Monday, February 6, 2012

มารู้จักรัฐตริปุระ (Tripura) ประเทศอินเดีย

มารู้จักรัฐตริปุระ (Tripura) ประเทศอินเดีย

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: ภูมิศาสตร์, เศรษฐกิจ, การเมือง, อินเดีย, Tripura, ตริปุระ, ไตรปุระ, 7 รัฐสาวพี่น้องแห่งอินเดีย, Seven sister states of India

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia ทั้งไทยและอังกฤษ

ภาพ แผนที่รัฐตริปุระ (Tripura) ที่เป็นสีแดง อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เป็นบริเวณ 7 รัฐสาวพี่น้องของอินเดีย ที่เห็นเป็นเหมือนจงอยปากไก่

รัฐไตรปุระ (Tripura) อาจมีการออกเสียงว่า ไตรปุระ ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีเขตอาณาติดกับรัฐอัสสัม (Assam) และรัฐมิโซรัม (Mizoram) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 84 ของเขตแดนติดกับบังกลาเทศ

พื้นที่ 10,492 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 26 จัดเป็นรัฐที่เล็กที่สุดอันดับ 3 ของอินเดีย มีภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา ปกคลุมด้วยป่าไม้ ภูมิอากาศ อยู่ในเขตป่ากึ่งร้อนชื้น สภาพอากาศชื้น มีฝนตกชุก ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,100 มิลลิเมตร อุณหภูมิระหว่าง 10 - 35 องศาเซลเซียส
รัฐตริปุระมีประชากร 3,191,168 คน (ปี 2001) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26 ของประชากรอินเดีย ความหนาแน่นของประชากร คือ 305 คนต่อตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวง มีชื่อว่า อัครตละ (Agartala) มีภาษาถิ่น ประกอบด้วยภาษเบงกอล (Bengali), ภาษาโกกบอรัค (Kokborak) โดยมีอัตราการรู้หนังสือร้อยละ 73
ดัชนีเศรษฐกิจ GDP: 2,100 ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล: $450 เมื่อเทียบกับรายได้ประชาชาติของประเทศอินเดียโดยรวมซึ่งมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่ $3,703 (PPP) และ $1,527 (Nominal)
อุตสาหกรรมสำคัญ ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางเกษตร ข้าว ใบชา อุตสาหกรรมยาง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพาะปลูกดอกไม้ ไม้ไผ่และหวาย หัตถกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ป่าไม้ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หินปูน และสินแร่เหล็ก

รัฐไตรปุระมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ตั้งในจุดยุทธศาสตร์ใกล้กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศสมาชิก SAARC เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมองตะวันออก (Look East) ของรัฐบาลอินเดีย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งวัตถุดิบ มีแรงงานจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นประเภทกึ่งทักษะและไร้ทักษะ

มีนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการลงทุน

รัฐไตรปุระมีการคมนาคมการเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ ของอินเดีย พึ่งพาการสัญจรทางบกเป็นหลัก การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุกและรถไฟ สนามบินอยู่ที่เมืองอัครตละ มีเที่ยวบินเชื่อมกับเมืองกัลกัตตา และกุวาฮาติ

โอกาสทางการค้าและการลงทุน การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยาง ก๊าซธรรมชาติ การเพาะปลูกพรรณไม้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโทรคมนาคม พลังงานน้ำ และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
นโยบายส่งเสริมการลงทุน รัฐบาลอินเดียได้ประกาศแผนพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East Industrial and Investment Policy 2007-2017) โดยมีมาตรการจูงใจทางการเงินต่างๆ อาทิ ระยะปลอดภาษี การอุดหนุนเงินในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร การให้สัมปทาน การส่งเสริมการส่งออก การอุดหนุนการขนส่ง เป็นต้น

รัฐบาลอินเดียตั้งงบประมาณไว้ 5 แสนล้านรูปีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค
รัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม นโยบายอุตสาหกรรมไม้ไผ่ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกร็ดน่ารู้ เป็นหนึ่งใน 7 รัฐพี่น้อง (Seven Sister States) ประกอบด้วย อัสสัม อรุณาจัลประเทศ นาคาแลนด์ มณีปุระ มิโซรัม ตริปุระ และเมฆาลัย มีอุตสาหกรรมยางที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของอินเดีย
การคมนาคมและการสื่อสาร (Transport and communication) รัฐตริปุระติดต่อกับโลกภายนอกโดยผ่านทางรัฐอัสสัม โดยมีทางรถไฟไปยัง Lumding และ Silchar รัฐนี้มีสถานีรถไฟอยู่ 3 แห่ง คือที่ อัครตละ Agartala, ธัมนาคระ (Dharmanagar), และ กุมารกัต (Kumarghat) มีทางหลวงแห่งชาติ (National Highway) สายที่ 44 เชื่อมไปยังรัฐอัสสัม และยังที่อื่นๆของอินเดีย มีโครงการก่อสร้างทางรถไฟจาก Agartala ไปยัง Sabroom เมืองใต้สุด ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่

รัฐตริปุระมีสนามบินอัครตละ Agartala มีสายการบินไปยังเมืองใหญ่ในภูมิภาค อันได้แก่ กัลกัตตา (Kolkata), อาเมดาบัด (Ahmedabad), ไฮเดอราบัด (Hyderabad), กุวาฮาติ (Guwahati), บังคาลอ (Bangalore), เจนไน (Chennai), นิวเดลี (Delhi), และ ศิลชา (Silchar) สนามบินที่อัครตละนับเป็นสนามบินหลักของรัฐ

ในด้านโทรคมนาคม มีบริษัทจากประเทศอินเดีย ที่เชื่อมโยงการสื่อสารไปยังที่ต่างๆ ได้แก่บริษัท Airtel, Aircel, Vodafone, Reliance, Tata Indicom, Idea และ BSNL ที่ให้บริการการสื่อสารด้วยสายภาคพื้นดิน ระบบโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ตความเร็ว

ภาพ ทิวทัศน์ที่เป็นทะเลสาป ในตริปุระ

ภาพ ทิวทัศน์ของตริปุระ (Tripura's landscape)

ภาพ วังอุจจายันติ (Ujjayanta Palace) สร้างในศตวรรษที่ 19 ในระยะแรกใช้เป็นที่ประชุมสำหรับรัฐสภาของรัฐตริปุระ และขณะปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ภาพ เด็กหญิงกำลังเตรียมตัวเพื่อแสดงระบำพื้นเมือง ที่ตริปุระ

ภาพ อาหารแบบตริปุระ และอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพ แกงกะหรี่ (Curry)