Thursday, June 21, 2012

มีเพื่อนใหม่ แต่อย่าทิ้งเพื่อนเก่า


มีเพื่อนใหม่ แต่อย่าทิ้งเพื่อนเก่า

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: info@sb4af.org

Keywords: การเมือง, การปกครอง, การต่างประเทศ, international relations, USA, United States, China, สหรัฐ, จีน

ภาพ ธงชาติสหรัฐที่เรียกว่า Stars and Stripes และนกอินทรีย์ที่เป็นสัตว์สัญญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา

มีเพลงหนึ่ง เขาสอนให้เด็กๆร้อง เพื่อสอนเรื่องความสัมพันธ์ และการสร้างมิตรภาพ

Make new friends,
But keep the old.

One is silver,
And the other, gold.

A circle's round
It has no end
That's how long 
I'm gonna be your friend.

มีเพื่อนใหม่ แต่รักษาเพื่อนเก่า
คนหนึ่งเป็นเงิน และคนอื่นๆก็เป็นทอง
อันวงกลมนั้นไม่มีจุดจบ มันยาว
และนั่นคือมิตรภาพของเรา

ประเทศจีนนั้น อยู่เป็นเพื่อนบ้านกับไทยมาแสนยาวนาน คนครึ่งประเทศไทยมีเชื้อสายจีนอยู่อย่างแยกออกลำบาก มีบางครั้งที่ทั้งสองมีแนวคิดอุดมการณ์การเมืองแตกต่างกัน แต่รวมแล้ว สัมพันธภาพไทย-จีนเป็นสิ่งที่ต้องยืนยาวและแนบแน่นตลอดไป

หากนับประวัติศาสตร์อันยาวนาน สหรัฐอเมริกาเพิ่งมาเป็นเพื่อนใหม่จริงจังมากๆ ก็ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อเมริกันนั้นด้วยนโยบายการเมืองที่แปรเปลี่ยน อเมริกันจึงมีลักษณะเข้าๆออกๆในภูมิภาคเอเซีย ห่างไกลทั้งจีนและอินเดียที่มีประชากรรวมกันเกือบครึ่งโลก แต่กระนั้นเมื่ออเมริกาจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเอเซียรวมถึงในไทย ก็ต้องนับว่าเป็นสิ่งดี และอเมริกันก็เป็นเพื่อนใหม่ที่สำคัญ


อเมริกาหันมาให้ความสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลเป็นสิ่งที่ดี และไม่ใช่เรื่องแปลก แต่สำหรับไทยแล้ว เราเป็นประเทศอิสระ เรามีสันติภาพที่ยืนยาวได้ ด้วยมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศ เราคงต้องรักษามิตรภาพกับมหาอำนาจ ทั้งจีน-อินเดีย สหรัฐ ยุโรปตะวันตกและตะวันออก อย่างมีดุลยภาพ ด้วยหลัก “มีเพื่อนใหม่ แต่อย่าทิ้งเพื่อนเก่า”