Thursday, December 13, 2012

โรงเรียนสำหรับคนยากจน (Ragged Schools) ในประเทศอังกฤษ


โรงเรียนสำหรับคนยากจน (Ragged Schools) ในประเทศอังกฤษ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat

แปลและเรียบเรียงจาก Wikipedia

Keywords: Cw154  ประเทศอังกฤษ, ragged school, การศึกษาสำหรับประชาชน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การศึกษาสงเคราะห์


ภาพ พิพิธภัณฑ์ Ragged school ที่ตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ


ภาพ
JOHN POUNDS (ค.ศ. 1766 – 1839) ช่างซ่อมรองเท้าผู้ทำงานในเขตที่ยากจน ได้เป็นผู้จุดประกายให้กับความคิด Ragged school ในประเทศอังกฤษ 


ภาพ John Pounds ถูกฝังในสวนอนุสรของอาคารวัดหลังนี้ John Pound Memorial Church

เมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว การศึกษาในประเทศอังกฤษยังเป็นการศึกษาของชนชั้น (Elitism) คนยากจนจะยังไม่ได้รับการศึกษาดังที่เป็นในปัจจุบัน

Rag อ่านว่า แร๊ก แปลว่าเศษผ้า หรือผ้าที่เขานำมาทำเป็นผ้าขี้ริ้วไว้เช็ดบ้าน Ragged Schools หมายถึงโรงเรียนสำหรับคนไม่มีเงิน คนแต่งตัวปอนๆ หรือ โรงเรียนสำหรับคนยากจน ซึ่งเป็นช่วงเกิดก่อนที่จะมีโรงเรียนของรัฐบาลที่จะจัดให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการศึกษาภาคบังคับ Ragged schools เป็นการจัดการศึกษาโดยประชาชนเพื่อประชาชนกันเองแบบทำบุญและสังคมสงเคราะห์

แนวคิดการให้การศึกษาสำหรับคนยากจน (Ragged Schools) ได้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ ในลักษณะสังคมสงเคราะห์ โดย จอห์น พาวส์ (John Pounds) ซึ่งเป็นช่างทำรองเท้าในเมือง Portsmouth ในปี ค.ศ. 1818 เขาได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนโดยไม่เก็บเงินค่าเล่าเรียน Thomas Guthrie ได้ช่วยส่งเสริมความคิดของพาวส์ โดย Guthrie ได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนในแบบเดียวกันที่ Edinburgh และ Sheriff Watson ได้จัดตั้งโรงเรียนอีกแห่งที่ Aberdeen และ ในปี ค.ศ. 1844 Lord Shaftesbury ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหภาพโรงเรียนคนยากจนขึ้น เรียกว่า Ragged School Union และในอีก 8 ปีต่อมาโรงเรียนเรียนฟรีอีกกว่า 200 แห่งได้ผลุดขึ้นสำหรับคนยากจนในประเทศอังกฤษ


ภาพ อนุสาวรีย์เป็นเกียรติแก่ Thomas Guthrie ที่ Edinburgh

คหบดีใจบุญหลายคนดังตัวอย่าง Angela Burdett-Coutts ได้ให้เงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนสหภาพโรงเรียนคนยากจนนี้ ทำให้มีการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวได้ถึง 350 โรงเรียน ก่อนจะถึงการมีพระราชบัญญัติการศึกษาปี ค.ศ. 1870 และหลังจากนั้น โรงเรียนสำหรับคนยากจนนี้ก็ได้กลายสภาพเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของระบบการศึกษา กลายเป็นโรงเรียนที่ต่อมาเรียกว่า Board Schools ซึ่งมีคณะกรรมการการศึกษาทำหน้าที่กำกับดูแล