Tuesday, February 7, 2012

มารู้จักรัฐมณีปุระ (Manipur) ประเทศอินเดีย

มารู้จักรัฐมณีปุระ (Manipur) ประเทศอินเดีย

Manipur = มณีปุระ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: ภูมิศาสตร์, เศรษฐกิจ, การเมือง, อินเดีย, มณีปุระ, Manipur, 7 รัฐสาวพี่น้องแห่งอินเดีย, Seven sister states of India

ภาพ แผนที่รัฐมณีปุระ ที่เป็นเป็นสีแดง ตรงมุมขวาบนสุด หรือ ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เป็นหนึ่งใน 7 รัฐสาวพี่น้องของอินเดีย


ภาพ รัฐมณีปุระ การแบ่งเขตการปกครองภายในของรัฐ

รัฐมณีปุระ (ภาษาเบงกาลี: মণিপুর, ภาษามณีปุรี: manipur) คือหนึ่งในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เป็นหนี่งใน 7 รัฐสาวพี่น้องของอินเดีย (Seven sister states of India) มีเขตติดต่อกับรัฐนาคาแลนด์ทางทิศเหนือ รัฐอัสสัม (Assam) ทางทิศตะวันตก รัฐมิโซรัม (Mizoram) ทางทิศใต้ และประเทศพม่า (Myanmar) ทางทิศตะวันออก เป็นรัฐในเขตชายแดนซึ่งถือเป็นเขตพิเศษ ชาวต่างชาติที่จะเข้าไปต้องได้รับอนุญาต เป็นจุดกำเนิดของกีฬาโปโลสมัยใหม่

รัฐมณีปุระ (Manipur) ได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐของอินเดีย เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1972 มีเมืองหลวง (Capital) ที่อิมฟาล (Imphal) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐด้วย รัฐแบ่งออกเป็น 9 เขตปกครอง (Districts) โดยมีผู้ว่าการรัฐ (Governor) เป็นผู้บริหารสูงสุด

รัฐมณีปุระ มีพื้นที่ 22,347 ตารางกม. จัดว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 23 ของรัฐต่างๆในอินเดีย มีประชากร 2,721,756 คน จัดเป็นรัฐมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 22 ของประเทศ มีความหนาแน่นของประชากรที่ 121.8 คน/ตารางกม. มีอัตราการรู้หนังสือที่ร้อยละ 79.85 (ค.ศ. 2011)

สภาพอากาศของรัฐมณีปุระได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขา มีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะลเ 790 เมตร โดยมีภูเขาล้อมรอบ ด้วยความที่เป็นมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย อากาศจะค่อนข้างสบาย ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจัด คือเดือนที่ร้อนที่สุดอยู่ที่ 32 C ในช่วงฤดูหนาวอาจมีช่วงต่ำกว่า 0 C ทำให้มีเกร็ดน้ำแข็ง บางครั้งมีหิมะตกในส่วนที่เป็นภูเขา ช่วงที่หนาวจัดสุดคือเดือนมกราคม และช่วงอุ่นที่สุดคือเดือนกรกฎาคม ในด้านอุณหภูมิช่วงตั้งแต่ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ นับเป็นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว มีแสงอาทิตย์สาดส่อง แต่ก็ไม่ร้อนจัด

ในด้านปริมาณฝน จะมีฝนชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยรวมมีปริมาณฝนที่ 1467 มม./ปี แต่มีความแตกต่างกันตามสถานที่ ตั้งแต่ต่ำสุดที่ Imphal อยู่ที่ 933 มม./ปี และมากที่สุด ที่ทาเมงลอง (Tamenglong) อยู่ที่ 2,593 มม./ปี

รัฐมณีปุระมีภาษามณีปุริ (Manipuri) และภาษาอังกฤษ (English) เป็นภาษาทางการ

ในด้านนิติบัญญัติของรัฐมีระบบสภาเดียว (Unicameral) มีสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐจำนวน 60 ที่นั่ง

ภาพ คังกลา (Kangla) เป็นเขตพระราชวังเก่าของรัฐมณีปุระของอินเดีย ตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำอิมฟาล (Imphal River) ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง

ภาพ ทิวทัศน์ของเมืองมณีปุระ

ภาพ สนามบินของรัฐมณีปุระ

ภาพ การแสดงระบำพื้นเมืองของชาวมณีปุระ


ภาพ การแสดงระบำพื้นเมืองของชาวมณีปุระ แสดงกลางแจ้ง

ภาพ อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมณีปุระ (Manipur University)

ภาพ อาคารของคณะวิชาว่าด้วยโบราณคดี มหาวิท่ยาลัยมณีปุระ