SIB ซึ่งมีเป้าหมายที่จะบินรอบโลกได้ ซึ่งต้องมีแบตเตอรี่ (Battery) สำรองไฟสำหรับใช้บินในตอนกลางคืน และใช้เวลาบิน 4-6 วัน เครื่องบินจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น การวางเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีความคงทน แม้ยามฝนตก จะยังมีพลังเพียงพอ และมีความเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

ในขณะที่เครื่องบินต้นแบบนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเท่าที่มีในปัจจุบัน เครื่องบินใช้พลังแสงอาทิตย์ (Solar Impulse) HB-SIB จะใช้วัสดุใหม่และวิธีการสร้างใหม่ Solvay ได้พัฒนาอิเล็กโทรไลท์ (Electrolytes) ที่ทำให้ได้พลังงานที่หนาแน่นขึ้น เพิ่มพลังขึ้น บริษัทด้านวัสดุศาสตร์ Bayer Material Sciences ได้อนุญาตให้โครงการได้ใช้เทคโนโลยีนาโน และ Décision ได้ช่วยให้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fibers) ได้มีน้ำหนักเบากว่าเดิม

โครงปีก (Longeron) ส่วนแรกได้ส่งถึง Dübendorf ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2012 และประกอบเสร็จในปลายฤดูร้อน เครื่องบินจะรับการทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนต่อการสั่นสะเทือนเหมือนดังเครื่องบิน HB-SIA ต้นแบบแรก การทดสอบการบินครั้งแรกจะทำในราวต้นปี ค.ศ. 2014 และคาดว่าจะบินรอบโลกได้ในระหว่างเดือนเมษายนและกรกฎาคม ค.ศ. 2015