Sunday, February 5, 2012

นาคาแลนด์ (Nagaland) ดินแดนแห่งชาวนาคาของอินเดีย

นาคาแลนด์ (Nagaland) ดินแดนแห่งชาวนาคาของอินเดีย

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: ภูมิศาสตร์, เศรษฐกิจ, การเมือง, อินเดีย, Nagaland, นาคาแลนด์, 7 รัฐสาวพี่น้องแห่งอินเดีย, Seven sister states of India

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia สารานุกรมเสรี

ภาพ รัฐนาคาแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของ 7 รัฐสาวพี่น้องแห่งอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผ่นิดนที่ไม่มีทางออกทะเลด้วยตนเอง และถูกคั่นออกจากแผ่นดินประเทศอินเดียส่วนใหญ่ ด้วยประเทศบังคลาเทศ

ภาพ แผ่นที่นาคาแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของ 7 รัฐสาวพี่น้องของอินเดีย (Seven sister states of India)

รัฐนาคาแลนด์ (Nagaland) หรือ นากาแลนด์ คือหนึ่งใน 7 รัฐสาวพี่น้องของอินเดีย (Seven sister states of India) ซึ่งมีที่ตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีเขตติดต่อกับรัฐอัสสัม (Assam) ทางทิศตะวันตก รัฐอรุณาจัลประเทศ (Arunachal Pradesh) และส่วนหนึ่งของรัฐอัสสัมทางทิศเหนือ ประเทศพม่า (Burma/Myanmar) ทางทิศตะวันออก และรัฐมณีปุระทางทิศใต้

นากา เป็นภาษาพม่า แปลว่า คนที่เจาะรูหู (People with pierced ears) เนื่องจากในอดีตชาวนากานิยมเจาะรูหู สวมต่างหูกันทุกคน แต่อย่างไรก็ตามยังมีคนให้นิยามไว้ต่างๆ กันไป บ้างก็ว่ามาจากภาษาสันสกฤต naga (นาค) ซึ่งหมายถึงงู หรือชาวอินเดียตั้งชื่อรัฐว่า Nagaland หรือแดนแห่งงู ก็อาจเป็นไปได้ ด้วยเหตุที่เป็นเขตมีความชื้นสูง ทำให้มีงูชุกชุม

ในอีกความหมายหนึ่ง Naga ในความหมายของชาวอังกฤษ หมายถึง “Naked” หรือร่างกายที่เปลือย ซึ่งในภาษาฮินดู Nanga ก็มีความหมายว่า “เปลือย” เช่นกัน บ้างก็ว่ามาจากภาษาฮินดี nanga (Naked = เปลือย) ฯลฯ แต่ชาวนากาส่วนมากเชื่อว่าคำนี้เป็นคำที่ชาวพม่าใช้เรียกชนผิวเหลืองกลุ่มหนึ่งที่นิยมสวมต่างหูและอพยพหนีความแห้งแล้งหนาวเย็นจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (China) ลงมาอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของพม่าตามลุ่มน้ำอิรวดี และต่อมาได้อพยพมาอยู่แถบเทือกเขาบริเวณชายแดนอินเดีย - พม่าจนถึงปัจจุบัน [2]

ส่วนชื่อของรัฐนี้ในภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถานให้สะกดว่า นาคาแลนด์ ทั้งรัฐมีพื้นที่ 16,579 ตร.กม. มีประชากร 1,988,636 คน จัดเป็นรัฐเล็กมากเกือบที่สุดของอินเดีย

เมื่ออังกฤษได้เข้ายึดครองอินเดียและบริเวณใกล้เคียงเป็นอาณานิคม ได้มีการจัดตั้งบริษัท British East India Company ที่เข้าควบคุมในอัสสัมในปี ค.ศ. 1826 และได้คืบเข้าครอบครองบริเวณแถบภูเขา Naga Hills ในปี ค.ศ. 1892 บริเวณแถบเขานาคายกเว้นบริเวณตวนแสง (Tuensang area) ในทางตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ และบริเวณดังกล่าวได้ถูกรวมเข้ากับอัสสัม (Assam) โดยมีมิชชันนารีในคริสต์ศาสนา (Christianity) ทำหน้าที่เข้ามีอิทธิพลต่อชนเผ่านาคา ครอบคลุมนาคาแลนด์

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 (World War I) อังกฤษได้เกณฑ์ชาวนาคานับร้อยแล้วส่งไปทำงานในกิจการโรงแรมในฝรั่งเศส ในขณะที่พำนักอยู่ในยุโรป ชาวนาคามีลักษณะแตกแยกกันตามลักษณะเผ่า แต่หลังจากได้มีประสบการณ์ในยุโรป เขาเริ่มกลับคืนสู่ประเทศพร้อมมองการรวมตัวกันเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตน เมื่อกลับคืนสู่บ้านเกิดในค.ศ. 1918 ได้เริ่มมีการก่อตั้งขบวนการนาคารักชาติ (Naga nationalist movement)

หลังอินเดียเป็นอิสระในปี ค.ศ. 1947 บริเวณนาคายังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอัสสัม (Province of Assam) ขบวนการรักชาติของนาคาได้ขยายตัวกว้างขึ้น มีการใช้ความรุนแรงทำลายรัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากรัฐอื่น ตลอดจนทำลายโครงสร้างพื้นฐานถนน สะพาน รถไฟ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกลางของอินเดียได้ใช้ไม้แข็ง ส่งกำลังทหารทัพบกเข้าปราบปรามในปี ค.ศ. 1957 และในระยะต่อมาได้เปิดเจรจากับตัวแทนของชนเผ่านาคา ในช่วงเวลาหลายปีต่อมา เป็นทั้งการต่อสู้และเจรจาเพื่อความเป็นอิสระของชาวนาคา

หลังระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่าน ในที่สุดได้มีกฎหมาย State of Nagaland Act, 1962 โดยรัฐสภาของอินเดีย รัฐบาลชั่วคราว (Interim body) ได้ถูกยกเลิกในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963 และได้มีการประกาศจัดตั้งรัฐนาคาแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1963 และกำหนดให้เมืองโคหิมา (Kohima) เป็นเมืองหลวงของรัฐ และได้เริ่มมีการเลือกตัวแทนของรัสสภาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1964 และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1964 ได้มีการจัดตั้งรัฐสภาแห่งนาคาแลนด์ (Nagaland Legislative Assembly) เป็นครั้งแรก

ด้วยอิทธิพลของมิชชันนารีตะวันตก ชาวนาคาร้อยละ 90 นับถือคริสต์ศาสนา ร้อยละ 7.7 นับถือฮินดู ด้านภาษา นาคาแลนด์มีลักษณะเฉพาะด้านภาษาของตน โดยมีภาษาถิ่นถึง 60 ภาษา (Dialects) ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาษาจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan family of languages) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 เป็นต้นมา รัฐสภาของนาคาแลนด์ได้ลงมติให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการและเป็นภาษาสื่อกลางเพื่อการศึกษา

โดยสภาพภูมิศาสตร์ นาคาแลนด์ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นภูเขา เขตเทือกเขา Naga Hills และหุบเขาพราห์มบุตร (Brahmaputra Valley) ไหลจากอัสสัมไปบนที่สูงประมาณ 610 เมตรเหนือน้ำทะเล และไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ รัฐนาคาแลนด์มีพื้นที่สูงสุด 1,800 เมตร ภูเขาสรามาติ (Mount Saramati) มีความสูง 3,826 เมตร จัดเป็นจุดสูงสุดของรัฐ

รัฐนาคาแลนด์จัดมีภูมิอากาศแบบมรสุม (Monsoon climate) มีความชื้นสูง (High humidity) มีฝนตกเฉลี่ยปีละ 1,800-2,000 มิลิเมตร ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21C และสูงสุด 40C ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนอยู่ที่ 16C ถึง 31C ซึ่งช่วงฤดูร้อนจะไม่ยาวนานนัก

นาคาแลนด์ได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐที่ 16 ของประเทศอินเดียในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1963 รัฐแบ่งการปกครองภายในออกเป็น 11 เขต อันได้แก่ Kohima, Phek, Mokokchung, Wokha, Zunheboto, Tuensang, Mon, Dimapur, Kiphire, Longleng และ Peren

รัฐนาคาแลนด์เป็นรัฐที่เต็มไปด้วยภูเขา มีการเกษตรเป็นเศรษฐกิจหลัก โดยมีการปลูกข้าว (rice), ข้าวโพด (corn), ข้าวฟ่าง (millets), เมล็ดถั่ว (pulses), ยาสูบ (tobacco), เมล็ดพืชน้ำมัน (oilseeds), อ้อย (sugarcane), มันฝรั่ง (potatoes) และ พืชเยื่อใย (fibres) นอกนั้นมีเศรษฐกิจเสริมสำคัญได้แก่ป่าไม้ (forestry), อุตสาหกรรมฝ้าย (cottage industries), ประกันภัย (insurance), อสังหาริมทรัพย์ (real estate) และการท่องเที่ยว (tourism)

ในด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งรัฐมีทางรถไฟยาว 12 กม. มีถนนยาวหลวงแห่งชาติ (National Highway) ยาว 365.3 กม. มีถนนระดับรัฐยาว 1,094 กม. เหตผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขา เมื่อมีแนวโน้มที่จะเปิดเพื่อการติดต่อค้าขายมากขึ้น ก็จะมีการพัฒนาถนนและรางรถไฟมากขึ้น

แผนที่ รัฐนาคาแลนด์ สีแดง อยู่ใน 7 รัฐสาวพี่น้อง เป็นจงอย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

ภาพ ไก่ฟ้าทราโกปัน (Tragopan, Tragopan blythii) หรือไก่ฟ้าท้องสีเทา เป็นนกสัญลักษณ์ของรัฐนาคาแลนด์ เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

ภาพ มิทุน (Mithun) สัตว์สัญลักษณ์ของรัฐนาคาแลนด์ เป็นพวกเดียวกับวัวป่าในแถบเอเซีย แต่มีการนำมาเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานและบริโภค

ภาพ ขายขาวนาคาแลนด์ แต่งกายในชุดนักรบ เตรียมออกศึก

ภาพ หนุม่สาวชาวนาคาแลนด์ ในประเพณีท้องถิ่น

ภาพ สตรีชาวนาคาแลนด์ ในงานพิธี้องถิ่น ในชุดสีแดง

ภาพ โบสถ์ในคริสต์ศาสนานิกายแบบทิสต์ ในช่วงหมอกยามเช้า

ภาพ โบสถ์นิกายแบบทิสต์ ที่อลิเชน (Alichen) ในรัฐนาคาแลนด์ (Nagaland)

ภาพ คนขับรถบรรทุก (Truckers, Nagaland) อาชีพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการค้าขายของชาวนาคาแลนด์ ซึ่งเป็นเขตภูเขา และการขนส่งสินค้าต้องใช้ทักษะการขับสูง