Saturday, December 29, 2012

ฟิลิปปินส์ผ่านกฎหมายคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัว


ฟิลิปปินส์ผ่านกฎหมายคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัว

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: ฟิลิปปินส์, Philippines, ประชากรศาสตร์, demography, การคุมกำเนิด, contraception, การวางแผนครอบครัว, family planning, คริสตศาสนา, คาทอลิก, Catholic,ภาพ ประชากรจำนวน 92 ล้านคนของประเทศฟิลิปปินส์ กับอัตราการเกิดของประชากรที่ควบคุมไม่ได้ จะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

BBC: 29 December 2012 Last updated at 08:20 GMT

ประธานาธิบดีเบนิญโญ อาคิโน (Benigno Aquino) ได้ลงนามในกฎหมายที่ให้บริการคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัวเป็นไปได้และฟรี

ฝ่ายสนับสนุนมองว่ากฎหมายเพื่อเปิดทางให้มีการคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัวได้ ที่ใช้เวลานานถึง 14 ปี กว่าจะได้รับความเห็นชอบ กฎหมายที่ผ่านมานี้ จะมีส่วนลดความยากจน ลดอัตราการตายของแม่ในระหว่างคลอดในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีอัตราคนเกิดที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต่อกฎหมายนี้ ฝ่ายศาสนจักรนิกายคาทอลิกได้พยายามยับยั้งกฎหมายหลายครั้ง

ทางฝ่ายวุฒิสภาแม้มีความพยายาม แต่ได้ล้มเหลวที่จะผ่านร่างนี้หลายครั้ง จนกระทั่งในวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2012 จึงได้ให้ความเห็นชอบ กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในกลางเดือนมกราคม ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป

Kate McGeown จาก BBC รายงานว่า แม้จะได้มีการผ่านกฎหมายแล้ว แต่ฝ่ายศาสนจักรและพันธมิตรการเมืองก็ยังสามารถขัดขวางกฎหมายดังกล่าวได้

ฝ่ายบิชอป (Bishops) ผู้นำศาสนาหลายท่านได้ขู่ว่าจะยื่นให้ตีความกฎหมายนี้ในระดับศาลสูง ว่ามีความชอบธรรมหรือไม่

ในประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากรร้อยละ 80 เป็นผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก ศาสนามีอิทธิพลต่อนักการเมือง สื่อสารมวลชน และนักธุรกิจหลายคน

ในขณะเดียวกัน ถุงยางอนามัยที่ใช้ในการคุมกำเนิด แม้มีขายกันโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง แต่ด้วยราคาที่สูงกว่าที่คนจำนวนมากจะหาซื้อได้

ด้านโรงพยาบาลผดุงครรภ์หลายแห่ง ในปัจจุบันกำลังมีปัญหาคนเกิดใหม่เป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้ ฝ่ายสหประชาชาติ (UN) เองได้ร้องขอต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ออกกฎหมายเพื่อทำให้เกิดการวางแผนประชากรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลฝ่ายรัฐบาลในปี ค.ศ. 2011 พบว่าอัตราแม่ที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 ในระหว่างช่วงปี ค.ศ. 2006 และ 2010

ในด้านภูมิศาสตร์ ฟิลิปปินส์มีแผ่นดิน 300,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 60 ของประเทศไทย และมีเป็นอันมากเป็นภูเขาและเป็นเกาะแก่ง โดยมีพื้นที่เป็นเกาะถึง 7,000 แห่ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ และก็ยังเป็นอุปสรรคในการขนส่งและการเดินทาง เมื่อเทียบกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆที่อยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่

ในปี ค.ศ. 2010 ตามรายงานสำรวจประชากร ฟิลิปปินส์มีประชากรถึง 92,337,852 คน สมัยหนึ่งฟิลิปปินส์มีประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทย และมีสภาพเศรษฐกิจในระดับไม่ต่างจากไทย แต่เพราะการเมืองและจำนวนประชากร ทำให้มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล

ในปี ค.ศ. 1960 ฟิลิปปินส์มีอัตราการเกิดของประชากรร้อยละ 3.5 ต่อปี และค่อยๆลดลงจนในปี ค.ศ. 2010 อยู่ในระดับร้อยละ 1.7 ต่อปี ซึ่งก็ยังนับว่าสูงอยู่ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในขณะที่ประเทศไทยในปี ค.ศ. 1960 เคยมีอัตราการเติบโตของประชากรที่ร้อยละ 3.1 ต่อปี แต่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยการมีการวางแผนครอบครัวอย่างจริงจัง จนในปี ค.ศ. 2010 อัตราการเกิดของประชากรเหลือร้อยละ 0.4 ต่อปี หรือต่ำกว่า 1 ใน 3 ของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 69 ล้านคน หรือน้อยกว่าฟิลิปปินส์ประมาณ 23 ล้านคน