Tuesday, June 26, 2012

จี๊บนีย์ (Jeepney) รถโดยสารรับจ้างสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์


จี๊บนีย์ (Jeepney) รถโดยสารรับจ้างสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: info@sb4af.org

Keywords: การคมนาคม, Transportation, ยานพาหนะ, vehicles, รถยนต์, car,

จี๊บนี้ย์เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐได้ทิ้งรถจี๊บ (Jeeps) ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง (World War II) เอาไว้ แล้วชาวฟิลิปปินส์ได้นำมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นรถโดยสาร ที่ใช้บรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น โดยการต่อตัวถังให้ยาวขึ้น และเมื่อเครื่องรุ่นเดิมหมดอายุและไม่มีประสิทธิภาพพอ ก็ใช้เครื่องยนต์เก่าจากญี่ปุ่นมาดัดแปลงใส่ สำหรับตัวถังที่เป็นสีทึมแบบทหาร ก็ดัดแปลงด้วยศิลปะลวดลายต่างๆที่ให้สีฉูดฉาดตามแบบชาวบ้านในฟิลิปปินส์
ส่วนใหญ่รถจี๊บนีย์เป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะ มากกว่าเป็นรถส่วนตัว สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ในจี๊บนีย์มากที่สุดจะเป็นเครื่องยนต์ Isuzu ดีเซล ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นที่ 4 สูบความจุกระบอกสูบที่ 2.0 ลิตร ไปจนถึงขนาด 3.6 และ 4.3 ลิตร มีขนาดตัวถึงที่ต่อออกไปมีที่นั่งแบบ 2 แถว รับผู้โดยสารได้ถึงแถวละ 8 คนรวม 2 แถวคือจุถึง 16 คน

ภาพ รถ Jeepney ที่มีลำตัวยาวด้วยการขยายตัวถังออกมา เสริมให้มีความแข็งแรง ส่วนเครื่องยนต์ก็มีการปรับเปลี่ยนใช้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 2.0-3.0 ลิตร เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นส่วนใหญ่

แต่รถจี๊บนีย์เป็นรถที่ไม่สามารถปรับปรุงด้านการออกแบบได้มากนัก เมื่อในระยะหลังมีรถโดยสารในแบบอื่นๆที่ออกแบบและพัฒนามาจากโรงงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ขับเคลื่อนได้รวดเร็วกว่า นั่งสบายกว่า รถจี๊บนีย์ก็มีแนวโน้มจะถูกทดแทนไปเรื่อยๆ มีการศึกษาว่า รถจี๊บนีย์บรรทุกคนได้เต็มที่ 16 คนนี้ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเท่าๆกับรถโดยสารขนาดจุได้ 54 คน ซึ่งจุผู้โดยสารได้มากเป็น 3.5 เท่าของจี๊บนีย์ และด้วยในเมืองใหญ่ที่ถนนแออัดคับคั่งไปด้วยจำนวนรถ จึงมีความพยายามจะลดหรือขจัดรถจี๊บนีย์นี้ แล้วใช้ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ภาพ รถ Jeepney วิ่งรับผู้โดยสารในลักษณะคล้ายรถสองแถว อาจมีคนเก็บเงิน หรือไม่ก็ต้องเดินไปจ่ายค่าโดยสารที่คนขับ ทำให้มีการชะลอ ทำการจราจรติดขัด คล้้ายกับรถสองแถวในประเทศไทย ที่จะมีเหลือวิ่งในบางตรอกซอย แต่ในถนนใหญ่ไม่ได้อนุญาตให้วิ่งแล้ว