Wednesday, August 29, 2012

เขตเก็บเงินค่าจราจรหนาแน่นกรุงลอนดอน (London Congestion Charge Zone - CCZ)


เขตเก็บเงินค่าจราจรหนาแน่นกรุงลอนดอน (London Congestion Charge Zone - CCZ)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: การเดินทาง, การขนส่ง, transportation, CCZ, กรุงลอนดอน, London,


ภาพ ช่องทางเดินรถที่มีสัญลักษณ์ตัว C บอกเตือนว่าได้เข้ามาในเขตจราจรหนาแน่นแล้ว และจะต้องจ่ายค่าใช้ถนน ซึ่งคิดวันละ 10 ปอนด์ หรือประมาณ 500 บาท

เขตเก็บเงินค่าการจราจรหนาแน่นในกรุงลอนดอน หรือ London Congestion Charge หรือเรียกย่อๆว่า CCZ ในเขตลอนดอนส่วนกลาง (Central London) ในช่วงเวลา 7:00  ถึง 18:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 จัดเป็นเขตเก็บเงินค่าการจราจรหน้าแน่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงแม้จะมีการยกเว้นเขตตะวันตก ซึ่งได้เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 และเลิกไปในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011 จุดมุ่งหมายของการจัดเก็บเพื่อลดความแออัด และเพิ่มรายได้ให้กับกรุงลอนดอนเพื่อใช้ในระบบขนส่ง

การจัดเก็บจะคิดที่วันละ £10 หรือประมาณ 500 บาท/วัน สำหรับรถที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้น และสำหรับรถที่ฝ่าฝืนไม่จ่าย ก็จะต้องเสียค่าปรับระหว่าง £60 and £187 (3,000-9350 บาท) การบังคับใช้นั้นอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า “การจำตัวเลขบนป้ายทะเบียนรถ (Automatic Number Plate Recognition - ANPR) โดยหน่วยงานชื่อ Transport for London(TfL) ซึ่งได้ใช้บริการเทคโนโลยีของบริษัท IBM ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศิจายน ค.ศ. 2009


ภาพ แผนที่ของกรุงลอนดอนที่กำหนดเป็น London Congestion Charge Zone คือเก็บเงินค่าจราจรหนาแน่น หากใครขับเข้าในเขตดังกล่าวในเวลาเร่งด่วนที่เขากำหนด ก็ต้องจ่ายค่าผ่านทาง


ภาพ ป้ายข้างทางที่บอกถึงที่หมดเขตการจราจรหนาแน่น หรือ London Congestion Charging Zone

เขตที่กำหนดให้เป็นเขตจราจรหนาแน่น มีการเก็บค่าเข้าสู่บริเวณดังกล่าวนั้น จะเป็นที่เขาเรียกว่า London Inner Ring Road ซึ่งรวมถึงตัวเมืองลอนดอน (City of London) ซึ่งเป็นเขตศูนย์กลางตลาดการเงิน การค้า และบันเทิง แต่แม้จะเป็นเขตพาณิชย์ แต่ก็มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 136,000 คน จากประชากรของมหานครลอนดอน ที่เรียกว่า Greater London ซึ่งมีคนอยู่กว่า 7,000,000 คน ซึ่งในเขต London CCZ นี้ มีอุตสาหกรรมหนักไม่มากนัก