Friday, January 11, 2013

เด็กน้อยชาวดัช (The Little Dutch Boy)


เด็กน้อยชาวดัช (The Little Dutch Boy)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat

Keywords: Folklore, Little Dutch Boy, Nederland, Netherlands, เนเธอร์แลนด์, water management, การจัดการน้ำ, responsibility, ความรับผิดชอบ, courage, ความกล้าหาญ


เช้าวันหนึ่ง ขณะที่เด็กน้อยชาวดัชคนหนึ่งเดินไปโรงเรียน เขาสังเกตเห็นเขื่อนกั้นน้ำ (Dyke) ที่อยู่ข้างทางมีตาน้ำรั่วซึมจากรูเล็กๆ เขารู้ว่าหากปล่อยให้น้ำรั่วไหลออกมาไม่หยุด มันจะขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นเขื่อนแตก เขาเองก็รู้ว่าหากไปโรงเรียนสาย เขาก็จะลำบากที่จะอธิบายกับโรงเรียน แต่เด็กน้อยก็เลือกที่จะรีบเอานิ้วมือน้อยๆอุดไปที่ตาน้ำที่รั่วของเขื่อน เขาคงอยู่ที่นั้นนานโดยไม่ขยับไปไหน จนกระทั่งมีคนผ่านมาพบเห็น และได้ระดมคนมาช่วยกันซ่อมเขื่อนจนปิดรูรั่วได้สำเร็จ

เรื่องเล่านี้เป็นตำนานบอกเล่าต่อๆกันมา เพื่อสอนให้เด็กๆมีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะแม้แต่เด็กตัวเล็กๆ แต่เขาก็มีส่วนช่วยและร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและบ้านเมืองของเขาได้

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 17 ล้านคน บนแผ่นดินที่เป็นที่ราบต่ำ พื้นที่ร้อยละ 20 และคนร้อยละ 21 อยู่อาศัยในบริเวณที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลเพียง 1 เมตร คำว่า Nederland มีความหมายว่า “ประเทศต่ำ” (Low Country) พื้นที่ของประเทศที่ใช้ในการเพาะปลูกและอยู่อาศัยได้นั้น ก็ด้วยมนุษย์สร้างขึ้น ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และทำกันต่อเนื่องนับเป็นพันปี

เรื่องเล่าเกี่ยวกับ “เด็กน้อยชาวดัช” นี้ แพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยต้องการใช้สอนสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ และไม่คิดว่า แม้เขาจะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ไม่มีกำลังอำนาจอะไร แต่หากเขามีความรักและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง เขาก็สามารถทำหน้าที่อันมีประโยชน์ และเป็นความสำคัญอันยิ่งใหญ่ ระดับความเป็นความตายของบ้านเมืองได้