Saturday, December 8, 2012

ระบบให้เช่าใช้จักรยานที่เมืองฮังเจา ประเทศจีน (Hangzhou, China)


ระบบให้เช่าใช้จักรยานที่เมืองฮังเจา ประเทศจีน (Hangzhou, China)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: การคมนาคม, การขนส่ง, transportation, bicycle sharing, การแบ่งใช้รถจักรยาน, velib, China, ประเทศจีน


ภาพ จักรยานให้เช่า ในเมืองฮังเจา ประเทศจีน (Bicycle sharing in Hangzhou, China)

ในสมัยก่อนเปิดประเทศ จีนเป็นชาติที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะทั้งในเมืองและในชนบท
แต่เรื่องการมีระบบให้เช่าใช้จักรยาน (Bike sharing system) ในแบบใหม่ดังที่ได้ริเริ่มในเมืองปารีสของฝรั่งเศส ดังโครงการ Vélib นับเป็นเรื่องใหม่ แต่สำหรับเมืองใหญ่ในประเทศจีน น่าจะรับระบบเช่าจักรยานได้อย่างไม่ยาก

ปัจจุบันเมืองฮังเจา (Hangzhou) ประเทศจีน มีรถจักรยานให้เช่า 60,600 คัน โดยมีสถานีให้บริการทุกๆ 100 เมตร เมื่อเทียบกับเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (Paris, France) ซึ่งมีสถานีทุกระยะห่าง 300 เมตร ส่วนค่าบริการที่เมืองฮังเจาคิดชั่วโมงละ 1 หยวน (1 บาท = .20 หยวน) 2 หยวนสำหรับชั่วโมงที่ 2 และ 3 หยวนสำหรับทุก 1 ชั่วโมงหลังจากนี้ ประมาณได้ว่า ในแต่ละวัน เขาอยากให้มีคนมาเช่าใช้รถจักรยานหลายๆคน ได้มีการหมุนเวียนการใช้กัน

ในช่วงการดำเนินการในปีแรก ไม่พบว่ามีจักรยานสูญหาย มีจักรยานชำรุดหรือถูกทำให้เสียหายบ้าง นับว่ามีปริมาณเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเมืองปารีส

จากการศึกษา พบว่าชาวเมืองฮังเจาใช้ระบบจักรยานเช่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปทำงานแต่ละวัน เป็นการใช้ร่วมกับรถโดยสาร การเดิน การใช้รถยนต์ รถแทกซี่ และพบว่า คนใช้ระบบรถจักรยานเช่าของเมือง ก็มีลักษณะการเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนตัวมากกว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกระบบจักรยานเช่า