Monday, December 17, 2012

คุณลักษณะของผู้นำ (Leadership Characteristics)


คุณลักษณะของผู้นำ (Leadership Characteristics)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: cw411, ความเป็นผู้นำ, ภาวะผู้นำ, leader, leadership

ข้อมูลจาก Holden Leadership Center (HLC), Oregon University

คุณลักษณะผู้นำที่ดีนั้น บางอย่างมีมาแต่เกิด เช่น เรื่องพื้นฐานสติปัญญา สิ่งที่เป็นพันธุกรรม คนมีความบกพร่องทางสมอง ก็ยากที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ แม้จะมีความพยายาม บางอย่างเกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยการศึกษา และบางอย่างต้องได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทำงาน และสถานการณ์จะเป็นเครื่องขัดเกลาเขาไปสู่ความเป็นผู้นำที่ดี

ต่อไปนี้เป็นลักษณะผู้นำที่ดี ที่หากจะหาผู้นำ ก็ต้องศึกษาและสังเกตสิ่งเหล่านี้ที่มีในตัวเขา ดูจากการทำงาน และบุคลิกภาพโดยรวมที่จะพอสังเกตได้

Proactive vs. Reactiveมองไปข้างหน้า vs. สามารถตอบโต้ได้

Proactive = มีลักษณะเชิงรุก มองไปข้างหน้า
Reactive = ปฏิกิริยา, สามารถตอบโต้ได้

The exceptional leader is always thinking three steps ahead. Working to master his/her own environment with the goal of avoiding problems before they arise.

คนจะเป็นผู้นำชั้นเยี่ยม สามารถคิดไปข้างหน้าได้ 3 ขั้น เขาสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อดำเนินไปสู่เป้าหมาย  หลีกเลี่ยงปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

Flexible/Adaptable - ยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวได้

How do you handle yourself in unexpected or uncomfortable situations?  An effective leader will adapt to new surroundings and situations, doing his/her best to adjust. 

ท่านสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่รู้สึกอึดอัดได้อย่างไร คนเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลจะปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ เขาทำอย่างที่ที่สุดที่จะปรับตัวเอง

A Good Communicator - เป็นนักสื่อสารที่ดี

As a leader, one must listen...a lot!  You must be willing to work to understand the needs and desires of others. A good leader asks many questions, considers all options, and leads in the right direction.

คนเป็นผู้นำต้องฟังมากๆ ท่านต้องตั้งใจที่จะทำงาน เพื่อเข้าใจความต้องการและการไฝ่หาของคนอื่นๆ คนเป็นผู้นำที่ดีต้องถามหลายๆคำถาม ประมวลหาหลายๆทางเลือก และนำคนและองค์การไปตามทิศทางที่ถูกต้อง

Respectful - ปฏิบัติตอบต่อผู้อื่นอย่างให้ความเคารพ

Treating others with respect will ultimately earn respect.

ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติ และจะได้รับความเคารพจากผู้อื่นเป็นการตอบแทนเช่นกัน

Quiet Confidence - มีความมั่นใจในตนเองอย่างเงียบ ไม่ใช่คุยโว โอ้อวด

คมในฝัก

Be sure of yourself with humble intentions. 

มั่นใจในตนเอง โดยมีเจตนาจะอ่อนน้อมถ่อมตน

Enthusiastic - กระตือรือร้น

Excitement is contagious. When a leader is motivated and excited about the cause people will be more inclined to follow.

ความตื่นเต้นเป็นเหมือนโรคระบาด เมื่อผู้นำมีแรงดลใจ และตื่นเต้นกับสิ่งดลใจผู้คน คนก็จะมีแนวโน้มที่จะตามเขา

Open-Minded - เปิดใจ

Work to consider all options when making decisions. A strong leader will evaluate the input from all interested parties and work for the betterment of the whole.

ทำงานโดยตระหนักถึงทางเลือกที่มีหลายๆด้าน เมื่อต้องมีการตัดสินใจ ผู้นำที่เข้มแข็งต้องประเมินสิ่งที่ได้รับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และทำงานเพื่อให้ได้ผลดีแก่คนทั้งมวล

Resourceful - หัวใส, เจ้าความคิด

มีข้อมูล และรู้จักใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์

Utilize the resources available to you. If you don't know the answer to something find out by asking questions. A leader must create access to information.

ใช้ทรัพยากร ความรู้ความเข้าใจที่มี หากเราไม่รู้คำตอบสำหรับบางสิ่ง ก็ต้องไปหามาโดยถามคนเขา คนจะนำคนต้องสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิผล

Rewarding - เป็นคนรู้จักให้รางวัลคน

An exceptional leader will recognize the efforts of others and reinforce those actions. We all enjoy being recognized for our actions!

ผู้นำที่ดีระดับที่เป็นคนหายาก คือคนที่ตระหนักถึงความพยายามของคนอื่นๆ และให้รางวัลแก่การกระทำของเขาเหล่านั้น เราทุกคนล้วนพอใจกับการที่ได้รับความยอมรับในการกระทำของเรา

Well Educatedมีการศึกษาที่ดี, เป็นคนรู้เรื่อง

Knowledge is power. Work to be well educated on community policies, procedures, organizational norms, etc. Further, your knowledge of issues and information will only increase your success in leading others.

ความรู้คืออำนาจ คนต้องทำงานเพื่อให้เป็นคนมีการศึกษาเพื่อให้เข้าใจในนโยบายของชุมชน กระบวนการ บรรทัดฐานขององค์การ ฯลฯ ยิ่งกว่านั้น ท่านต้องมีความรู้ในประเด็นและข้อมูลที่จะทำให้ท่านนำคนอื่นๆสู่ความสำเร็จได้

Open to Change - เปิดใจรับที่จะเปลี่ยนแปลง

A leader will take into account all points of view and will be willing to change a policy, program, cultural tradition that is out-dated, or no longer beneficial to the group as a whole.

ผู้นำต้องมองเห็นภาพในทุกด้าน และต้องพยายามที่จะเปลี่ยนนโยบาย โปรแกรม ประเพณีวัฒนธรรม สิ่งที่อาจล้าสมัย หรือไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปสำหรับกลุ่มโดยรวม

Interested in Feedback - สนใจที่จะรับข้อมูลสะท้อนกลับ

How do people feel about your leadership skill set?  How can you improve?  These are important questions that a leader needs to constantly ask the chapter. View feedback as a gift to improve.

คนมีความรู้สึกอย่างไรต่อทักษะการนำของท่าน ทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงได้ บางอย่างเป็นคำถามที่สำคัญ และต้องมองหาข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) เป็นดังพรสวรรค์ที่จะใช้ในการปรับปรุงตนเอง

Evaluative - ประเมินเหตุการณ์ และโปรแกรม

Evaluation of events and programs is essential for an organization/group to improve and progress. An exceptional leader will constantly evaluate and change programs and policies that are not working.
ประเมินเหตุการณ์และโปรแกรมที่จำเป็นต่อองค์การหรือกลุ่ม เพื่อการปรับปรุงและความก้าวหน้า ผู้นำที่ดีเยี่ยมจะมีการประเมินสถานการณ์ โปรแกรม และนโยบายที่อาจไม่ประสบผล

Organized - คิดและทำอย่างเป็นระบบ

Are you prepared for meetings, presentations, events and confident that people around you are prepared and organized as well?

ท่านเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม การนำเสนอ ภาวการณ์ และความมั่นใจที่คนรอบตัวท่านเขามี และทำอย่างเป็นระบบเช่นกันหรือไม่

Consistent - เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย

Confidence and respect cannot be attained without your leadership being consistent. People must have confidence that their opinions and thoughts will be heard and taken into consideration.

ความมั่นใจและความเคารพที่จะได้รับนั้นจะไม่เกิดขึ้นหากความเป็นผู้นำนั้นเป็นไปอย่างไม่เสมอต้นเสมอปลาย ผู้คนต้องมีความมั่นใจว่า ความคิดเห็นหรือความคิดของเขาจะได้รับการรับฟัง และมีการนำไปพิจารณา

Delegator - รู้จักกระจายอำนาจ มอบอำนาจ

An exceptional leader realizes that he/she cannot accomplish everything on his own. A leader will know the talents and interests of people around him/her, thus delegating tasks accordingly.

ผู้นำชั้นเยี่ยมตระหนักว่า เขาจะไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้เพียงตามลำพัง ผู้นำต้องรู้ความสามารถพิเศษและความสนใจของผู้คนรอบๆตัวเขา และมีการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม

Initiative - ริเริ่ม

A leader should work to be the motivator, an initiator. He/she must be a key element in the planning and implementing of new ideas, programs, policies, events, etc.

ผู้นำควรทำงานและทำตัวให้เป็นคนกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ และทำให้เกิดการริเริ่ม เขาต้องเป็นกุญแจสำคัญในการวางแผนและการดำเนินการของความคิด โปรแกรม นโยบาย หรือภาวการณ์ใหม่ๆ ฯลฯ

ลักษณะผู้นำที่ดีนั้นยังมีคุณลักษณะต่างๆอีกมาก และเป็นไปได้ยากที่จะหาคนๆหนึ่งที่มีพร้อมไปทุกอย่าง เพราะคุณสมบัติบางอย่างที่ดี แต่จะไปขัดกับคุณสมบัติที่ดีในข้ออื่นๆ ผู้นำที่ดีนั้น มักจะต้องรู้จุดเด่น และข้อจำกัดของตน และในการนี้ ต้องรู้ว่าจะใช้จุดเด่นจุดแข็ง (Strengths) ของตนเองที่จะเป็นประโยชน์ แล้วสำหรับจุดอ่อน (Weakness) นั้น ต้องสามารถแสวงหาคน และเลือกสถานการณ์นำ ที่ทำให้จุดอ่อนนั้นได้รับการดูแล และไม่เป็นปัญหากระทบต่อองค์การหรือกลุ่มคน