Tuesday, December 18, 2012

บุคลิกภาพ “คนพาหิรวัฒน์” (Extrovert) คนเปิดเผย คนชอบแสดงออก


บุคลิกภาพ “คนพาหิรวัฒน์” (Extrovert) คนเปิดเผย คนชอบแสดงออก

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: จิตวิทยา, บุคลิกภาพ, Introvert, คนเก็บตัว, extrovert, คนพาหิรวัฒน์, คนเปิดเผย, คนชอบแสดงออก, Ronald Reagan, Bill Clinton, Steve Jobs, Bill Gates

Extrovert = (อ่านว่า เอกซ์โทรเวอร์ท) คนพาหิรวัฒน์, คนเปิดเผย
Introvert = (อ่านว่า อินโทรเวอร์ท) คนเก็บตัว


ภาพ ประธานาธิบดี โรแนลด์ เรแกน (Ronald Reagan) ผู้เริ่มชีวิตการทำงานจากการเป็นนักแสดงภาพยนต์ นักจัดรายการวิทยุ มีพรสวรรค์ในการพูดเรื่องยากให้เข้าใจง่าย และพูดโดยไม่ได้เตรียมสุนทรพจน์แบบยาว แต่ใช้แผ่นกระดาษแข็ง มีคำหลัก หรือ Keywords เป็นตัวนำ แล้วพูดสดออกมา และพูดอย่างมีอารมณ์ ได้ความรู้สึก จัดมีบุคลิกภาพ แบบ Extrovert

Extrovert ในภาษาไทยใช้คำว่า “คนเปิดเผย” และมีผู้แปลเป็นศัพท์เฉพาะว่า “คนพาหิรวัฒน์” ซึ่งยังเป็นคำที่ไม่คุ้นกันนัก ต้องตีความกันอีกทีเหมือนกัน จึงขอใช้คำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ Extroverts สำหรับบทความนี้

Extrovert หรือ “คนเปิดเผย” คนชอบแสดงตน, หรือ คนพาหิรวัฒน์ เป็นคำตรงกันข้ามกับคำว่า Introvert ซึ่งในภาษาไทยใช้คำว่า “คนเก็บตัว”

Extroverts เป็นพวกสนุกที่จะมีกิจกรรมการเข้าสังคมคนจำนวนมาก เช่น งานสังสรรค์ งานกิจกรรมชุมชน การร่วมเดินขบวนรณรงค์ (public demonstrations) การเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจและการเมือง การเข้าสู่งานการเมือง การทำงานสอน การขาย การทำงานนายหน้า งานในลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าเป็นกิจกรรมแบบ Extraversion/Extroversion คนในกลุ่ม Extroverts จะชอบใช้เวลากับผู้คน แต่จะรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องอยู่ตามลำพัง เขาจะรู้สึกมีพลังเมื่อได้อยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อตนเองได้อยู่ท่ามกลางศูนย์กลาง หรือมีบทบาทหน้าที่แสดงตัวสำคัญ และรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีเรี่ยวแรงหากจะต้องอยู่ตามลำพัง
Extroverts เป็นพวกที่ชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ กระตือรือร้น (Enthusiastic), ชอบพูดชอบคุย (Talkative), แน่วแน่ยืนหยัด ยืนยัน (Assertive),  และชอบอยู่เป็นกลุ่ม (Gregarious)

มองในด้านพลัง คนทั่วไปเข้าใจว่า Extrovert คือคนเปิดเผย คนที่มีลักษณะเป็นมิตร คนชอบออกสังคม (Outgoing) ซึ่งอาจเป็นจริง แต่ไม่เป็นจริงเสียทั้งหมดของความหมาย Extroversion โดยทั่วไป Extrovert หมายถึงคนที่ได้พลังงานจากการที่มีคนอื่นๆอยู่แวดล้อม ซึ่งตรงกันข้ามกับ Introvert ที่ยิ่งมีคนอยู่แวดล้อมมากๆ จะทำให้พลังหมดไป Introvert จะเป็นพวกได้พลังจากการที่ต้องอยู่ตามลำพัง

Extroverts จะมีแนวโน้มที่จะหลุดหายเลื่อนลอยไป เมื่อต้องอยู่ตามลำพัง จะรู้สึกเบื่อหน่ายหากไม่มีคนอื่นๆแวดล้อม หากเขาเลือกได้ Extroverts จะอยากพูดคุยกับคนมากกว่าที่จะใช้เวลานั่งคิดตามลำพัง
โดยความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ว่าพวก Extrovert จะเป็นพวกไม่ใช้ความคิด แต่เขาจะคิดไปในขณะที่เขาพูด ซึ่งต่างจากพวก Introvert ที่ต้องคิดและเตรียมตัวก่อนที่จะพูด แต่พวก Extroverts มักจะคิดได้ดีที่สุดเมื่อเขากำลังต้องพูด หากจะต้องมีการเตรียมพูดมาก่อน เขาจะเตรียมมาอย่างน้อยที่สุด อาจเป็นกระดาษเล็กๆไม่กี่แผ่น มีสารบัญแนวพูดไม่มาก มีคำหลัก (Keywords) เพื่อให้จำได้ไม่กี่ตัวแล้วอาศัยปฏิภาณตอบโต้แสดงเอาสดๆ แบบทันควัน (Impromptu) ในด้านการนำเสนอความคิด (Concepts) พวก Extroverts จะรู้สึกไม่เป็นจริง หากเขาไม่ได้พูดหรือแสดงออกมา การต้องพูด คือการสะท้อนความคิดของเขา
Extroverts เป็นพวกชื่นชอบกับงานสังคม ชอบหาโอกาสที่จะไปในงานนั้นงานนี้ เพื่อพบปะกับผู้คน และการพูดคุยนั้นก็อาจเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยทั่วไปโดยเขาไม่เบื่อ ส่วนพวก Introverts นั้นอาจเป็นพวกที่ไม่ได้มีปัญหาในการพูดคุยกับผู้คน แต่เขาจะไม่แน่ใจที่จะพูดเกี่ยวกับความคิดและประเด็น หากไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อน

สังคมคนอเมริกันทั่วไปมีวัฒนธรรมที่นิยมพวก Extrovert หากใครประพฤติปฏิบัติในลักษณะต่างจาก Extrovert ก็จะถูกมองว่าเป็นคนมีปัญหา เป็นพวกเก็บตัว เก็บกด หรือมีปัญหาทางจิตใจไปเลย เพราะเป็นคนไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้สภาพสังคมแวดล้อม

การที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและบุคคลทางการศึกษา ที่จะต้องมีส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามลักษณะบุคลิกภาพและธรรมชาติเฉพาะของคนนั้น จะไม่ยากที่จะสังเกตเด็กๆในลักษณะ Extrovert เพราะเขาจะเป็นพวกแสดงออก ชอบพูด ชอบซน

เพียงแต่ในกิจกรรมที่เขาต้องการแสดงออกนั้น อาจจะมีต่างกัน และในคนหนึ่งคน การที่เขาจะมีลักษณะเป็น Introvert หรือ Extrovert นั้น อาจมีลักษณะประสมกัน อาจจะหนักไปทางใดทางหนึ่ง แต่ไม่ใช่สุดขั้ว แบบเป็นขาวกับดำ และก็มักจะเป็นลักษณะที่แสดงเหมือนเขาเป็น Extrovert ในบางขณะ ในบางหน้าที่หรือกิจกรรมที่เขาต้องทำแบบต้องแสดงออก และเขาจะมีลักษณะเป็น Introvert ในยามที่เขาต้องทำงานที่ใช้ความคิด และต้องคิดอย่างริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งเขาต้องมีเวลาที่จะนั่งคิดและทำงานกับความคิดของเขาตามลำพัง ที่ต้องมีเวลาอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่องยาวนานพอ

ดังคนที่มีลักษณะเป็นผู้นำอย่างเยี่ยมยอดนั้น เขาอาจต้องมีทั้งสองบุคลิกภาพซ้อนกันอยู่ (Complex personality) และใช้มันอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับจังหวะเวลา และบทบาทหน้าที่ที่เขาต้องแสดงออกมาในขณะนั้น เช่น เมื่อเขาเป็นนักการเมือง ต้องมีเวลาที่เขาต้องคิดและเขียนแผนงาน ต้องเตรียมกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งต้องใช้เวลาเงียบๆ รวบรวมความคิดที่จะนำเสนอ ช่วงนี้ เขาจะดึงบุคลิกภาพส่วนเงียบออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็น Introvert

แต่เมื่อเขาต้องออกไปหาเสียง และแสดงสุนทรพจน์ท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก เขาก็ต้องทำหน้าที่ดังนักแสดง สนุกที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก เปล่งพลังของเขาออกมา ท่ามกลางพลังร่วมจากฝูงชนนั้น เขาต้องพร้อมที่จะเป็น Extrovert สนุกที่จะพูดและแสดงออกอย่างมีพลัง ปลุกเร้าคนให้ฮึกเหิม


ภาพ บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดียุคใหม่ของสหรัฐ ที่เป็นทั้งนักพูดที่ดี นำเสนอบุคลิกภาพได้ดี จับเรื่องลึกแล้วนำมาเสนอย่างเข้าใจ จัดเป็นมีบุคลิกภาพแบบ Extrovert แบบซับซ้อน (Complex)


ภาพ สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) ผู้นบริหารบริษัท Apple เริ่มก่อตั้งบริษัท และกู้วิกฤติบริษัท ด้วยทั้งต้องใข้วิสัยทัศน์ การนำอย่างนอกกรอบ และต้องใช้วิธีการนำเสนอ จัดเป็นนักบริหารนวตกรรมยุคใหม่ มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert แบบซับซ้อน (Complex)