Saturday, June 16, 2012

สุภาษิตเยอรมัน – อย่าซื้อแมวที่ใส่มาในถุง


สุภาษิตเยอรมัน – อย่าซื้อแมวที่ใส่มาในถุง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: info@sb4af.org

Keywords: German, proverb, constitution, สุภาษิตเยอรมัน การเมือง การปกครอง ประชาธิปไตย, รัฐธรรมนูญ

มีสุภาษิตในภาษาเยอรมันบทหนึ่งกล่าวว่า “Die Katze im Sack kaufen.” ซึ่งตรงกับในภาษาอังกฤษว่า “Buying the cat in the bag.” แปลเปรียบเป็นภาษาไทยได้ว่า “การซื้อแมวที่ใส่มาในถุง” taking or buying something without checking it first. – เปรียบเทียบได้กับ Buying a pig in a poke.

Poke = โผล่ หรือผลุดขึ้นมาโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้ poke, peep, pop, obtrude, start

อย่าซื้อแมวที่ใส่ถุงมา ก่อนจะรับอะไร ซื้ออะไร ต้องให้ตรวจสิ่งของเหล่านั้นเสียก่อน คำเปรียบที่ใกล้เคียงกัน คือ “Buying a pig in a poke.” เปรียบเป็นคำสุภาษิตที่สอนว่า อย่าซื้อหมูสักตัวทั้งๆที่ไม่รู้ที่มาที่ไป หากจะซื้อมาเป็นสายพันธุ์ ก็ต้องตรวจสอบสายพันธุ์ ประวัติพ่อแม่พันธุ์มีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร หากจะซื้อมาบริโภค ก็ต้องรู้ว่าหมูตัวที่จะซื้อนั้นมีโรคติดต่อใดมาหรือไม่ หรือเป็นหมู่ที่ขโมยมา เรารู้จักคนขาย คอกเล้าที่เราจะซื้อมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือเป็นหมูที่คนจูงมาเร่ขายโดยไม่รู้ที่มาที่ไปของทั้งหมูและคนขาย

ในทางการเมือง การที่พรรครัฐบาลเพื่อไทย (Pheu Thai Party) ที่จะขอปรับแก้รัฐธรรมนูญ ดังที่ปรากฏว่ามีพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีอายุการใช้งานมา 10 ปีนั้น ได้ใช้หลักว่าเมื่อพรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งมาด้วยเสียงข้างมาก ย่อมมีความชอบธรรมที่จะเสนอปรับแก้รัฐธรรมนูญ โดยปรับแก้อย่างเหมาเข่ง โดยจะให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง แล้วไปยกร่างกันใหม่ทั้งฉบับอีกนั้น เป็นเรื่องที่ผิดหลักจากที่ควรจะเป็น

ประชาชนผู้จะซื้อของใหม่ ความคิดใหม่ ต้องรู้ให้แน่ชัดว่า เขาต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดิมในประเด็นใด แน่นอนว่ารัฐธรรมนูญเดิมมีสิ่งที่ดีๆอยู่แล้ว และอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดี ไม่เป็นประชาธิปไตยพอในเรื่องอะไร มีปัญหาที่หนักหนารุนแรงที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ หากจำเป็นที่จะต้องปรับแก้ ก็ต้องให้ชัดว่าเป็นประเด็นใดบ้าง คงจะไม่ใช่ไม่ดีไปเสียทั้งฉบับ

หากจะทำเหมือน ขายแบบเหมารวม คือ ให้เลิกของเก่า แล้วเอาของใหม่ใส่ถุงมาเหมือน “ขายแมวแบบใส่ถุง” โดยให้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยว่า คนที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นเป็นไปแบบประชาธิปไตย ดังนี้เป็นเรื่องอยากที่จะรับได้ แล้วจะให้ประชาชนผู้ต้องได้รับผลดีและผลเสียจากรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้นแบบคลุมถุง ซื้อทั้งหมดทั้งถุง ไม่ว่าคนร่างจะแอบสอดใส่อะไรมาในถุงบ้างนั้น ก็จะเป็นการขอที่เกินเลยไป ไม่พึงกระทำในการซื้อขาย ไม่พึงกระทำในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ที่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม