Monday, July 15, 2013

สุภาษิตแอฟริกัน - ด้วยการคลาน เด็กจะเรียนรู้การยืน

สุภาษิตแอฟริกัน - ด้วยการคลาน เด็กจะเรียนรู้การยืน

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุภาษิต, proverbs, แอฟริกัน, อัฟริกัน, African, แอฟริกา, อัฟริกา, Africa, การเรียนรู้, learning, การคลาน, to crawl, การยืน, standing, การเดิน, walking, ความรับผิดชอบ, responsibility


By crawling a child learns to stand. ~ African proverb
ด้วยการคลาน เด็กจะเรียนรู้การยืน ~ สุภาษิตแอฟริกัน

พัฒนาการของเด็กมีขั้นตอน เริ่มจากง่ายไปหายาก การเรียนรู้เกิดจากการปล่อยให้เด็กได้มีพัฒนาการไปตามวัยของเขา การไปเร่งให้เขายืนได้ก่อนที่จะคลานเป็น ก็ไม่เป็นประโยชน์ เพราะพัฒนาการทางร่างกายเขาไม่พร้อม

ในอีกด้านหนึ่ง หากเก็บเขาไว้ในเปลหรือที่ๆปลอดภัย โดยเด็กไม่มีโอกาสได้คลานไปตามความอยากรู้อยากเห็นของเขา เขาก็จะไม่มีโอกาสเรียนรู้การยืนและการเดิน หรือในช่วงของการคลานได้แล้ว กำลังเรียนรู้ที่จะเดิน เขาจะเริ่มฝึกยืนขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่หากเรากลัวเขาล้ม คอยประคองเขาตลอดเวลา กลัวเขาจะล้มแล้วเจ็บ เขาก็จะไม่ได้เรียนรู้การยืนแบบตั้งไข่ ที่มีล้มลุกคลุกคลาน ไปตามธรรมชาติของเขา

ในผู้ใหญ่ที่จะเริ่มชีวิตการทำงานก็เช่นกัน มันมักจะต้องเริ่มต้นจากง่ายไปหายาก จากความรับผิดชอบขั้นเบื้องต้นไปสู่ความรับผิดชอบที่สูงและซับซ้อนยิ่งขึ้นไป และระหว่างนั้น เราอาจมีการให้คำชี้แนะได้ สาธิตและให้ลงมือทำภายใต้การดูแลได้สักระยะ แต่ในที่สุดก็ต้องปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยการทำงานของเขาไปเองด้วย หากเราไม่ได้ปล่อยให้เขาได้รับผิดชอบไปตามหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย เพราะเกรงว่าเขาจะทำงานผิดพลาด ในที่สุด เขาก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำงานนั้นๆได้ด้วยตนเอง และไม่เข้าใจเรื่องความรับผิดชอบ และไม่มีโอกาสที่จะเติบโต