Monday, July 8, 2013

60 วินาทีสำหรับการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)


60 วินาทีสำหรับการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: ธุรกิจ, business, การบริหารธุรกิจ, business management, ผู้ประกอบการ, entrepreneur, SMEs, การลงทุน, investment, แผนธุรกิจ, business plan


ศึกษาและเรียบเรียงจาก “The 60-Second Guide to Writing a Business Plan.” โดย  SCORE จาก TheSelfEmployed (Published on 07.03.2013)

บทความที่เกี่ยวข้อง แผนธุรกิจ (Business plan) จุดเริ่มต้นของการดำเนินการ” http://pracob.blogspot.com/2009/11/business-plan.html

“60 วินาทีสำหรับการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)” บทความนี้ เขาบอกใช้เวลาอ่านเพียง 1 นาทีเท่านั้น
    
ไม่มีแผนธุรกิจใดที่เหมือนกัน (No two business plans look alike—nor should they.)

คนทำธุรกิจขนาดเล็กเป็นอันมากเริ่มธุรกิจอย่างทันทีทันใด มักไม่ได้คิดและเตรียมการอย่างเพียงพอ แต่การจะทำธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ก็ต้องมีแผนธุรกิจ หากท่านต้องการเงินทุนจากแหล่งเงิน ไม่ว่าจากธนาคาร ผู้ให้การสนับสนุน ท่านก็ต้องมีแผนธุรกิจ

While many small businesses launch without a plan in sight, if you are bent on seeking funding, whether from a bank, angel or venture capitalist, you’ll need a business plan. This task can be agonizing to some entrepreneurs—who fancy discussions about the big picture—and liberating for others—who spend too many wakeful nights counting sheep. To grow and survive, strategic thinking is essential.

การเขียนแผนธุรกิจ เป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ชอบพูดคุยเกี่ยวกับภาพใหญ่ๆหรูๆ แล้วดูน่าตื่นเต้นสำหรับคนอื่นๆ แต่สำหรับคนอื่นๆที่เขาจะเกี่ยวข้องกับเรา เขาเป็นผู้ที่เขากินไม่ได้ นอนไม่หลับ คิดถึงเรื่องความเติบโตและการอยู่รอด การคิดอย่างมียุทธศาสตร์เป็นเรื่องจำเป็น
ใน 60 วินาที ลองเรียนรู้แผนธุรกิจของท่านในอนาคต โดยไม่ใช้เวลาวางแผนมากเกินไป (Overplanning) ทำให้ตนเองต้องหลุดจากประเด็น

In just 60-seconds, we’ll show you how to plan for your business’s future without overplanning yourself out of existence.

0:60  คิดก่อนทำ (Think Before You Act)

ลักษณะผู้ประกอบการทั่วไป มักจะเป็นพวกร้อนรน และมักทำก่อนที่จะคิด แต่มันจะเป็นประโยชน์ หากได้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน และสะท้อนมันในความคิดทางธุรกิจ จะช่วยท่านตอบคำถามที่สำคัญ

In the reactionary, frenetic pace of entrepreneurs, doing is usually much more important than thinking. Taking weeks or months researching and reflecting on your business idea will help you face some tough questions—ones often overlooked amid all that doing. This means gathering data, evaluating your concept, assessing the market for your product or service and studying the competition. If you’re thinking about outsourcing these tasks, stop right there. It’s best to do it yourself.

การจะได้แผนธุรกิจ ก็ต้องมีการเก็บข้อมูล ได้ประเมินความคิด (Concept) ประเมินตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน และศึกษาคู่แข่งด้วย และหากคิดว่าจะหาคนจากภายนอกมาช่วยได้ ก็ให้หยุดความคิดนี้ไว้เลย เพราะดีที่สุดคือทำด้วยตนเอง (Do it yourself)

0:43 ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนอื่น (Get Help from Others)

ใช้ประโยชน์จากทีมบริหารของท่าน หากมี และท่านเป็นเจ้าของ การได้ฟังจากที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business consultants) เจ้าของธุรกิจรายย่อยอื่นๆ และใครบางคนที่ท่านไว้ใจ ที่จะช่วยดูแผนธุรกิจนั้น

Involve your management team (if you’re an existing business owner), professional consultants, other small business owners and anyone you trust enough to take a look at your plan. And, don’t forget to Ask SCORE for help. Some of the best and most unexpected ideas come from discussing your plans with others.

ความคิดที่ดีๆบางครั้ง เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน จากการพูดคุยแผนกับคนอื่นๆ

0:38 คิดจากตนเอง (Get Personal)

แผนธุรกิจไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างตาม Template ของใครได้ ผู้เริ่มลงทุนบางคนมีความเชื่อในเรื่องของชุดซอฟต์แวร์ หรือแผ่นการกรอกข้อมูลที่เป็นแบบพื้นฐาน ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจว่าแผนการทำงานของท่านนั้น ตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆจริง

There is no one template to follow when creating your business plan. While many entrepreneurs start with a software package or template to cover the basics, be sure the plan works for you and meets your needs. But there are a few rules you should follow—be clear, concise and brief. Your plan should not be more than 20 pages.

มีกฎขั้นพื้นฐานบางประการที่ท่านควรรู้ - แผนธุรกิจนั้นต้องให้ชัดเจน ย่นย่อ แผนธุรกิจทั้งหมดควรมีความยาวไม่เกิน 20 หน้า

0:23 นำเสนอข้อเท็จจริงและหลักฐาน (Present Facts & Evidence)

การคาดการทางการเงิน ประมาณการขาย (Sales estimates) เป็นฐานสำหรับการวิจัยและการหาหลักฐาน คนที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนทางการเงินที่มีประสบการณ์ เขาจะรู้ได้ไม่ยาก หากท่านตกแต่งตัวเลข ดังนั้น ท่านต้องเตรียมข้อมูลตัวเลขให้พร้อม อย่าทำข้อมูลให้ซับซ้อน อย่ากล่าวในสิ่งที่ไม่มีหลักฐาน เพราะมันจะถูกท้าทาย หากมีข้อมูลที่ไม่ดีนัก เปิดเผยมันด้วยตัวเอง มากกว่าที่จะปล่อยให้ฝ่ายสนับสนุนทางการเงินมาพบเอาในภายหลัง

It’s crucial that your financial projections and sales estimates are based on thoughtful research and evidence. A potential funder will see right though it if you are padding the numbers. So make sure you can back up your assertions. Avoid using jargon and don’t make unverifiable statements—they will be challenged. Disclose any bad news yourself, rather than risk an investor finding out on their own.

0:11 เตรียมแผนเพื่อการนำเสนอด้วยวาจา (Make the Plan an Oral Presentation)

ต้องมั่นใจได้ว่า โครงสร้างการนำเสนอแผนธุรกิจนั้น ต้องง่ายที่จะนำเสนอข้อมูลต่อผู้ลงทุนหรือผู้ให้กู้ยืม มันจะช่วยได้มาก หากได้ลองปรึกษากับกลุ่มคนในลักษณะที่จะฟัง ในขณะที่ทำแผนนั้นๆไป ฟังเขาอย่างตั้งใจ รับฟังคำแนะนำของเขา เพื่อเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะนำเสนอ จะได้เสนอในสิ่งที่มีข้อมูล และแสดงความเตรียมพร้อม

Be sure to structure your business plan to make it easy to present the information to potential investors or lenders. It may be helpful to consult with your intended audience as the planning process moves along. Listen carefully to their advice, so that when the time comes you’ll make an informed presentation.

บทความด้วยการอนุเคราะห์จาก SCORE.

- See more at: http://theselfemployed.com/start_ups/the-60-second-guide-to-writing-a-business-plan/#sthash.nWa2ZsZE.dpuf